Dotacja z Urzędu Pracy krok po kroku

1. Rejestracja w Urzędzie Pracy

2. Złożenie wniosku o dotacje (w zależności od Urzędu Pracy – biznes plan jest wbudowany w sam wniosek lub składa się go jako odrębny załącznik). Wniosek zostaje rozpatrzony maksymalnie w przeciągu 30 dni. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z PUP, zostaje ustalona data, w której osoba bezrobotna podpisuje umowę dofinansowania z Urzędem Pracy.

4. Podpisanie umowy z Urzędem Pracy. W przypadku zabezpieczenia w postaci poręczenia, podczas zawierania umowy konieczna jest fizyczna obecność poręczyciela i współmałżonka poręczyciela (obecność współmałżonka poręczyciela nie jest konieczna w przypadku braku wspólnoty majątkowej).

5. Otrzymanie kwoty dotacji (przelew)

6. Rejestracja działalności gospodarczej

Z rejestracją działalności możemy poczekać na faktyczne otrzymanie środków. Jeżeli np. umowa została podpisana pod koniec miesiąca, zwykle opłaca się poczekać do początku kolejnego, tak by firmę rejestrować 1 dnia miesiąca. Rejestracja w innej dacie powoduje, iż będziemy musieli złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA dwukrotnie – za miesiąc niepełny, a później kolejną – za miesiąc pełny. Z drugiej strony – rejestracja firmy 2 dnia miesiąca faktycznie wydłuży nam ulgę na start z 6 do 7 miesięcy, co pozwala  zaoszczędzić ok. 300,00 zł.

7. Przeprowadzenie wydatków ze środków dotacji

Zwykle mamy na to 30 dni od momentu uruchomienia firmy. Należy również pamiętać, iż Urząd Pracy nie uwzględni żadnej faktury, której data wystawienia była by wcześniejsza, niż data zawarcia umowy z PUP.

8. Dostarczenie do Urzędu Pracy druku potwierdzającego rejestrację działalności (zwykle wydruk z systemu CEIDG) oraz faktur/rachunków imiennych, dokumentujących przeprowadzone z dotacji wydatki. Każdy taki dokument powinien zawierać informację o statusie transakcji tj. „zapłacono przelewem”, „zapłacono gotówką” itp. W przypadku wydatków w innej walucie, np. EUR – należy załączyć wydruk zawierający kurs walut Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Liczy się tu jedynie kurs NBP, bez względu na to po jakim kursie nastąpiło faktyczne przewalutowanie transakcji.

9. Umożliwienie przeprowadzenie ewentualnej kontroli przez pracownika PUP w siedzibie firmy. Kontrola zwykle jest zapowiedziana z kilkudniowym wyprzedzeniem i polega na sprawdzeniu czy osoba bezrobotna wciąż posiada wszystkie rzeczy zakupione z dotacji. Najczęściej taka wizyta jest przeprowadzana w przeciągu kilku miesięcy od uruchomienia firmy.

10. Po upływie 12 miesięcy należy dostarczyć do Urzędu Pracy aktualny wydruk z CEIDG potwierdzającego, iż działalność nie była zamknięta, ani zawieszona oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z wpłatami.