Dotacja z Urzędu Pracy krok po kroku

1. Rejestracja w Urzędzie Pracy

2. Złożenie wniosku o dotacje (w zależności od Urzędu Pracy – biznes plan jest wbudowany w sam wniosek  lub składa się go jako odrębny załącznik). Wniosek zostaje rozpatrzony w ciągu 30 dni. 

3. Po uzyskaniu pozytywnej decyzji z PUP, zostaje ustalona data w której podpisuje się z Urzędem Pracy umowę dotacji. 

4. Podpisanie umowy z Urzędem Pracy (w przypadku zabezpieczenia w postaci poręczenia, podczas zawierania umowy konieczna jest fizyczna obecność poręczyciela i współmałżonka poręczyciela – o ile istnieje między nimi wspólnota majątkowa)

5. Otrzymanie kwoty dotacji (przelew)

6. Rejestracja działalności gospodarczej (z rejestracją działalności możemy poczekać na faktyczne otrzymanie środków, jeżeli np. umowa została podpisana pod koniec miesiąca, zwykle opłaca się poczekać do początku kolejnego, tak by firmę rejestrować 1 dnia miesiąca. Rejestracja w innej dacie powoduje, iż będziemy musieli złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA dwukrotnie – za miesiąc niepełny, a później kolejną – za miesiąc pełny). Z drugiej strony rejestracja firmy 2 dnia miesiąca faktycznie wydłuży nam ulgę na start z 6 do 7 miesięcy co pozwala  zaoszczędzić ok. 240,00 zł).

7. Przeprowadzenie wydatków ze środków dotacji (zwykle mamy na to 30 dni od momentu uruchomienia firmy). Należy pamiętać, iż Urząd Pracy nie uwzględni żadnej faktury, której data wystawienia była by wcześniejsza, niż data zawarcia umowy z PUP.

8. Dostarczenie do Urzędu Pracy druku potwierdzającego rejestrację działalności (zwykle wydruk z systemu CEIDG), oraz faktur / rachunków imiennych, dokumentujących przeprowadzone z dotacji wydatki. Każdy taki dokument powinien zawierać informację o statusie transakcji tj. „zapłacono przelewem”, „zapłacono gotówką” itp. W przypadku wydatków w innej walucie, np. EUR – należy załączyć wydruk zawierający kurs walut Narodowego banku Polskiego z dnia transakcji. Liczy się tu jedynie kurs NBP, bez względu na to, po jakim kursie nastąpiło faktyczne przewalutowanie transakcji.

9. Umożliwienie przeprowadzenie ewentualnej kontroli przez pracownika PUP w siedzibie firmy. Kontrola zwykle jest zapowiedziana z kilkudniowym wyprzedzeniem i polega na sprawdzeniu czy osoba bezrobotna wciąż posiada wszystkie rzeczy zakupione z dotacji. Najczęściej taka wizyta jest przeprowadzana w przeciągu kilku miesięcy od uruchomienia firmy.

10. Po upływie 12 miesięcy – dostarczenie do Urzędu Pracy aktualnego wydruku z CEIDG potwierdzającego, iż działalność nie była zamknięta, ani zawieszona, oraz zaświadczenia z ZUS i US o niezaleganiu z wpłatami.