Dotacje z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy od A do Z – znajdziesz tu kompletne, wiarygodne i sprawdzone informacje na temat dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych. 

Ile wynosi dotacja z Urzędu Pracy?

Od 1 czerwca do 31 sierpnia 2024 r. Urzędy Pracy udzielają dotacje w wysokości 48.884,28 zł. Jest to maksymalna wysokość dofinansowania, jakie można otrzymać z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej. W wielu Urzędach Pracy realnie udzielana kwota jest jednak niższa WIĘCEJ INFORMACJI

Kiedy można złożyć wniosek o dotacje?

Wniosek o dotacje należy złożyć w terminie ustalonym przez dany Urząd Pracy. Choć w niektórych placówkach nabór trwa właściwie przez cały rok (np. PUP Wrocław), to w większości przypadków wnioski o dotacje przyjmuje się w ściśle określonych terminach. Informacje o naborach wniosków publikujemy tutaj: Dotacja z Urzędu Pracy w 2024 r.

Kto może ubiegać się o dotacje PUP?

Podstawowymi warunkami jaki trzeba spełnić to rejestracja w Urzędzie Pracy oraz nieposiadanie działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy.  O dotacje nie mogą starać się studenci studiów dziennych, a także bezrobotni, którzy odmówili bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji pracy, stażu lub przygotowania zawodowego WIĘCEJ INFORMACJI

Procedura ubiegania się o dotacje krok po kroku

W ciągu 30 dni od złożenia wymaganych dokumentów Komisja podejmuje decyzję w sprawie przyznania dofinansowania lub odrzuceniu wniosku. Następuje zawarcie umowy i wypłata środków (przelewem). W kolejnym kroku wnioskodawca rejestruje firmę, przeprowadza wydatki zgodnie z treścią wniosku i dostarcza do PUP faktury potwierdzające dokonanie zakupów WIĘCEJ INFORMACJI

Ile czasu trwa uzyskanie dotacji?

Całkowity czas potrzebny na uzyskanie dotacji (poczynając od momentu złożenia wniosku, do rejestracji firmy), trwa średnio 2 miesiące. Wiele zależy od tego w jakim trybie był prowadzony nabór wniosków. Jeżeli odbywał się tylko w określonych dniach -oznacza to dużą liczbę wniosków wpływających do PUP w krótkim czasie, co może wydłużyć całą procedurę. WIĘCEJ INFORMACJI

Jakie warunki po otrzymaniu dofinansowania?

Po otrzymaniu dotacji z Urzędu Pracy należy prowadzić firmę przez okres 12 miesięcy (z okresową możliwością jej zawieszenia). W tym czasie nie może podjąć zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę ani sprzedać środków trwałych zakupionych z dofinansowania. Ponadto nie można zalegać ze składkami względem ZUS i Urzędu Skarbowego WIĘCEJ INFORMACJI

Jaką firmę mogę uruchomić? 

Z dotacji można otworzyć indywidualną działalność gospodarczą osoby fizycznej. Wykluczone są Spółki Z O.O. oraz Spółki jawne i komandytowe. Ponadto dofinansowania PUP nie przyznaje się na działalność w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych oraz w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Niektóre Urzędy Pracy wprowadzają dodatkowe ograniczenia, wykluczając wybrane przez siebie rodzaje działalności WIĘCEJ INFORMACJI

Na co można przeznaczyć dotacje?

Dotacja z Urzędu Pracy powinna zostać przeznaczona na zakup rzeczy niezbędnych do uruchomienia firmy. Zwykle bez ograniczeń kwotowych może to być zakup środków trwałych, sprzętu i wyposażenia. Z dotacji nie finansuje się bieżących kosztów działalności. Co do wydatków na cele reklamowe, zakup towaru handlowego lub pomoc prawną – każdy PUP ma nieco inne reguły WIĘCEJ INFORMACJI

Czy muszę mieć poręczycieli?

Otrzymanie dotacji z Urzędu Pracy wiąże się z koniecznością jej zabezpieczenia na wypadek sytuacji, w której osoba bezrobotna w sposób jednoznaczny nie dotrzyma warunków na jakich uzyskała dofinansowanie. Oprócz poręczenia dopuszczalnymi formami zabezpieczenia jest zwykle gwarancja bankowa, blokada rachunku bankowego, zastaw oraz akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika WIĘCEJ INFORMACJI

Dotacja z Urzędu Pracy – jakie muszę mieć kwalifikacje?

Osoba pragnąca uzyskać dotacje z Urzędu Pracy musi przekonać urzędników, że poradzi sobie z prowadzeniem wybranego rodzaju działalności. Wszelkiego rodzaju dokumenty potwierdzające posiadane przez osobę bezrobotną kwalifikacje np. zaświadczenia, certyfikaty – związane z profilem planowanej firmy, zwiększają szanse na uzyskanie dofinansowania WIĘCEJ INFORMACJI

Czy potrzebny mi biznes plan?

Każdy Urząd Pracy ma inne wytyczne odnośnie wniosku i biznes planu o dotacje. Komplet dokumentów powinien w sposób wyczerpujący opisywać planowaną firmę. W niektórych Urzędach Pracy składa się sam wniosek (który zawiera elementy biznesplanu), w innych – biznes plan dodaje się jako osobny załącznik. Jak jest w Twoim Urzędzie Pracy? Sprawdź informacje o naborach:

Jak poprawnie napisać wniosek / biznes plan o dotacje PUP?

Zadaniem wniosku i biznesplanu o dotacje jest przekonanie komisji do udzielenia dofinansowania. Aby tak się stało dokumenty muszą być wykonane w sposób wyczerpujący i wiarygodny dla urzędników. Powinny też być mocno osadzone w realiach i unikać ogólników. Szczegółowy poradnik dotyczący wykonania dokumentów od dotacje znajdziesz tutaj: JAK PRZYGOTOWAĆ DOKUMENTY >>

Czy muszę uzyskać konkretny zysk?

Osoba, która uzyska dofinansowanie z Urzędu Pracy nie musi wykazywać konkretnych wpływów, ani zysku w ramach uruchomionej działlaności gospodarczej. Wystarczy, jeżeli nie będzie miała zaległości względem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz uzyskała „racjonalne” obroty WIĘCEJ INFORMACJI

Czy muszę mieć wkład własny by otrzymać dotacje?

Urzędy Pracy zazwyczaj nie wymagają od osoby starającej się o dotacje, aby posiadała własne środki finansowe. Faktem jest jednak, że zaangażowanie własnych środków finansowych jest brane pod uwagę przy ocenie wniosku i może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania WIĘCEJ INFORMACJI

Czy można uzyskać dotacje na firmę jednocześnie z kilku źródeł?

Nie można starać się o dotacje jednocześnie z dwóch Urzędów Pracy, ale nie ma żadnych formalnych przeciwwskazań, by wnioskować o jednoczesne dofinansowanie podjęcia działalności z innych źródeł. Jest to jednak bardzo trudne zadanie WIĘCEJ INFORMACJI

Czy muszę zatrudnić pracowników?

Urzędy Pracy nie wymagają, aby osoba, która otrzymała dofinansowanie z PUP – zatrudniała pracowników. Wnioskodawca może samodzielnie prowadzić firmę. Kwestia potencjalnego zatrudnienia pojawia się jednak często we wniosku o dotacje i może znacząco wpłynąć na ocenę dokumentów WIĘCEJ INFORMACJI

Czy mogę otrzymać dotacje PUP jeżeli miałem już firmę?

Osoba, która jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a prowadziła w przeszłości działalność gospodarczą – może starać się o dotacje PUP pod warunkiem, że poprzednia firma została zamknięta 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Pod uwagę brana jest data likwidacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej WIĘCEJ INFORMACJI

Dotacja z Urzędu pracy a podatek dochodowy

Dofinansowanie z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej jest w całości zwolnione z podatku dochodowego. Oznacza to, że dotacji nie trzeba uwzględniać w rocznej deklaracji podatkowej. Zwolnienie z podatku niesie ze sobą jednak konsekwencje związane z utratą możliwości zaliczenia wydatków z dotacji do kosztów działalności WIĘCEJ INFORMACJI

Dotacja z Urzędu Pracy a podatek VAT

Dotacje otrzymaną z Urzędu Pracy należy wydawać w kwocie brutto. Oznacza to, że dokonując zakupu narzędzi, usług, towarów, materiałów – bez względu na to, czy nasza firma jest płatnikiem czynnym czy zwolnionym z podatku VAT, zakupy rozliczamy biorąc pod uwagę całą wartość zakupu wraz z podatkiem VAT WIĘCEJ INFORMACJI

Dofinansowanie PUP a amortyzacja środków trwałych

Osoba, która dokona zakupu środka trwałego w oparciu o dofinansowanie PUP, nie może później tego środka trwałego amortyzować, gdyż otrzymana dotacja z której finansowany jest zakup, została uprzednio zwolniona z podatku dochodowego. Taka amortyzacja prowadziła by to do zjawiska tzw. „podwójnego zwolnienia” WIĘCEJ INFORMACJI

Staram się o dotacje – kiedy rejestrować firmę? 

Jeżeli starasz się o dotacje z Urzędu Pracy na podjęcie działalności, to firmę możesz zarejestrować dopiero po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i podpisaniu umowy o dotacje ze swoim Urzędem Pracy. Wcześniejsza rejestracja firmy skutkowała by automatycznym odrzuceniem wniosku przez PUP na skutek utraty statusu osoby bezrobotnej WIĘCEJ INFORMACJI

Jakie mam szanse na uzyskanie dotacji?

Szanse przyznania dofinansowania na podjęcie działlaności gospodarczej zależą od posiadanych kwalifikacji, dotychczasowego doświadczenia zawodowego, rzetelnie napisanego wniosku i biznes planu o dotacje, wybranej formy zabezpieczenia i kilku innych czynników. Wykonaj krótki test i dowiedz się jak przedstawia się twoja sytuacja WIĘCEJ INFORMACJI

Pisanie wniosków o dotacje

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu dotacji z Urzędu Pracy? Wykonam dla Ciebie wniosek i biznes plan. Tanio, szybko i rzetelnie. Sprawdź moją ofertę: Wykonanie dokumentów o dotacje z Urzędu Pracy