Jak przedstawić wkład własny?

Przedstawiając plan swojego przedsięwzięcia należy wskazać jakimi zasobami się dysponuje. Na potrzeby dotacji z PUP taki opis powinien uwzględniać zasoby intelektualne, materialne, kapitałowe oraz organizacyjne. Mają one istotny wpływ na finalną ocenę wniosku. W szczególności należy uwzględnić takie elementy jak:

I. Historia zawodowa (udokumentowana)

Z reguły wyszczególnia się każdą udokumentowaną pracę, która ma jakiś związek z profilem zakładanej firmy.  Można tu  uwzględnić również  umowy o dzieło i zlecenie. Należy pamiętać, iż praca mająca związek z planowaną działalnością, nie musi być koniecznie pracą w podobnej firmie. Chodzi bardziej o zakres obowiązków. Jeżeli chcemy np. uruchomić salon kosmetyczny, a pracowaliśmy wcześniej w sklepie odzieżowym to przecież umiejętności w zakresie kontaktu z klientem, obsługi kasy fiskalnej – przydadzą się również w salonie kosmetycznym, co warto odpowiednio podkreślić w opisie. 

Przykład:

Nazwa i adres zakładu pracy Okres zatrudnienia Stanowisko / zakres obowiązków  Przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Np. Zakład budowlany Zenon Jaskuła Np. 1.II.2021 – 7.X.2021 Np. pracownik budowlany – gładzie, stolarka budowlana, zabudowa K-G Np. porozumienie stron
………………… …………….. …………………. ………….

II. Doświadczenie zawodowe (nieudokumentowane)

W tym przypadku należy wyjaśnić, dlaczego nie możemy załączyć do wniosku dokumentów, które mogłyby potwierdzić ten fragment naszej biografii. Oczywiście nie można tu wspominać o pracy wykonywanej „na czarno”. Mogliśmy jednak wykonywać daną pracę na potrzeby własne lub najbliższej rodziny np. remont generalny swojego mieszkania lub sesja fotograficzna dla kuzynki, która wychodzi za mąż jako rodzaj prezentu ślubnego. Mogą to też być prace wykonywane ramach tzw. działalności nierejestrowanej. Należy jednak pamiętać, iż w roku 2022 w ramach działalności nierejestrowanej można uzyskać przychód w kwocie do 1505 zł brutto/miesiąc. Rzecz jasna, to czy takie doświadczenie zostanie uwzględnione podczas oceny wniosku o dofinansowanie z PUP, zależy już od indywidualnego podejścia Komisji Oceny Wniosków. Można też załączyć do wniosku zdjęcia wykonanych prac, które uprawdopodobnią naszą historię. 

III. Kursy, szkolenia, uprawnienia

Wyszczególniamy tu kategorie posiadanego prawa jazdy, znajomość języków obcych, uprawnienia zawodowe, umiejętności z zakresu obsługi konkretnych programów komputerowych itp.

IV. Posiadane wykształcenie 

Z zasady wskazujemy ostatnią ukończoną szkołę, chyba że wcześniejsze etapy edukacji mają istotny związek z planowaną działalnością np. planujemy otworzyć warsztat samochodowy, ukończyliśmy studia na kierunku socjologia, lecz wcześniej uczuliśmy się w technikum mechanicznym. W tym przypadku – technikum jest  istotniejsze od szkoły wyższej.

V. Posiadany kapitał

W tym wypadku należy podać kwotę oraz źródło pochodzenia np. 5.000,00 zł (z czego 3.000,00 zł to oszczędności własne, a 2.000,00 zł – pożyczka). Wskazana kwota powinna pokrywać się z wydatkami ze środków własnych przedstawionymi w planie wydatków inwestycyjnych, związanych z podjęciem działalności.

VI. Zasoby materialne

Wyszczególniamy tu posiadane materiały, środki transportu, narzędzia i urządzenia – które będziemy wykorzystywać w ramach działalności. Opis powinien zawierać szacunkową wartość tych środków, np. samochód osobowy marki Opel Corsa (2012 r.) – 12 000,00 zł, narzędzia malarskie – 2 000,00 zł itd. Pamiętajmy, aby nie wskazywać takich rzeczy, które chcemy zakupić z dotacji. Jeżeli np. posiadamy już komputer, a chcemy zakupić komputer z dofinansowania, to wskazanie tego urządzenia w zestawie rzeczy posiadanych może podważać konieczność zakupu komputera z dotacji.

VII. Umowy wstępne, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp

Tego typu dokumentu również podnoszą punktację wniosku. List intencyjny może mieć dość ogólne brzmienie i generalnie nie zobowiązuje stron do faktycznego podjęcia współpracy. Co prawda ciężko uzyskać tego typu dokumenty w przypadku, gdy jeszcze nie posiada się firmy. Warto zapytać o taką możliwość byłego pracodawcy lub znajomych, którzy prowadzą własną działalność. Dla urzędników takie dokumenty są dowodem na to, iż ktoś traktuje nasz pomysł na biznes serio, a jeżeli ten ktoś nas tak traktuje, to jest większa szansa, że również urzędnicy oceniający wniosek również tak do nas podejdą.