Jakie warunki trzeba spełnić by móc ubiegać się o dotacje?

Aby mieć możliwość ubiegania się o dotacje z PUP, należy być osobą bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy. Zazwyczaj wniosek o dotacje można złożyć niezwłocznie po rejestracji w urzędzie (nieliczne Urzędy Pracy umożliwiają złożenie wniosku dopiero po upływie 30 dni od rejestracji). 

O dotacje nie mogą ubiegać się:

  • Studenci studiów dziennych
  • Osoby które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy (w tym względzie weryfikowane jest, czy wnioskodawca posiadał w tym czasie wpis do CEIDG)
  • Bezrobotni, którzy odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego
  • Osoby, które w okresie 5 lat otrzymały już dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych
  • Osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dotacje zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

W zależności od tego z jakich źródeł Urząd Pracy finansuje dofinansowania – mogą pojawić się dodatkowe kryteria. W przypadku dotacji finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych, dany nabór wniosków może zostać skierowany do osób w określonym wieku (np. do bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia, lub do 30 roku życia). Mogę też pojawić się dodatkowe grupy preferowane (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskim wykształceniem itp.)