Jak przedstawić wkład własny?

Przedstawiając plan swojego przedsięwzięcia, należy wskazać jakimi zasobami się dysponuje. Na potrzeby dotacji z PUP taki opis powinien uwzględniać zasoby intelektualne, materialne i kapitałowe. Mają one istotny wpływ na finalną ocenę wniosku. W szczególności należy uwzględnić takie elementy jak:

I. Historia zawodowa. Z reguły wyszczególnia się każdą udokumentowaną pracę, w szczególności te stanowiska, które mają jakiś związek z profilem zakładanej firmy.  Można tu  uwzględnić również wszelkie umowy o dzieło i zlecenie, nie tylko pracę na etacie. Należy pamiętać, iż praca mająca związek z planowaną działalnością, nie musi być koniecznie pracą w podobnej firmie. Chodzi bardziej o zakres obowiązków. Jeżeli chcemy np. uruchomić salon kosmetyczny, a pracowaliśmy wcześniej w sklepie odzieżowym to przecież umiejętności z zakresu kontaktu z klientem, obsługi kasy fiskalnej przydadzą się również w owym salonie kosmetycznym – co warto odpowiednio podkreślić w opisie. 

Przykład:

Nazwa i adres zakładu pracy Okres zatrudnienia Stanowisko / zakres obowiązków  Przyczyna rozwiązania stosunku pracy
Np. Zakład budowlany Zenon Jaskuła Np. 1.II.2020 – 7.X.2020 Np. pracownik budowlany – gładzie, stolarka budowlana, zabudowa K-G Np. porozumienie stron
………………… …………….. …………………. ………….

II. Doświadczenie nieudokumentowane. W tym przypadku należy wyjaśnić, dlaczego nie możemy załączyć do wniosku dokumentów które mogły by potwierdzić ten fragment naszej biografii. Oczywiście nie można tu wspominać o pracy wykonywanej na czarno. Mogliśmy jednak wykonywać daną pracę na potrzeby własne lub najbliższej rodziny. Np. remont generalny swojego mieszkania lub sesja fotograficzna dla kuzynki, która wychodzi za mąż jako rodzaj prezentu ślubnego lub w ramach tzw. działalności nierejestrowanej. W takim przypadku dobrze wstawić do wniosku kilka zdjęć dokumentujących taki remont, sesję fotograficzną itp. Rzecz jasna, to czy takie doświadczenie zostanie uwzględnione podczas oceny wniosku o dofinansowanie z PUP – zależy już od indywidualnego podejścia Komisji Oceny Wniosków. 

III. Kursy, szkolenia, uprawnieniaWyszczególniamy tu kategorie posiadanego prawa jazdy, znajomość języków obcych, uprawnienia zawodowe, umiejętności z zakresu obsługi konkretnych programów komputerowych itp.

IV. Posiadane wykształcenie. Z zasady wskazujemy ostatnią ukończoną szkołę, chyba że wcześniejsze etapy edukacji mają istotny związek z planowaną działalnością. Np. planujemy otworzyć warsztat samochodowy, ukończyliśmy studia na kierunku socjologia, lecz wcześniej uczuliśmy się w technikum mechanicznym. W tym przypadku – technikum jest  istotniejsze od szkoły wyższej.

V. Posiadany kapitał. W tym wypadku należy podać kwotę oraz źródło pochodzenia. Np. 5 000,00 zł (z czego 3 000,00 zł to oszczędności własne, a 2 000,00 zł – pożyczka). Wskazana kwota powinna pokrywać się z wydatkami ze środków własnych przedstawionymi w planie inwestycyjnym.

VI. Zasoby materialne. Wyszczególniamy tu posiadane materiały, środki transportu, narzędzia i urządzenia – które będziemy wykorzystywać w ramach działalności. Opis powinien zawierać szacunkową wartość tych środków, np. samochód osobowy marki Opel Corsa C (2009 r.) – 6 000,00 zł, narzędzia malarskie – 1 000,00 zł itd. Pamiętajmy, aby nie wskazywać takich rzeczy, które chcemy zakupić z dotacji. Jeżeli np. posiadamy już komputer, a chcemy zakupić komputer z dofinansowania, to wskazanie tego urządzenia w zestawie rzeczy posiadanych może podważać konieczność zakupu komputera z dotacji.

VII. Umowy wstępne, listy intencyjne, deklaracje współpracy itp.  Tego typu dokumentu również podnoszą punktację wniosku. List intencyjny może mieć dość ogólne brzmienie i generalnie nie zobowiązuje stron do faktycznego podjęcia współpracy. Co pardwa ciężko uzyskać tego typu dokumenty w przypadku, gdy jeszcze nie posiada się firmy. Warto zapytać o taką możliwość byłego pracodawcy lub znajomych którzy prowadzą własną działalność. Dla urzędników takie dokumenty są dowodem na to, iż ktoś traktuje nasz pomysł na biznes serio, a jeżeli ten ktoś nas tak traktuje, to jest większa szansa – że urzędnicy oceniający wniosek też nas tak potraktują.