Dotacja z Urzędu Pracy krok po kroku

1. Krok – Rejestracja w Urzędzie Pracy. Potrzebny dowód osobisty, a w przypadku jego braku – inny dokument potwierdzający tożsamość. Dobrze mieć ze sobą świadectwa pracy praz dokumenty potwierdzające posiadane wykształcenie. W przypadku cudzoziemca konieczny będzie dokument wskazujący tytuł pobytowy uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. decyzję, kartę pobytu). Rejestracji można dokonać osobiście w Urzędzie Pracy właściwym ze względu zamieszkania lub przez portal praca.gov.pl (wymagany Profil Zaufany). 

2. Krok – Złożenie wniosku o dotacje (w zależności od Urzędu Pracy – biznes plan znajduje się w obrębie wniosku lub składa się go jako odrębny załącznik). Wniosek będzie rozpatrzony w przeciągu maksymalnie 30 dni. Taki wniosek należy złożyć w okresie, gdy dany Urząd Prowadzi nabór. Informacje o tym czy nabór wniosków jest prowadzony uzyskasz dzwoniąc do swojego Urzędu Pracy lub sprawdzając zakładkę Aktualności na stronie swojego PUP. Niestety niektóre Urzędy Pracy aktualizują swoje strony internetowe z pewnym opóźnieniem. Przykładem może tu być PUP Łódź, który informację o jednym z naborów wniosków ogłosił dzień przed jego zamknięciem, przez co wiele zainteresowanych osób nie było w stanie złożyć swojego wniosku. Najlepszą metodą sprawdzenia czy dany Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków pozostaje kontakt telefoniczny lub osobista wizyta w danym PUP. Można też śledzić zewnętrzne źródła informacji np. nasz profil na Facebooku

3. Krok – Pozytywna decyzja PUP. W przypadku gdy wniosek i biznesplan uzyskają pozytywną ocenę komisji zajmującej się oceną wniosków, Urząd Pracy w porozumieniu z osobą bezrobotną ustali datę, w której zostanie zawarta umowa dofinansowania. W przypadku oceny negatywnej możliwość odwołania się od decyzji PUP jest bardzo ograniczona (możliwe jedynie w sytuacji w której jest się w stanie wykazać błąd osoby oceniającej np. naruszenie przez PUP własnego regulaminu). Oczywiście zawsze można poprawić swoje dokumenty i spróbować ponownie. 

4. Krok – Podpisanie umowy z Urzędem Pracy. W przypadku zabezpieczenia w postaci poręczenia, podczas zawierania umowy prócz współmałżonka wnioskodawcy konieczna jest fizyczna obecność poręczyciela i współmałżonka tego poręczyciela (obecność współmałżonka poręczyciela nie jest konieczna w przypadku braku wspólnoty majątkowej).

5. Krok – Otrzymanie wnioskowanej kwoty dotacji (przelew). Zwykle płatność następuje w przeciągu 2-3 dni od zawarcia umowy z PUP. 

6. Krok – rejestracja działalności gospodarczej. Z rejestracją działalności możemy poczekać na faktyczne otrzymanie środków. Jeżeli np. umowa została podpisana pod koniec miesiąca, zwykle opłaca się poczekać do początku kolejnego, tak by firmę rejestrować 1 dnia miesiąca. Rejestracja w innej dacie powoduje, że będziemy musieli złożyć w ZUS deklarację rozliczeniową ZUS DRA dwukrotnie – za miesiąc niepełny, a później kolejną – za miesiąc pełny. Z drugiej strony – rejestracja firmy 2 dnia miesiąca faktycznie wydłuży nam ulgę na start z 6 do 7 miesięcy, co pozwala  zaoszczędzić ok. 900,00 zł.

7. Krok – przeprowadzenie wydatków zaplanowanych z dotacji. Zwykle mamy na to 30 dni od momentu uruchomienia firmy. Należy również pamiętać, że Urząd Pracy przy rozliczeniu nie uwzględni żadnej faktury, której data wystawienia była by wcześniejsza, niż data zawarcia umowy z PUP.

8. Krok – dostarczenie do Urzędu Pracy druku potwierdzającego rejestrację działalności (zwykle wydruk z systemu CEIDG) oraz faktur/rachunków imiennych, dokumentujących przeprowadzone z dotacji wydatki. Każdy taki dokument powinien zawierać informację o statusie transakcji tj. „zapłacono przelewem”, „zapłacono gotówką” itp. W przypadku wydatków w innej walucie, np. EUR – należy załączyć wydruk zawierający kurs walut Narodowego Banku Polskiego z dnia transakcji. Liczy się tu jedynie kurs NBP, bez względu na to po jakim kursie nastąpiło faktyczne przewalutowanie transakcji.

9. Krok – umożliwienie przeprowadzenie ewentualnej kontroli przez pracownika Urzędu Pracy. Kontrola przeprowadzana jest w siedzibie firmy (nawet jeżeli siedziba firmy mieści się w lokalu mieszkalnym). Kontrola zwykle jest zapowiedziana z kilkudniowym wyprzedzeniem i polega na sprawdzeniu czy osoba bezrobotna wciąż posiada wszystkie środki trwałe zakupione z dotacji. Jeżeli z dotacji został zakupiony towar handlowy lub materiały – nie trzeba och posiadać w momencie kontroli, gdyż ich zastosowanie z definicji polega na zbyciu / zużyciu takich środków. Należy pamiętać, że urzędnikom najczęściej zależy aby wszystko było w porządku gdyż negatywne efekty kontroli to w gruncie rzeczy problem dla samego PUP. Z tego względu osoby przeprowadzające kontrole zwykle nie szukają przysłowiowej „dziury w całym”.

10. Krok – Po upływie 12 miesięcy należy dostarczyć do Urzędu Pracy aktualny wydruk z CEIDG potwierdzającego, iż działalność nie była zamknięta, ani zawieszona oraz zaświadczenia z ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu z wpłatami.

Przejdź do pełnej listy tematów >>