Jakie warunki trzeba spełnić by móc ubiegać się o dotacje?

Aby mieć możliwość ubiegania się o dotacje z PUP, należy być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Uwaga! Zgodnie z najnowszymi zmianami w przepisie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnieniu (stan prawny na dzień 15.06.2022 r.) – o dotacje PUP, które są finansowane ze środków unijnych będzie można wnioskować od razu po rejestracji w Urzędzie Pracy. Zasadnicza zmiana dotyczy dotacji finansowanych ze środków krajowych (Fundusz Pracy). W tym przypadku wymagany będzie okres co najmniej 3 miesięcy pozostawania bez zatrudnienia. Okres pozostawania bez zatrudnienia nie oznacza, iż taka osoba musi być zarejestrowany w PUP od 3 miesięcy. Oznacza to jedynie, że w okresie ostatnich 3 miesięcy taka osoba nie mogła posiadać stosunku pracy (umowa o pracę, dzieło, zlecenie itp.)

O dotacje nie mogą ubiegać się:

  • Studenci studiów dziennych
  • Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy (w tym względzie weryfikowane jest, czy wnioskodawca posiadał w tym czasie wpis do CEIDG)
  • Bezrobotni, którzy odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego
  • Osoby, które w okresie 5 lat otrzymały już dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych
  • Osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dotacje zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

W zależności od tego z jakich źródeł Urząd Pracy finansuje dofinansowania – mogą pojawić się dodatkowe kryteria. W przypadku dotacji finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych, dany nabór wniosków może zostać skierowany do osób w określonym wieku (np. do bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia lub do 30 roku życia). Mogą też pojawić się dodatkowe grupy preferowane (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskim wykształceniem itp.)