REGULAMIN

(obowiązujący od dnia 1.X.2020 r.)

I. DEFINICJE

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje mają następujące znaczenie:

 • BIZNESPLANY24.PL” – oznacza firmę FANCYFACTORY STUDIO KREATYWNE MICHAŁ ŚWIDEREK z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (44-335), przy ul. Opolskiej 4/6, NIP: 6332032967, telefon +48500737509, e-mail: info@biznesplany24.pl;
 • SERWIS” – oznacza serwis internetowy prowadzony przez BIZNESPLANY24.PL w domenie biznesplany24.pl;
 • KLIENT” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, która dokonała ZAMÓWIENIA w sposób określony w niniejszym Regulaminie
 • DANE OSOBOWE” – oznaczają zgromadzone w trakcie korespondencji i rozmów z KLIENTEM wszelkie informacje dotyczące KLIENTA;
 • POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES” – oznacza stosowane przez BIZNESPLANY24.PL zasady prywatności DANYCH OSBOWOYCH i przetwarzania plików typu „ciasteczka”;
 • ZAMÓWIENIE” – oznacza deklarację KLIENTA w zakresie skorzystania z oferty przedstawionej w SERWISIE dokonaną za pomocą formularzy umieszczonych w SERWISIE, mailowo na adres info@biznesplany24.pl lub telefonicznie na nr tel. +48500737509;
 • DOKUMENTY O DOTACJE Z PUP” – oznacza dokumenty o dotacje na podjęcie działalności obowiązujące we wskazanym przez KLIENTA Urzędzie Pracy, tj. wniosek wraz z biznes planem i wszystkimi załącznikami o charakterze merytorycznym, w tym formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis ;

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 • Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z USŁUG oferowanych przez BIZNESPLANY24.PL;
 • Zawartość SERWISU stanowi przedmiot praw wyłącznych BIZNESPLANY24.PL i jest chroniona przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa w tym prawo autorskie;

III. REALIZACJA USŁUG

1. Przygotowanie wniosku i biznes planu na zamówienie

 1. USŁUGA obejmuje przygotowanie DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP. USŁUGA obejmuje również doradztwo dotyczące procedury ubiegania się o dotacje, w tym kompletowania załączników formalnych (świadectwa pracy, uprawnienia zawodowe, zaświadczenia od poręczycieli i inne dokumenty wymagane przez dany PUP), oraz doradztwo w zakresie wyboru formy opodatkowania, wykorzystywanych form reklamy itp.
 2. Po złożeniu ZAMÓWIENIA, na podany przez KLIENTA kontaktowy adres e-mail zostaje przesłana informacja o przyjęciu ZAMÓWIENIA, proponowany termin realizacji oraz informacje o cenie, sposobie rozliczenia i poszczególnych etapach realizacji;
 3. ZAMÓWIENIE zostaje skierowane do realizacji po potwierdzeniu przez KLIENTA, iż akceptuje przedstawiony mu w wiadomości e-mail tryb realizacji zlecenia, cenę i proponowany termin. Do tego momentu KLIENT może w każdym momencie wycofać się z ZAMÓWIENIA;
 4. KLIENT jest zobowiązany do niezbędnej współpracy przy wykonywaniu DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP, tj. podejmowania niektórych kluczowych decyzji i udzielania niezbędnych informacji (np. wybór rzeczy, które planuje się zakupić z dotacji, określenie posiadanych kwalifikacji, doświadczenia zawodowego itp.);
 5. Płatność za usługę realizowana jest w dwóch częściach. Połowa płatna przelewem po przesłaniu KLIENTOWI zestawu pytań dotyczących planowanej działalności. Druga połowa płatna po dostarczeniu KLIENTOWI DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP (lecz bez prognozy finansowej). Prognoza finansowa dosyłana jest po zaksięgowaniu drugiej wpłaty;
 6. DOKUMENTY O DOTACJE są dostarczane KLIENTOWI w wersji elektronicznej na podany przez niego adres e-mail;
 7. Czas realizacji usługi związanej z przygotowaniem DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP wynosi zwykle 7-14 dni. Dokładny termin realizacji jest ustalany indywidualnie i zależy od ilości bieżących zleceń;
 8. Jeżeli po złożeniu przez KLIENTA ZAMÓWIENIA dostrzeżemy jakiekolwiek okoliczności, które uniemożliwiają lub znacznie obniżają prawdopodobieństwo przyznania dotacji na podjęcie działalności – zobowiązujemy się niezwłocznie poinformować go tym fakcie;
 9. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków, błędów lub wad w wykonanych DOKUMENTACH O DOTACJE Z PUP – zobowiązany do ich usunięcia w ciągu 1-dnia roboczego od momentu poinformowania nas o tym fakcie;
 10. W przypadku odrzucenia DOKUMENTACH O DOTACJE Z PUP z uwagi na błędy formalne, leżące po naszej stronie – zobowiązujemy się zwrócić KLEINTOWI całość zapłaconej kwoty w przeciągu 3 dni roboczych. Przykłady błędów formalnych po naszej stronie – naruszenie konstrukcji wniosku, niewypełnione pola lub źle zaznaczone pola wyboru, treść sprzeczna z aktualnym regulaminem dotacji itp. Przykłady błędów formalnych jakie mogą się pojawić ze strony KLIENTA: brak podpisów w wyznaczonych miejscami, brak wskazanych przez nas załączników np. kserokopia prawa jazdy, świadectwa pracy itp.
 11. W zakresie uchybień merytorycznych w DOKUMENTACH O DOTACJE Z PUP które skutkują odmowną decyzją ze strony Urzędu Pracy, bierzemy na siebie odpowiedzialność za sposób przedstawienia koncepcji biznesowej KLIENTA, lecz nie za samą koncepcję biznesową i wybór profilu firmy którą KLIENT chce uruchomić. W przypadku odrzucenia DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP z przyczyn merytorycznych takich jak błędne wyliczenia, braki w opisie itp. – zobowiązujemy się zwrócić KLIENTOWI całość zapłaconej kwoty w przeciągu 3 dni roboczych. Przykłady błędów merytorycznych – braki w opisie, błędne wyliczenia itp.
 12. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez klienta decyzji z Urzędu Pracy świadczącej o odrzuceniu DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP
 13. Dane osobowe KLIENTA są przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z wykonaniem USŁUGI (umieszczenie danych osobowych KLIENTA w obrębie dokumentów) i nie są później przetwarzane ani udostępniane stronom trzecim;
 14. BIZNESPLANY24.PL zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania przyjmowania nowych ZAMÓWIEŃ;
 15. BIZNESPLANY24.PL zastrzega sobie możliwość odrzucania danego ZAMÓWIENIA w przypadku, gdy te powoduje ono bezpośredni konflikt interesów lub istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ramach planowanej przez KLIENTA działalności zostanie złamane prawo;

2. Usługa sprawdzenia wniosku i biznes planu

 1. USŁUGA obejmuje sprawdzenie DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP przygotowanych przez KLIENTA pod względem formalnym i merytorycznym. W ramach usługi W ramach usługi na przesłanych przez KLIENTA dokumentach nanosimy komentarze wskazujące błędy i braki dotyczące poszczególnych akapitów. Jeżeli KLIENT dostarczy nam DOKUMENTY O DOTACJE Z PUP w formacie nieedytowalnym (obrazy JPG, dokumenty PDF itp.) – komentarze przygotowujemy w odrębnym dokumencie.
 2. Po złożeniu ZAMÓWIENIA, na podany przez KLIENTA kontaktowy adres e-mail zostaje przesłana informacja o przyjęciu ZAMÓWIENIA, metodzie płatności i zasadach realizacji ZAMÓWIENIA;
 3. ZAMÓWIENIE zostaje skierowane do realizacji po dokonaniu płatności i przesłaniu na adres info@biznesplany24.pl DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP do sprawdzenia.
 4. Sprawdzone DOKUMENTY O DOTACJE są dostarczane KLIENTOWI w wersji elektronicznej na podany przez niego adres e-mail;
 5. Czas realizacji USŁUGI związanej ze sprawdzeniem DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP wynosi maksymalnie 2 dni robocze. Czas realizacji liczy się od momentu podjęcia ZAMÓWIENIA – do odesłania sprawdzonych dokumentów na adres e-mail KLIENTA; Przykład: Klient złożył zamówienie na sprawdzenie dokumentów we wtorek a w środę dokonał płatności i przesłał dokumenty do sprawdzenia. Tym samym sprawdzone dokumenty zostaną odesłane najpóźniej w piątek.
 6. Dane osobowe KLIENTA i zawartość DOKUMENTÓW O DOTACJE Z PUP są przetwarzane wyłącznie w celach związanych bezpośrednio z wykonaniem USŁUGI i nie są później wykorzystywane, przechowywane ani udostępniane stronom trzecim;
 7. BIZNESPLANY24.PL zastrzega sobie możliwość czasowego wstrzymania przyjmowania nowych ZAMÓWIEŃ;
 8. BIZNESPLANY24.PL zastrzega sobie możliwość odrzucania danego ZAMÓWIENIA w przypadku, gdy te powoduje ono bezpośredni konflikt interesów lub istnieje duże prawdopodobieństwo, iż w ramach planowanej przez KLIENTA działalności zostanie złamane prawo;

3. Wzory gotowych biznes planów do Urzędu Pracy

Sprzedaż wzorów gotowych wniosków i biznes planów przygotowanych pod kątem dotacji z Urzędu pracy odbywa się za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://wzorybiznesplanu.pl. W związku z tym obowiązuje regulamin oraz polityka prywatności wskazanego sklepu internetowego, które są dostępne tutaj:
REGULAMIN wzorybiznesplanu.pl
POLITYKA PRYWATNOŚCI wzorybiznesplanu.pl