Jakie warunki trzeba spełnić by móc ubiegać się o dotacje?

Aby móc ubiegać się o dotacje z PUP – należy być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy (bezrobotni, absolwenci KIS lub CIS oraz poszukujący pracy opiekunowie osoby niepełnosprawnej). Większość Urzędów Pracy umożliwi złożenie wniosku od razu po rejestracji w Urzędzie Pracy (oczywiście pod warunkiem, że dany PUP prowadzi aktualnie nabór wniosków). W rzadkich niektórych przypadkach, poszczególne Urzędy Pracy na własną rękę wprowadzają dodatkowy wymóg pozostawania w rejestrze danego PUP od 1-4 tygodni. Tak się stało np. Urzędzie Pracy w Opolu, gdzie w lipcu 2023 roku nabór został otwarty dla osób, które posiadały status osoby bezrobotnej od co najmniej 2 tygodni. 

O dotacje z Urzędu Pracy nie mogą się ubiegać:

  • Studenci studiów dziennych
  • Osoby, które prowadziły działalność gospodarczą w okresie ostatnich 12 miesięcy (w tym względzie weryfikowane jest, czy wnioskodawca posiadał w tym czasie wpis do CEIDG)
  • Bezrobotni, którzy odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego
  • Osoby, które w okresie otrzymały już dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej ze środków publicznych (niektóre Urzędy Pracy umożliwiają jednak ponowne wnioskowanie, o ile od czasu uzyskania poprzedniej dotacji minęło coanjmniej 5 lat)
  • Osoby, które w okresie 2 lat poprzedzających złożenie wniosku o dotacje zostały skazane za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

W zależności od tego z jakich źródeł Urząd Pracy finansuje dofinansowania – mogą pojawić się dodatkowe kryteria. W przypadku dotacji finansowanych lub współfinansowanych ze środków unijnych, dany nabór wniosków może zostać skierowany do osób w określonym wieku (np. do bezrobotnych w wieku powyżej 30 roku życia lub do 30 roku życia). Mogą też pojawić się dodatkowe grupy preferowane (osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskim wykształceniem itp.) 

Przejdź do pełnej listy tematów >>

Zobacz wzory gotowych wniosków do PUP >>