Jak wygląda umowa dotacji zawierana z PUP?

Choć każdy Urząd Pracy w Polsce ma nieco inną budowę takiej umowy (dotyczy to głównie wydatków z dotacji), to w większości jest ona dość podobna. Poniżej przedstawiam treść umowy w sprawie przyznania osobie bezrobotnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, jaka obowiązywała w PUP Poznań w 2023 roku. 

Przykład umowy

UMOWA NR ………../2023 o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej
zawarta w Poznaniu, w dniu ……………… 2023r. pomiędzy:

Powiatem Poznańskim – Powiatowym Urzędem Pracy w Poznaniu, 61-538 Poznań, ul. Czarnieckiego 9, NIP: 781-18-40-766, REGON: 631257992 reprezentowanym przez:
…………………………….. – Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu, działającego na podstawie upoważnienia Starosty Poznańskiego, zwanym dalej „Finansującym”
a
Panem/ią ……………………………, zam. …………………………………… PESEL …………………………… zwanym/ą dalej „Podejmującym działalność”


1. Finansujący przyznaje Podejmującemu działalność ze środków ……………………. jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej – …………………………………. w kwocie …………………… zł (słownie: ……………………….), na sfinansowanie wydatków zgodnie z przeznaczeniem oraz szczegółową specyfikacją wydatków w ramach wnioskowanych środków zwaną dalej „szczegółową specyfikacją wydatków”, stanowiącą załącznik do niniejszej umowy, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej umowy, z przeznaczeniem na:
1) zakup towarów, materiałów i wyposażenia w łącznej kwocie ………….. zł brutto,
2) zakup jednostkowy powyżej 10 000,00 zł w łącznej kwocie …………… zł brutto,
3) zakup usług w łącznej kwocie ………………. zł brutto.


2. Środki, o których mowa w ust. 1, zwane dalej „środkami”, zostaną przekazane po podpisaniu niniejszej umowy w terminie 2 dni roboczych od dnia pozyskania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu, zwany dalej „Urzędem”, informacji o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zwanej dalej „CEIDG”. Środki zostaną przekazane na wskazany we wniosku rachunek bankowy Podejmującego działalność: ……………………………… nr: ……………………………………………………..


3. W przypadku opóźnienia w przekazaniu środków finansowych przez Dysponenta – Finansujący zastrzega sobie możliwość późniejszego ich przekazania na rachunek bankowy Podejmującego działalność.


4. Finansujący w trakcie trwania niniejszej umowy dokonuje oceny prawidłowości realizacji umowy, w szczególności poprzez weryfikację spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy, o którym mowa w § 2 ust. 3 umowy.


§ 2

Podejmujący działalność zobowiązuje się do:
1. Zgłoszenia działalności gospodarczej do CEIDG w terminie do 2 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy. Wpis do CEIDG winien zawierać rodzaje działalności finansowane w ramach środków i działalności z nimi pokrewne oraz datę rozpoczęcia działalności gospodarczej, przy czym nie może być ona wcześniejsza od daty dokonania przez Urząd przelewu środków na rachunek bankowy Podejmującego działalność.


2. Rozpoczęcia działalności gospodarczej w dniu ……………2023r.


3. Prowadzenia działalności gospodarczej, wskazanej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, przez okres co najmniej 12 miesięcy liczonych od dnia jej rozpoczęcia. Termin oblicza się zgodnie z przepisem art. 112 Kodeksu cywilnego.
Prowadzenie działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy oznacza:
1) posiadanie aktywnego statusu działalności gospodarczej w rejestrze CEIDG i prowadzenie jej zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców
2) podleganie obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS, z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej:
a) zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby, urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego albo korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego;
b) wlicza się okres prowadzenia przedsiębiorstwa przez zarządcę sukcesyjnego lub właściciela przedsiębiorstwa w spadku, o którym mowa w art. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018r. o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej i innych ułatwieniach związanych z sukcesją przedsiębiorstw (t.j. Dz. U. z 2021r. poz.170);
c) nie wlicza się okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej


4. Wydatkowania środków zgodnie z przeznaczeniem określonym w § 1 ust. 1 niniejszej umowy oraz szczegółową specyfikacją wydatków, z zastrzeżeniem § 3 niniejszej umowy, w terminie od dnia zawarcia umowy do 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanego we wpisie do CEIDG.


5. Złożenia w Urzędzie rozliczenia wydatkowanych środków w terminie 2 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanego we wpisie do CEIDG.


6. Rozliczenie, o którym mowa w ust. 5, winno zawierać:
1) dokumenty potwierdzające prawidłowe wydatkowanie środków wystawione na firmę Podejmującego działalność (faktury i paragony fiskalne z numerem NIP nabywcy) – oryginały i kserokopie;
2) zestawienie kwot brutto (w przypadku otrzymania faktury od sprzedawcy zwolnionego z VAT należy wskazać podstawę prawną przedmiotowego zwolnienia), wydatkowanych od dnia zawarcia niniejszej umowy na poszczególne towary i usługi ujęte w szczegółowej specyfikacji wydatków, złożone na formularzu Urzędu;

3) „Oświadczenie osoby składającej rozliczenie dotyczące podatku VAT” złożone na formularzu Urzędu, określające status podatnika VAT oraz zawierające informację, czy Podejmującemu działalność przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego zawartego w wykazywanych wydatkach lub prawo do zwrotu podatku naliczonego;

4) dokument potwierdzający zgłoszenie rozpoczęcia działalności gospodarczej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych – data rozpoczęcia działalności winna być zgodna z datą wskazaną we wpisie do CEIDG – oryginał i kserokopia.


7. Powiadomienia Finansującego w formie pisemnej o odliczeniu lub uzyskaniu zwrotu podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług (VAT) w ramach przyznanego dofinansowania na formularzu Urzędu, w terminie 14 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej. Powiadomienie winno zawierać kwotę ogółem odzyskanego podatku VAT oraz podział tej kwoty na poszczególne kategorie zakupów w szczegółowej specyfikacji wydatków.


8. Zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług, podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług (VAT) w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie:
1) 30 dni od dnia złożenia przez Podejmującego działalność deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług (VAT), w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu – w przypadku, gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy;
2) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku na rzecz Podejmującego działalność – w przypadku, gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług (VAT), w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu.
Zwrotu należy dokonać w kasie Urzędu lub na rachunek bankowy Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w Banku Handlowym S.A. W-wa, numer ………………………………………..
W przypadku dokonania zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku VAT Podejmujący działalność jest zobowiązany do podpisania aneksu do niniejszej umowy. Obowiązek zwrotu równowartości odzyskanego w ramach przyznanego dofinansowania podatku VAT dotyczy odzyskania podatku VAT w trakcie trwania niniejszej umowy oraz po jej zakończeniu.

9. Niepodejmowania zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej z wyjątkiem gdy zatrudnienie nastąpi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19 oraz w okresie 30 dni po jego odwołaniu (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 43 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zatrudnienie oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy o pracę nakładczą). Po upływie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19, Podejmujący działalność zobowiązany jest do zakończenia ww. zatrudnienia.


10. Niezawieszania wykonywania działalności gospodarczej na łączny okres dłuższy niż 6 miesięcy w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia tej działalności z wyjątkiem gdy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nastąpi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID – 19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu.


11. Przedstawienia w siedzibie Urzędu, bez odrębnego wezwania, oświadczenia o prowadzeniu działalności zgodnie z definicją zawartą w art. 3 ustawy Prawo przedsiębiorców w przypadku jeśli w pierwszych 12 miesiącach prowadzenia działalności w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu, beneficjent podjął zatrudnienie na formularzu Urzędu – w terminie jednego miesiąca od dnia, w którym upływa okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku gdy Urząd z dostępnych zasobów informatycznych tj. rejestru CEIDG, z bazy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i z bazy podatki.gov.pl nie będzie mógł pozyskać informacji o okresie prowadzenia działalności gospodarczej w tym, o okresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w ZUS z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, Podejmujący działalność zostanie wezwany w formie pisemnej do przedłożenia zaświadczenia z ZUS potwierdzającego ww. ubezpieczenia.


12. Powiadomienia Urzędu w formie pisemnej o wszystkich zmianach mających wpływ na realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, dotyczących Podejmującego działalność i Poręczycieli, w tym w szczególności o: zmianie nazwiska, stanu cywilnego, miejsca zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej (w tym siedziby firmy i miejsca wykonywania działalności), numeru telefonu kontaktowego, zmianie statusu w zakresie podatku VAT, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.


13. Powiadomienia Urzędu w formie pisemnej o:
a) każdorazowym zawieszeniu i wznowieniu działalności w okresie realizacji niniejszej umowy;
b) podjęciu zatrudnienia w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu oraz o zakończeniu zatrudnienia; – w terminie 14 dni od dnia wystąpienia tych zmian.


14. Powiadomienia Urzędu w formie pisemnej oraz przedłożenia dokumentów potwierdzających utratę przedmiotów i rzeczy zakupionych w ramach otrzymanych środków, w szczególności w wyniku zdarzeń losowych, takich m.in. jak: kradzież, wypadek, pożar, powódź, bądź reklamacja zakupionych przedmiotów i rzeczy lub zwrot pieniędzy w związku ze złożoną reklamacją.


15. W przypadkach ujętych w § 2 ust. 14 dokonania ponownego zakupu utraconej/zareklamowanej rzeczy w kwocie nie niższej niż kwota ujęta w zestawieniu kwot brutto stanowiącym załącznik do rozliczenia otrzymanego dofinansowania oraz przedłożenia w Urzędzie dokumentów potwierdzających dokonany zakup w terminie wskazanym przez Finansującego.


16. Umożliwienia przeprowadzenia przez Urząd i inne uprawnione jednostki, wizytacji monitorującej w zakresie m.in.: wykorzystania środków zgodnie z przeznaczeniem oraz potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej.


17. Okazania w trakcie wizytacji monitorującej wszystkich przedmiotów i rzeczy zakupionych w ramach przyznanych środków w jednym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, wskazanym we wpisie do CEIDG.


18. Udzielania rzetelnych informacji i wyjaśnień oraz udostępniania wszelkich dokumentów potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej i prawidłową realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy na każde wezwanie Urzędu.


§ 3


1. Rozliczenie wydatkowania środków jest dokonywane w kwocie brutto.


2. W ramach rozliczenia, o którym mowa w ust. 1, nie zostaną uwzględnione zakupy dokonane w innym terminie niż wskazany w § 2 ust. 4 niniejszej umowy.


3. Przy wydatkowaniu środków dopuszcza się zmiany poszczególnych kwot ujętych w szczegółowej specyfikacji wydatków maksymalnie do 500 zł (w dół lub w górę) w ramach tej samej kategorii zakupów, pod warunkiem, że wszystkie pozycje ujęte w specyfikacji zakupów zostaną zakupione, a wartość poszczególnych zakupów nie spowoduje przesunięcia rodzaju wydatku do innej kategorii zakupów.


4. Nie dopuszcza się dokonywania przesunięć środków pomiędzy poszczególnymi kategoriami zakupów w szczegółowej specyfikacji wydatków oraz dokonywania zakupów, które nie zostały ujęte w tej specyfikacji.


5. Finansujący na wniosek beneficjenta, uznaje za prawidłowo poniesione również wydatki odbiegające od zawartych w szczegółowej specyfikacji wydatków, mieszczące się w kwocie przyznanego dofinansowania, jeżeli stwierdzi zasadność ich poniesienia, biorąc pod uwagę charakter działalności prowadzonej przez Podejmującego działalność, któremu przyznano dofinansowanie.


6. Dokumentami potwierdzającymi wydatkowanie otrzymanych środków są wyłącznie zapłacone faktury i paragony fiskalne z numerem NIP nabywcy oraz potwierdzenia dokonania zapłaty w przypadku jeśli z faktury i paragonu fiskalnego z numerem NIP nabywcy nie wynika dokonanie płatności. Potwierdzenia dokonania zapłaty winny być dokonane z własnego rachunku bankowego Podejmującego działalność lub własną kartą płatniczą. Faktura winna być wystawiona na firmę Podejmującego działalność oraz zawierać elementy określone w art. 106e ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, w tym numer NIP nabywcy. W przypadku paragonu fiskalnego z numerem NIP nabywcy stosuje się przepisy art. 106h ww. ustawy o podatku od towarów i usług. W trakcie procedury rozliczenia Urząd może wezwać Podejmującego działalność do złożenia dodatkowych wyjaśnień, przedłożenia dokumentów lub zdjęć.


7. Dokonywane przez Podejmującego działalność płatności związane z wydatkowaniem otrzymanego dofinansowania winny odbywać się za pośrednictwem rachunku płatniczego Podejmującego działalność w każdym przypadku, gdy drugą stroną transakcji, z której wynika płatność jest inny przedsiębiorca, a jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza kwotę 15 000 zł lub wynosi równowartość tej kwoty (zgodnie z art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców).


8. Nie dopuszcza się wydatkowania środków na podstawie umowy kupna-sprzedaży, umowy o dzieło, umowy zlecenia i umowy leasingu, w związku z czym nie będą uwzględniane jako potwierdzenie wydatkowania otrzymanych środków rachunki wystawione w ramach tych umów.


9. W przypadku zakupów zagranicznych Podejmujący działalność jest zobowiązany przedłożyć dokumenty potwierdzające ich dokonanie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego, zgodnie z treścią oryginału. Koszty związane z tłumaczeniem Podejmujący działalność ponosi ze środków własnych. W przypadku gdy na fakturze zagranicznej znajduje się tylko kwota netto do rozliczenia należy złożyć potwierdzenie opłaty podatku VAT a w przypadku zakupów spoza Unii Europejskiej potwierdzenie opłaty podatku VAT i cła. Dokumenty nie spełniające warunków określonych w ust. 6 nie zostaną zaakceptowane w ramach rozliczenia otrzymanych środków.


10. Dokumenty potwierdzające wydatkowanie pełnej kwoty środków otrzymanych na podjęcie działalności gospodarczej Podejmujący działalność składa w formie papierowej w siedzibie Urzędu lub w formie elektronicznej (dokumenty złożone w formie elektronicznej muszą być opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z zachowaniem zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej platformy usług administracji publicznej (e-puap). W razie konieczności złożenia dodatkowych wyjaśnień w sprawie rozliczenia Podejmujący działalność jest zobowiązany do stawienia się w Urzędzie osobiście.


11. Przedmioty i rzeczy zakupione przez Podejmującego działalność w ramach środków nie mogą stanowić współwłasności z inną osobą fizyczną lub prawną.


12. Nie dopuszcza się wydatkowania środków przez Podejmującego działalność na finansowanie zakupu od jego współmałżonka, od osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa, (tj. od rodziców, dziadków, dzieci i rodzeństwa) oraz ich współmałżonków, od teściów oraz od innych podmiotów, których udziałowcem jest Podejmujący działalność.


13. Nie dopuszcza się wydatkowania środków przez Podejmującego działalność na zakupy od podmiotu, który w lokalizacji wskazanej jako miejsce planowanej działalności prowadził uprzednio działalność gospodarczą.


14. Wydatkowanie środków nie może przekroczyć:
– na zakup telefonu komórkowego ……………………. zł,
– na zakup środków obrotowych, w tym towarów handlowych, materiałów do wykonywania usług oraz materiałów do produkcji, więcej niż 50% przyznanej kwoty,
– na remont lokalu, więcej niż 30% przyznanej kwoty,
– na reklamę więcej niż 20% przyznanej kwoty (w tym na utworzenie strony internetowej nie więcej niż 3.000 zł),
– na zakup serwisu internetowego, portalu internetowego lub sklepu internetowego więcej niż 50% przyznanej kwoty.
Powyższe wartości traktuje się oddzielnie.


15. Środki przyznane na zakup materiałów remontowych i usługi remontowej Podejmujący działalność jest zobowiązany wykorzystać na przeprowadzenie remontu w zakresie przedstawionym w dokumentacji wnioskowej oraz w trakcie wizytacji wstępnej. Wykonanie remontu winno dotyczyć lokalu wskazanego w dokumentacji wnioskowej jako lokalizacja działalności gospodarczej oraz okazanego w trakcie wizytacji wstępnej, znajdującego się pod adresem ……… Zakończenie remontu lokalu, na wykonanie którego Podejmujący działalność otrzymał środki winno nastąpić do dnia złożenia w Urzędzie rozliczenia zawierającego zestawienie wydatkowanych kwot, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy.
Stwierdzenie prawidłowości wykorzystania przyznanych środków następuje poprzez weryfikację dokumentów rozliczeniowych oraz na podstawie przeprowadzonej wizytacji monitorującej we wskazanym powyżej lokalu.


16. Środki przyznane na założenie strony internetowej, serwisu internetowego, portalu internetowego lub sklepu internetowego, Podejmujący działalność jest zobowiązany wykorzystać na jednoczesne uruchomienie tej strony, serwisu, portalu lub sklepu w Internecie. Strona internetowa, serwis internetowy, portal internetowy i sklep internetowy winny być utworzone w polskiej wersji językowej oraz być aktywne w dniu złożenia w Urzędzie rozliczenia środków przez Podejmującego działalność oraz funkcjonować przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy i dotyczyć wyłącznie rodzaju działalności gospodarczej, na którą Podejmujący działalność otrzymał środki z Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu. Strona internetowa, serwis internetowy, portal internetowy lub sklep internetowy winien zawierać nazwę firmy, NIP firmy, adres siedziby firmy oraz informację o ofercie działalności, na którą Podejmujący działalność otrzymał dofinansowanie.


17. W okresie trwania niniejszej umowy nie dopuszcza się:
1) zmiany rodzaju działalności gospodarczej wymienionej w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na którą Podejmujący działalność otrzymał dofinansowanie i dokonania w rejestrze CEIDG zmiany głównego symbolu PKD dotyczącego przeważającej działalności gospodarczej;
2) dodania do rejestru CEIDG jakichkolwiek dodatkowych symboli PKD przez Podejmującego działalność, który otrzymał środki na zakup samochodu osobowego, busa osobowego, autokaru i autobusu albo samochodu innego niż osobowy;
3) dodania do rejestru CEIDG jakichkolwiek dodatkowych symboli PKD przed dniem złożenia w Urzędzie rozliczenia zawierającego zestawienie wydatkowanych kwot, o którym mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy;
4) dodawania do rejestru CEIDG symboli PKD tożsamych z działalnością aktywnie
wykonywaną lub zawieszoną przez współmałżonka Podejmującego działalność;
5) dodawania do rejestru CEIDG symboli PKD dotyczących rodzajów działalności
niepodlegających dofinansowaniu, wymienionych w § 3 ust. 4 Zasad, o których mowa
w § 12 pkt 10;
6) dodania do rejestru CEIDG symboli PKD, które widniały w działalności gospodarczej zakończonej przez Podejmującego działalność w okresie krótszym niż 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.


18. W okresie trwania niniejszej umowy nie dopuszcza się sprzedaży rzeczy zakupionych w ramach środków oraz wnoszenia ich jako udziały do innych podmiotów lub przenoszenia ich własności na inne podmioty, z wyjątkiem sprzedaży środków obrotowych, takich jak: towary handlowe, materiały, surowce i opakowania.


19. W przypadku zmiany przez Podejmującego działalność lokalizacji działalności gospodarczej w okresie trwania niniejszej umowy nie dopuszcza się przeniesienia prowadzonej działalności gospodarczej ani wskazania dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do lokalu/miejsca, w którym jest już prowadzona przez inny podmiot działalność gospodarcza, jeśli nie ma wyodrębnionego pomieszczenia/terenu do wyłącznej dyspozycji Podejmującego działalność.

20. W przypadku jeśli Podejmujący działalność z powodu zawieszenia działalności zrezygnuje z wybranej lokalizacji działalności gospodarczej, w terminie 14 dni od dnia jej wznowienia jest zobowiązany do wskazania nowej lokalizacji spełniającej wymogi zawarte w Zasadach przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu oraz przedłożenia tytułu
prawnego do nowej lokalizacji i uaktualnienia wpisu w CEIDG w zakresie miejsca wykonywania działalności.


21. W okresie trwania niniejszej umowy nie dopuszcza się założenia przez Podejmującego działalność spółki w ramach działalności gospodarczej, o której mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, na której podjęcie zostały przyznane środki.


§ 4


1. Podejmujący działalność jest zobowiązany zwrócić, bez wezwania, w terminie dwóch miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej niewykorzystane środki:
1) w związku z niedokonaniem zakupu rzeczy lub usługi ujętej w szczegółowej specyfikacji wydatków,
2) z powodu niewydatkowania pełnej otrzymanej kwoty.


2. Podejmujący działalność jest zobowiązany zwrócić w terminie wyznaczonym przez Urząd niewykorzystane środki:
1) w związku z nieprawidłowym wydatkowaniem,
2) w związku z nieprawidłowym udokumentowaniem wydatkowania


3. W przypadku niezachowania terminów o których mowa w ust. 1 i 2, Urząd wzywa Podejmującego działalność do zwrotu niewykorzystanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania. Podejmujący działalność jest zobowiązany do dokonania zwrotu w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem skierowania sprawy do postępowania sądowego.


4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 Podejmujący działalność jest zobowiązany dokonać zwrotu niewykorzystanych środków w kasie Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu lub na rachunek Urzędu: ……………………………………………. przedstawiając jednocześnie w siedzibie Urzędu, na stanowisku ds. przedsiębiorczości, dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.


§ 5


1. W przypadku naruszenia umowy polegającego na:
1) wykorzystaniu środków niezgodnie z przeznaczeniem;
2) niezachowaniu terminu, o którym mowa w § 4 ust. 3 niniejszej umowy;
3) prowadzeniu działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy;
4) zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej na łączny okres dłuższy niż 6 miesięcy, z wyjątkiem, gdy zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej nastąpi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu;
5) podjęciu zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej, z wyjątkiem gdy zatrudnienie nastąpi w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID – 19 oraz w okresie 30 dni po ich odwołaniu;
6) kontynuowaniu zatrudnienia po upływie 30 dni po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19;
7) niedokonaniu zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego podatku naliczonego, dotyczącego zakupionych towarów i usług (VAT) w ramach przyznanych środków w terminach określonych w § 2 ust. 8 pkt 1 i 2 niniejszej umowy;
8) złożeniu niezgodnego z prawdą oświadczenia, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt 2 Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, stanowiącego załącznik do wniosku; – Finansujący wypowiada niniejszą umowę, a Podejmujący działalność jest zobowiązany do zwrotu środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.


2. W przypadku naruszenia umowy polegającego na :
1) wykorzystaniu środków niezgodnie ze szczegółową specyfikacją wydatków, z zastrzeżeniem zapisów § 3 ust. 3, 4 i 5 niniejszej umowy;
2) niezachowaniu terminów, o których mowa w § 2 ust. 1, 2, 4, 5, 7,12,13 oraz w § 4 ust. 1 i 2 niniejszej umowy;
3) niezłożeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 6 niniejszej umowy;
4) zmianie rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia;
5) naruszeniu zapisów § 3 ust. 17 dotyczących dokonania zmian w rejestrze CEIDG w zakresie symboli PKD;
6) uniemożliwieniu przeprowadzenia wizytacji monitorującej w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej oraz odmowy okazania części lub wszystkich przedmiotów i rzeczy zakupionych w ramach otrzymanych środków;
7) nieudostępnieniu na wezwanie Urzędu i uniemożliwienia weryfikacji dokumentów w zakresie prawidłowości realizacji zobowiązań wynikających z niniejszej umowy;
8) niedostarczeniu, w terminie dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 11 niniejszej umowy;
9) naruszenia innych warunków niniejszej umowy, niewymienionych w ust. 1 i 2 pkt 1-8;
– Finansujący może wypowiedzieć niniejszą umowę i zobowiązać Podejmującego działalność do zwrotu środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do zwrotu.


§ 6


W przypadku śmierci Podejmującego działalność w okresie od dnia zawarcia niniejszej umowy do upływu 12 miesięcy obowiązkowego prowadzenia działalności gospodarczej i braku zarządu sukcesyjnego, który będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres określony w umowie, Finansujący dochodzi zwrotu wypłaconych środków od spadkobierców zmarłego oraz poręczycieli w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia tej działalności. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.


§ 7


1. W przypadku wypowiedzenia niniejszej umowy przez jedną ze stron, Podejmujący działalność zobowiązuje się do zwrotu przyznanych środków, o których mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, opłatami i kosztami dochodzenia roszczeń poniesionymi przez Finansującego oraz innymi kosztami wynikającymi z niniejszej umowy, maksymalnie do 150% wysokości przyznanej kwoty, o której mowa w § 1 ust 1.


2. Wypowiedzenie umowy przez Finansującego następuje w formie pisemnej, za pokwitowaniem przez operatora pocztowego na adres Podejmującego działalność zawarty w umowie. Podejmujący działalność ma obowiązek zawiadomić Finansującego na piśmie o zmianie swojego adresu zamieszkania i adresu do korespondencji. W razie zaniedbania obowiązku określonego w zdaniu poprzedzającym doręczenie pisma pod dotychczasowy adres ma skutek prawny.


3. Wypowiedzenie umowy w imieniu Finansującego podpisuje Dyrektor lub Zastępca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu upoważniony przez Starostę Poznańskiego i podpis ten nie wymaga notarialnego poświadczenia.


4. Finansujący może dochodzić roszczeń wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Podejmującego działalność w okresie 3 lat po upływie terminu, o którym mowa w § 2 ust 3 niniejszej umowy.


5. Finansujący może wystąpić do Sądu o nadanie klauzuli wykonalności na oświadczeniu o którym mowa w § 8, w stosunku do Podejmującego działalność w okresie do 3 lat po upływie terminu, o którym mowa w § 2. ust. 3 niniejszej umowy.


§ 8


(w przypadku zabezpieczenia w postaci aktu notarialnego)
1. Zabezpieczenie zwrotu środków w przypadkach, o których mowa w § 5 niniejszej umowy stanowi oświadczenie Podejmującego działalność złożone w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, w którym znajduje się zobowiązanie do zapłaty sumy pieniężnej określonej w § 7, który to akt Podejmujący działalność zobowiązany jest dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu w terminie 3 dni roboczych po podpisaniu niniejszej umowy.


2. Koszty zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 ponosi Podejmujący działalność.


§ 9


Zabezpieczenie zwrotu środków w przypadkach, o których mowa w § 5 niniejszej umowy stanowi ………………………………………..


§ 10


1. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności. O treści aneksu Urząd powiadamia poręczycieli w formie pisemnej.


2. Nie wymaga zawarcia aneksu do umowy zmiana załącznika do umowy w postaci szczegółowej specyfikacji wydatków w przypadku jeśli kategorie wydatków nie ulegną zmianie.


§ 11


Niniejsza umowa zostaje zakończona po spełnieniu przez Podejmującego działalność warunków oraz postanowień w niej zawartych i dostarczeniu dokumentów, o których mowa w § 2 ust. 11 niniejszej umowy, potwierdzających prowadzenie działalności gospodarczej przez 12 miesięcy oraz po pisemnym potwierdzeniu przez Finansującego jej zakończenia.


§ 12


W zakresie nieuregulowanym w umowie mają zastosowanie przepisy:
1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 1360 z późn. zm.);
2) ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2000, z późn. zm.);
3) ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 690, z późn. zm.);
4) ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2021r. poz. 162 z późn.zm.);
5) ustawy z dnia 6 marca 2018r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz.U. z 2022. poz. 541);
6) ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 743 z późn. zm.);
7) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 243);
8) rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1);
9) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. z 2010r. Nr 53, poz. 311, z późn. zm.);
10) Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej obowiązujących w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, wprowadzonych Zarządzeniem wewnętrznym nr 18/2023 z dnia 02 marca 2023r. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Poznaniu.


§ 13


Wszelkie spory, które wynikną w związku z niniejszą umową rozstrzyga sąd właściwy dla Finansującego.


§ 14


Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa otrzymuje Finansujący, a jeden Podejmujący działalność.


…………………………………………………….             ……………………………………………..
PODEJMUJĄCY DZIAŁALNOŚĆ                     FINANSUJĄCY

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *