Przedstawienie wkładu własnego na potrzeby biznesplanu

Przedstawiając plan swojego przedsięwzięcia należy opisać jakimi zasobami dysponujemy na dzień składania wniosku. Na potrzeby dotacji z PUP taki opis powinien uwzględniać zasoby intelektualne, materialne, kapitałowe i organizacyjne. Mają one istotny wpływ na finalną ocenę wniosku. W szczególności należy uwzględnić takie elementy jak:

1. Historia zawodowa (potwierdzona świadectwami pracy lub umowami)

Z reguły wyszczególnia się każdą udokumentowaną pracę, która ma jakiś związek z profilem zakładanej firmy.  Można tu  uwzględnić również  umowy o dzieło i zlecenie. Należy pamiętać, że praca mająca związek z planowaną działalnością nie musi być koniecznie pracą w podobnej firmie. Chodzi bardziej o zbliżony zakres obowiązków. Jeżeli chcemy uruchomić np. salon kosmetyczny, a pracowaliśmy wcześniej w sklepie odzieżowym – to posiadane umiejętności w zakresie kontaktu z klientem, obsługi kasy fiskalnej – przydadzą się również w salonie kosmetycznym i warto napisać o tym w swoim wniosku o dotacje.

Przykład:

2. Doświadczenie zawodowe (nieudokumentowane)

W tym przypadku należy wyjaśnić, dlaczego nie możemy załączyć do wniosku dokumentów, które mogłyby potwierdzić ten fragment naszej biografii. Oczywiście nie należy tu wspominać o pracy wykonywanej „na czarno”. Mogliśmy jednak wykonywać pracę na potrzeby własne lub najbliższej rodziny np. remont generalny swojego mieszkania lub sesja fotograficzna dla kuzynki, która wychodzi za mąż jako forma prezentu ślubnego.

Mogą to też być prace wykonywane w ramach tzw. działalności nierejestrowanej. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy jest się osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy, dochód z działlaności nierejestrowanej nie może przekraczać 50% minimalnego wynagrodzenia. Tym samym od lipca 2023 do stycznia 2024 w ramach działalności nierejestrowanej można było uzyskać przychód w kwocie nie większej niż 1745,00 zł/miesiąc, a za okres od stycznia 2024 do lipca 2024 wskazany dochód z działalności nierejestrowanej nie może przekraczać 2121,00 zł/miesiąc. W przypadku gdy wskazuje się działalność nierejestrowaną za okres w którym osoba nie była zarejestrowana w PUP, limit przychodu wynosi 2700,00 zł/miesiąc za okres od lipca do stycznia 2024 r., oraz 3181,50 zł/mieniąc w okresie styczeń – lipiec 2024 r.

To czy tak uzyskane doświadczenie zostanie uwzględnione podczas oceny wniosku o dofinansowanie z PUP zależy w dużym stopniu indywidualnego podejścia Komisji Oceny Wniosków. Można też załączyć do wniosku zdjęcia wykonanych prac, które uprawdopodobnią naszą historię lub ewidencję sprzedaży. Jeżeli deklarowana działalność nierejestrowana była prowadzona w roku poprzednim, można załączyć kopię zeznania podatkowego, gdyż dochód z działalności nierejestrowanej powinien zostać wskazany w PIT-36.

3. Kursy, szkolenia, uprawnienia

Wszystkie kursy, szkolenia i uprawnienia przydatne z punktu widzenia planowanego profilu firmy. Wyszczególniamy tu kategorie posiadanego prawa jazdy, znajomość języków obcych, uprawnienia zawodowe, certyfikaty, umiejętności z zakresu obsługi konkretnych programów komputerowych itp.

4. Posiadane wykształcenie 

Z zasady wskazujemy ostatnią ukończoną szkołę, chyba że wcześniejsze etapy edukacji mają istotny związek z planowaną działalnością np. planujemy otworzyć warsztat samochodowy, ukończyliśmy studia na kierunku socjologia, lecz wcześniej uczuliśmy się w technikum mechanicznym. W tym przypadku, podczas oceny wniosku technikum będzie ważniejsze od szkoły wyższej.

5. Posiadany kapitał

W tym wypadku należy podać kwotę oraz źródło pochodzenia np. 5.000,00 zł (z czego 3.000,00 zł to oszczędności własne, a 2.000,00 zł – pożyczka). Wskazana kwota powinna pokrywać się z wydatkami ze środków własnych przedstawionymi w planie wydatków inwestycyjnych, związanych z podjęciem działalności.

6. Zasoby materialne

Wyszczególniamy tu posiadane materiały, środki transportu, narzędzia i urządzenia, które będziemy wykorzystywać w ramach działalności. Opis powinien zawierać szacunkową wartość tych środków, np. samochód osobowy marki Opel Corsa (2015 r.) – 20 000,00 zł, narzędzia malarskie – 2 000,00 zł itp. Pamiętajmy, aby na liście posiadanych rzeczy nie wskazywać tego, co chcemy zakupić z dotacji. Jeżeli np. posiadamy już komputer, a chcemy zakupić komputer z dofinansowania, to wskazanie tego urządzenia w zestawie rzeczy posiadanych może w ocenie komisji podważać konieczność dokonania takiego zakupu ze środków dotacji. Można tu też wskazać rzeczy, którymi będziemy dysponować na podstawie umowy nieodpłatnego użyczenia np. samochód udostępniony osobie bezrobotnej przez jednego z rodziców. 

7. Umowy wstępne, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp

Tego typu dokumenty mają istotny wpływ na ocenę wniosku o dotacje. List intencyjny może mieć dość ogólne brzmienie i generalnie nie zobowiązuje stron do faktycznego podjęcia współpracy. Co prawda ciężko uzyskać tego typu dokumenty w przypadku, gdy jeszcze nie posiada się firmy. Warto zapytać o taką możliwość byłego pracodawcy lub znajomych, którzy prowadzą własną działalność. Dla urzędników posiadanie takich listów intencyjnych podnosi ogólne prawdopodobieństwo, że odniesiemy sukces i skutkuje lepszą oceną wniosku. 

Wzory listów intencyjnych na potrzeby dotacji z Urzędu Pracy:

  • List intencyjny od osoby prywatnej:
  • List intencyjny od przedsiębiorcy: