Dotacja z Urzędu Pracy krok po kroku

1. Rejestracja w Urzędzie Pracy

Potrzebny dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość. Dobrze mieć ze sobą świadectwa pracy praz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie. W przypadku cudzoziemca konieczny będzie dokument wskazujący tytuł uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzja, karta pobytu). Rejestracji można dokonać osobiście w Urzędzie Pracy właściwym ze względu na adres zamieszkania lub przez portal praca.gov.pl (wymagany Profil Zaufany). 

 

2. Złożenie wniosku o dotacje

Dokumenty o dotacje z Urzędu Pracy można złożyć jedynie w okresie, w którym dany PUP ma otwarty nabór wniosków. Informacje o terminach, w których są przyjmowane wnioski znajdziesz na  stronie: aktualne terminy naboru wniosków o dotacje PUP

Termin naboru wniosków sprawdzisz też dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy (telefon do Urzędu Pracy jest zwykle najpewniejszą metodą weryfikacji, gdyż daje możliwość otrzymania informacji o planowanym naborze z większym wyprzedzeniem). 

Wnioski należy składać na formularzach obowiązujących w danym Urzędzie Pracy. Każdy PUP ma nieco inne wzory wniosków oraz inny szczegółowy regulamin dotacji. W większości przypadków biznes plan przedsięwzięcia stanowi element wniosku i  nie składa się go jako osobny załącznik. Prócz wniosku o dotacje należy złożyć formularz informacji o pomocy de minimis (zobacz instrukcję wypełniania). 

 

3. Ocena dokumentów

Urząd Pracy rozpatruje wnioski pod względem formalnym i merytorycznym, przyznając dofinansowanie tym osobom, które przedstawiły najlepszy plan biznesowy i uzyskały najwyższą ocenę. Zgodnie z przepisami, PUP musi rozpatrzyć wnioski w przeciągu 30 dni od ich złożenia. Podczas oceny brane są pod uwagę takie kryteria jak np. posiadane kwalifikacje, udokumentowanie zapotrzebowania na daną działalność w wybranym regionie, wiarygodność przedstawionej analizy finansowej, opis konkurencji, plan marketingowy, uzasadnienie wydatków z dotacji itp. Szczegółowe informacje na ten temat właściwego przygotowania dokumentów o dotacje publikuję tutaj: Jak napisać wniosek i biznes plan o dotacje? 

 

3. Decyzja Urzędu Pracy o przyznaniu dotacji

Urząd Pracy przyznaje dotacje w wysokości nie większej niż 600% średniego wynagrodzenia (ok. 48 tys. zł). Dokładną wartość dofinansowania sprawdzisz tutaj: Kwota dotacji z Urzędu Pracy 

W przypadku gdy wniosek uzyska pozytywną ocenę Komisji Oceny Wniosków, Urząd Pracy ustala datę, w której ma stawić się wnioskodawca celem zawarcia umowy dotacji. W przypadku oceny negatywnej możliwość odwołania się od decyzji PUP jest bardzo ograniczona (możliwe jest to jedynie w sytuacji, gdy jest się w stanie wykazać błąd strony oceniającej wniosek np. naruszenie przez Komisję Oceny Wniosków własnego regulaminu). W przypadku uzasadnionego odrzucenia wniosku, można poprawić swoje dokumenty i spróbować ponownie podczas kolejnego naboru.

Trzeba pamiętać, że dotacje z PUP przyznawane są na zasadach konkursu a środki finansowe jakimi dysponuje Urząd Pracy – dość ograniczone. W pierwszej kolejności dotacje otrzymują osoby, których wnioski uzyskały najlepszą ocenę – i tak kolejno w dół, do wyczerpania funduszu przeznaczonego na dotacje. Z tego względu może się zdarzyć, że wnioskodawca nie otrzyma dotacji mimo braku formalnych błędów we wniosku.

 

4. Zawarcie umowy dotacyjnej z Urzędem Pracy

Wnioskodawca w wyznaczonym przez Urząd Pracy terminie stawia się celem zawarcia umowy dotacji. Konieczna jest obecność współmałżonka. W przypadku gdy wybraną formą zabezpieczenia dotacji są poręczyciele – konieczna będzie również ich obecność. Ponadto poręczyciele również muszą stawić się ze współmałżonkami. Obecność współmałżonków nie będzie jednak konieczna w przypadku braku wspólnoty majątkowej. Co do zabezpieczenia dotacji, to prócz poręczycieli (żyrantów) dopuszcza się również inne formy możliwego zabezpieczenia dotacji. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj: Zabezpieczenie dotacji z PUP

Umowa zawierana z PUP reguluje szczegółowe aspekty udzielanego wsparcia finansowego, w tym – lokalizację firmy, profil działalności oraz zgodną z treścią wniosku listę wydatków, które można pokryć z dofinansowania. Działalności pod żadnym względem nie możemy rejestrować przed formalnym zawarciem takiej umowy. Treść typowej umowy znajdziesz tutaj: Umowa dotacji PUP (każdy Urząd Pracy w Polsce przygotowuje jednak własną umowę, więc poszczególne zapisy mogą się nieco różnić w twoim Urzędzie Pracy).

 

5. Otrzymanie dotacji

Wypłata środków z dotacji następuje przelewem w przeciągu 2-3 dni od momentu zawarcia umowy z Urzędem Pracy. 

 

6. Rejestracja działalności gospodarczej

Z rejestracją firmy możemy poczekać na faktyczne otrzymanie przelewu z PUP. Jeżeli np. umowa dotacji została podpisana pod koniec miesiąca, zwykle opłaca się poczekać do początku kolejnego, tak by firmę rejestrować 1 dnia kolejnego miesiąca. Rejestracja w innej dacie powoduje, że będziemy musieli złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA dwukrotnie – za miesiąc niepełny, a później kolejną – za miesiąc pełny. Od strony finansowej, zwykle najbardziej opłaca się jednak rejestrować firmę 2 dnia miesiąca, gdyż wydłuża nam to ulgę na start z 6 do 7 miesięcy, co pozwala  zaoszczędzić ok. 900,00 zł. Obecnie działalność gospodarczą rejestruje się całkowicie online w oparciu o platformę https://www.biznes.gov.pl/pl

 

7. Przeprowadzenie wydatków zaplanowanych z dotacji

Zwykle mamy na to 30 dni od momentu uruchomienia firmy. Należy pamiętać, że Urząd Pracy przy rozliczeniu nie uwzględni żadnej faktury, której data wystawienia była by wcześniejsza, niż data zawarcia umowy z PUP. Treść faktur oraz ich wartość – powinny być tożsame z listą wydatków, która została wskazana we wniosku o dotacje. Jeżeli interesuje cię szczegółowe zagadnienia związane z wydatkowaniem dotacji, to zapraszam do zapoznania się z tym artykułem: Na co mogę przeznaczyć dotacje z PUP? 

 

8. Dostarczenie do Urzędu Pracy dokumentów potwierdzających rejestrację firmy / wydatki

Zwykle wystarczy wydruk z systemu CEIDG oraz faktury, rachunki, umowy kupna – sprzedaży, które jednoznacznie dokumentują przeprowadzone wydatki z dotacji. Każdy taki dokument powinien zawierać informację o statusie transakcji tj. „zapłacono przelewem”, „zapłacono gotówką” itp. W przypadku wydatków w innej walucie, np. EUR – należy załączyć wydruk zawierający kurs walut Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Liczy się tu jedynie kurs NBP, bez względu na to po jakim kursie nastąpiło faktyczne przewalutowanie transakcji.

 

9. Kontrola ze strony Urzędu Pracy

Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie firmy (nawet jeżeli siedziba firmy mieści się w lokalu mieszkalnym). Zwykle jest ona zapowiedziana z kilkudniowym wyprzedzeniem i polega na sprawdzeniu czy działalność jest prowadzona pod wskazanym adresem, czy jej profil faktycznie odpowiada treści wskazanej we wniosku oraz czy wnioskodawca wciąż posiada wszystkie środki trwałe zakupione z dotacji. Jeżeli z dotacji został zakupiony towar handlowy lub materiały – nie trzeba ich posiadać w momencie kontroli, gdyż ich zastosowanie z definicji polega na zbyciu lub zużyciu. Środki trwałe muszą jednak pozostać w firmie przez co najmniej 12 miesięcy od momentu zawarcia umowy z PUP. 

 

10. Dokumenty na zakończenie umowy

Po upływie 12 miesięcy należy dostarczyć do Urzędu Pracy aktualny wydruk z CEIDG potwierdzający, że działalność nie została zlikwidowana ani zawieszona na okres dłuższy niż pozwalała na to umowa oraz zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami.

 

OFERTA: 

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie button-wzory-biznesplanow-1.png