Czy muszę mieć poręczycieli?

Otrzymanie dofinansowania na podjęcie działalności wiąże się z dotrzymaniem warunków określonych w umowie dotacji zawieranej z Urzędem Pracy. Zabezpieczenie dotacji ustanawia się na wypadek sytuacji, w której osoba bezrobotna nie dotrzyma tych warunków i jednocześnie – samodzielnie nie zwróci dotacji po otrzymaniu takiego wezwania.

Obecnie preferowaną przez Urzędy Pracy formą zabezpieczenia jest poręczenie. Przepisy dopuszczają jednak kilka innych form zabezpieczenia, np. blokadę środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zastaw na prawach lub rzeczach lub akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Tak więc osoba bezrobotna nie musi mieć poręczycieli o ile zaproponuje inne wiarygodne i zgodne z przepisami zabezpieczenie.

Urzędy Pracy we własnym zakresie ustalają szczegółowe kryteria zabezpieczenia. W przypadku poręczenia – zwykle wymaga się poręczenia dwóch osób, posiadających  stały udokumentowany dochód na poziomie przekraczającym 2600,00 zł/miesiąc.

Poręczycielem nie może być współmałżonek wnioskodawcy, chyba że istnieje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Bywa, iż poręczycielami nie mogą być osoby powyżej 70 roku życia.

Co się tyczy blokady środków zgromadzonych na rachunku bankowym, to kwota zablokowanych środków musi zwykle przewyższać kwotę dotacji (najczęściej jest to kwota wynosząca 130% dotacji). Przez okres obowiązywania umowy z Urzędem Pracy, a więc przez 12 miesięcy – środki te w wyniku ustanowionej blokady – pozostają na rachunku bankowym.

Kolejna forma zabezpieczenia, to zastaw na prawach lub rzeczach. By móc skorzystać z tej formy zabezpieczenia – należy wykazać posiadane praw lub rzeczy, których wartość przekracza wnioskowaną kwotę dotacji (np. nieruchomość). 

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – to zwykle najniżej oceniana forma zabezpieczenia. W wielu Urzędach Pracy jest ona akceptowana jedynie pod warunkiem, gdy stan majątkowy wnioskodawcy jest na tyle znaczący, że uprawdopodabnia możliwość ewentualnego wyegzekwowania  odpowiedniej kwoty (oszczędności, lokaty, papiery wartościowe, samochód, nieruchomości itp.)

Ewentualne koszty związane z zabezpieczeniem dotacji, np. utworzenie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – ponosi osoba bezrobotna.