Jak wykonać analizę SWOT

analiza SWOT

SWOT to analiza wewnętrznego i zewnętrznego środowiska naszego modelu biznesowego. W niektórych wnioskach o dotacje z PUP ten element został określony po prostu jako „analiza mocnych i słanych stron przedsięwzięcia”. Jeżeli w obrębie dokumentów z PUP nie ma takiego podpunktu, dobrą praktyką jest wykonanie analizy SWOT np. w ramach analizy rynku.

Analiza SWOT mówi nam, co może pomóc w realizacji celów firmy oraz jakie przeszkody należy przezwyciężyć w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jest to całościowe spojrzenie na firmę, gdzie w sposób uogólniony, uwzględnia się wszystkie najważniejsze informacje zawarte w całym biznes planie.

analiza SWOT

Analiza SWOT to opis sytuacji przedsiębiorstwa w czterech perspektywach: Mocne strony (ang. Strengths), Słabe strony (ang. Weaknesses), Szanse (ang. Opportunities), Zagrożenia (ang. Threats). Poniżej przedstawiam szczegółową charakterystykę dla każdej z tych perspektyw. Należy pamiętać, iż mocne oraz słabe strony dotyczą sytuacji teraźniejszej i powinny skupiać się na czynnikach wewnętrznych (na które mamy bezpośredni wpływ). W przypadku szans i zagrożeń – opis powinien obejmować czynniki zewnętrzne (na które nie mamy bezpośredniego wpływu) i kierować w stronę tego, co może się wydarzyć w przyszłości.

Mocne strony / słabe strony

 • Wiedza (kierunkowe kursy, wykształcenie)
 • Doświadczenie (wykonywanie wcześniej pracy związanej z interesującą nas branżą)
 • Rezerwa finansowa (posiadanie dodatkowych środków finansowych)
 • Aspekty innowacyjne (wykonywanie nowoczesnych urządzeń, rozwiązań informatycznych)
 • Oferta (polityka cenowa, czas realizacji, gwarancje, czynniki wyróżniające)
 • Zasoby ludzkie (wykwalifikowani pracownicy, zdolności realizacyjne, zaangażowanie wnioskodawcy)
 • Siedziba (dojazd, miejsca parkingowe, bezpieczeństwo, powierzchnia magazynowa)
 • Aspekty organizacyjne (umowy z dostawcami, wykorzystane rozwiązania podatkowe, możliwość zastępstwa dla kluczowych pracowników)

Szanse / zagrożenia

 • Rynek (spadek lub wzrost poziomu bezrobocia, zmiany demograficzne, rozwój branży, prognozy dla rynku)
 • Lokalizacja (firmy/instytucje w najbliższym otoczeniu, mogące mieć wpływ na sytuacje naszego przedsiębiorstwa)
 • Styl życia (możliwość zmiany nawyków i przyzwyczajeń potencjalnego klienta)
 • Firmy konkurencyjne (liczba, miejsce na rynku, zasoby, możliwa reakcja na pojawienie się naszej firmy itp.)
 • Zmiany w polityce i prawie (możliwość zmiany przepisów z zakresu regulacji określonych zawodów, planowane zmiany podatkowe, programy socjalne typu 500+ itp.)
 • Sezonowość (spadek/wzrost popytu w określonych porach roku)
 • Płynność finansowa (możliwość utrzymania płynności finansowej w przypadku spadającej liczby zleceń, opóźnieniach z zapłatą itp.)
 • Współpraca z innymi firmami (poziom zależności, możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, zasady współpracy)
 • Zdarzenia losowe (kradzieże, awarie urządzeń, pożar itp.)

Oczywiście nie wszystkie wskazane wyżej punkty będą miały zastosowanie w danym przypadku, gdyż każda firma jest inna i analiza SWOT musi być dostosowana do specyfiki danego modelu biznesowego. 

Analiza SWOT na przykładzie biura nieruchomości:

MOCNE STRONYSŁABE STRONY
 • Atrakcyjne ceny
 • Lokalizacja firmy w miejscu zamieszkania
 • Licencja pośrednika nieruchomości
 • Wieloletnie doświadczenie w branży
 • Liczne kontakty w środowisku
 • Wykorzystanie specjalnego oprogramowania do zarządzania ofertami 
 • Niewielka rezerwa finansowa
 • Brak rozpoznawalnej marki
 • Brak reprezentacyjnej siedziby firmy
 • Brak zatrudnionych pracowników
SZANSEZAGROŻENIA
 • Ogólna poprawa sytuacji materialnej Polaków
 • Program Pierwsze Mieszkanie
 • Program 500+
 • Liczne inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie miasta
 • Intensywny rozwój przedsiębiorczości
 • Duża liczba studentów
 • Strategia reklamowa
 • Wzrost popularności Internetu
 • Konkurencja
 • Zatory płatnicze
 • Ewentualne pogorszenie się sytuacji gospodarczej
 • Ewentualna usterka samochodu wykorzystywanego w działalności
 • Ewentualne problemy w działaniu firmowej strony internetowej 

Analiza SWOT powinna zostać opatrzona podsumowaniem, które stanowi rozwinięcie wskazanych w tabeli czynników. Komentarz można umieścić poniżej tabeli lub w dodatkowym załączniku. Poniżej przedstawiam przykład takiego podsumowania:

Oferta mojej firmy wypada korzystnie na tle firm konkurencyjnych, w szczególności w zakresie pośrednictwa w wynajmie, gdyż nie będą przekraczać 50% wartości miesięcznego czynszu. Większość biur nieruchomości stosuje prowizje w wysokości jednokrotności miesięcznego czynszu.
Co prawda, zaczynam swój biznes od zera, bez rozpoznawalnej marki i z niewielkim kapitałem początkowym, sądzę jednak, że wykorzystanie zaawansowanych metod reklamy pozwoli skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów. W szczególności myślę tu o studentach, których liczba w Warszawie przekracza 240 tys.
Posiadam zdolności interpersonalne, licencję pośrednika nieruchomościami oraz doświadczenie w branży. Tym samym posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego typu działalności. Choć obecnie licencja nie jest konieczna, to jej posiadanie jest dobrze widziane przez potencjalnego klienta. Dedykowana aplikacja pozwoli zautomatyzować cześć pracy związaną z publikacją ofert, dzięki czemu będę mógł pracować w sposób maksymalnie efektywny.
Lokalizacja firmy w miejscu mojego zamieszkania zagwarantuje niskie koszty stałe związane z utrzymaniem siedziby. W większości przypadków spotkania z klientami realizowane będą terenowo, więc taka siedziba w początkowym okresie działalności powinna wystarczyć. W przypadku większych transakcji (kupno/sprzedaż nieruchomości) – zamierzam korzystać z biura wynajmowanego na godziny.
Wszelkie transakcje będę rozliczał w oparciu skrupulatnie przygotowane umowy, gdzie w sposób jednoznaczny zostanie określony termin płatności mojego wynagrodzenia. Z tego względu nie przewiduję większych problemów z utrzymaniem płynności finansowej.
Obecnie mamy na rynku nieruchomości dobrą koniunkturę. Wpływa na to program „Pierwsze Mieszkanie”, program „500+” oraz ogólna poprawa sytuacji materialnej Polaków. Rozwija się przedsiębiorczość – każdego roku powstaje w Warszawie prawie 12 tys. nowych firm. W nadchodzących latach zostanie też oddanych do użytku szereg nowych inwestycji budowlanych, które ktoś przecież będzie musiał sprzedać.
Istnieje pewne ryzyko, że duża inflacja oraz rosnące stopy procentowe ochłodzą rynek mieszkaniowy.  Oczywiście nie oznacza to, iż branża od razu się załamie. Wzrośnie jednak konkurencja, a duża konkurencja wymusza obniżki. Z uwagi na to, że będę prowadził działalność samodzielnie, łatwiej adaptować mi się do nowej sytuacji niż dużym podmiotom, zatrudniającym wielu pracowników i posiadających swoje siedziby w prestiżowych lokalizacjach. Ponadto w naszym kraju przebywa bardzo duża grupa uchodźców w Ukrainy, co w dużym stopniu zwiększa popyt na usługi pośrednictwa nieruchomościami. 
W przypadku ewentualnej usterki samochodu, mogę korzystać z wypożyczalni np. http://carfree.pl/ – gdzie dobowa cena najmu nie przekracza 120,00 zł. Co się tyczy ewentualnych usterek wykorzystywanego w działalności systemu informatycznego (strony internetowej i współpracującej z nią aplikacji), ryzyko będzie minimalizowane dzięki renomowanemu serwerowi oraz wykonywanych automatycznie kopii zapasowych .
Biorąc pod uwagę wykazane wyżej mocne strony oraz liczne szanse i zagrożenia, którym łatwo przeciwdziałać – jestem przekonany, iż planowana działalność okaże się być rentowna. 

Ważną rzeczą jest przenikliwe i obiektywne spojrzenie. Nie ma czegoś takiego jak firma bez wad i zagrożeń. Jeżeli ich nie widzisz, to prawdopodobnie robisz coś nie tak. Jeżeli z kolei wady i zagrożenia znacznie przeważają – należy się zastanowić nad sensownością całego przedsięwzięcia. Należy też pamiętać, że każdy biznes jest inny. Nawet w przypadku tej samej branży analiza SOWT może zupełnie wyglądać inaczej.

Lista tematów >>

Potrzebujesz pomocy? 

wzór gotowego biznesplanu do PUP

pisanie biznesplanów