Czy muszę mieć poręczycieli?

Otrzymanie dofinansowania na podjęcie działalności wiąże się z zabezpieczeniem dotacji na warunkach określonych w umowie zawieranej z Urzędem Pracy. Takie zabezpieczenie ustanawia się na wypadek sytuacji, w której osoba bezrobotna w sposób jednoznaczny nie dotrzyma warunków na jakich uzyskała dofinansowanie i jednocześnie nie zwróci samodzielnie dotacji po otrzymaniu wezwania ze strony PUP.

Obecnie najlepiej widzianą formą zabezpieczenia dla Urzędu Pracy jest poręczenie. Przepisy dopuszczają jednak również kilka innych form zabezpieczenia np. blokadę środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zastaw na prawach lub rzeczach, gwarancję bankową lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Tak więc osoba bezrobotna nie musi mieć poręczycieli o ile zaproponuje inne wiarygodne dla danego PUP zabezpieczenie.

Urzędy Pracy we własnym zakresie ustalają szczegółowe kryteria zabezpieczenia. W przypadku poręczenia zwykle wymaga się poręczenia dwóch osób, posiadających stały udokumentowany dochód. Wysokość takiego wymaganego dochodu zależy od decyzji danego Urzędu Pracy np. w przypadku PUP Katowic wystarczał dochód poręczyciela w wysokości minimalnego wynagrodzenia a w Warszawie wymagany od poręczyciela dochód w roku 2023 wynosił 140% minimalnego wynagrodzenia. 

Jako stały dochód rozumie się umowę o pracę na czas nieokreślony lub określony  – nie krótszy jednak niż 1,5 do 3 lat, licząc od momentu złożenia wniosku o dotacje. Jako stały dochód liczy się również emerytura, renta stała, własna działalność itp. 

Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają też dodatkowy wymóg, że poręczycielami nie mogą być osoby powyżej 70 roku życia.

Co się tyczy blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym, to kwota zablokowanych środków musi przewyższać kwotę dotacji (najczęściej ok. 130% dotacji). Przez okres obowiązywania umowy z Urzędem Pracy, a więc przez 12 miesięcy, środki te w wyniku ustanowionej blokady pozostają przymusowo na rachunku bankowym.

Kolejna forma zabezpieczenia, to zastaw na prawach lub rzeczach. By móc skorzystać z tej formy zabezpieczenia, należy wykazać posiadanie praw lub rzeczy, których wartość przekracza wnioskowaną kwotę dotacji (np. nieruchomość). 

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika, to zwykle najniżej oceniana forma zabezpieczenia. W wielu Urzędach Pracy jest ona akceptowana jedynie pod warunkiem, gdy stan majątkowy wnioskodawcy jest na tyle znaczący, że uprawdopodabnia możliwość ewentualnego wyegzekwowania odpowiedniej kwoty (oszczędności, lokaty, papiery wartościowe, samochód, nieruchomości itp.)

Ewentualne dodatkowe koszty związane z zabezpieczeniem dotacji np. utworzenie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika ponosi osoba bezrobotna (tego nie można finansować z dotacji).

Przejdź do pełnej listy zagadnień >>

wzór biznesplanu