Jak wykonać analizę SWOT

analiza SWOT

SWOT to analiza wewnętrznego i zewnętrznego środowiska naszego modelu biznesowego. W niektórych wnioskach o dotacje z PUP ten element został określony po prostu jako „analiza mocnych i słanych stron przedsięwzięcia”. Jeżeli w obrębie dokumentów z PUP nie ma takiego podpunktu, dobrą praktyką jest wykonanie analizy SWOT np. w ramach analizy rynku.

Analiza SWOT mówi nam, co może pomóc w realizacji celów firmy oraz jakie przeszkody należy przezwyciężyć w celu osiągnięcia pożądanego rezultatu. Jest to całościowe spojrzenie na firmę, gdzie w sposób uogólniony, uwzględnia się wszystkie najważniejsze informacje zawarte w całym biznes planie.

analiza SWOT

Analiza SWOT to opis sytuacji przedsiębiorstwa w czterech perspektywach: Mocne strony (ang. Strengths), Słabe strony (ang. Weaknesses), Szanse (ang. Opportunities), Zagrożenia (ang. Threats). Poniżej przedstawiam szczegółową charakterystykę dla każdej z tych perspektyw. Należy pamiętać, iż mocne oraz słabe strony dotyczą sytuacji teraźniejszej i powinny skupiać się na czynnikach wewnętrznych (na które mamy bezpośredni wpływ). W przypadku szans i zagrożeń – opis powinien obejmować czynniki zewnętrzne (na które nie mamy bezpośredniego wpływu) i kierować w stronę tego, co może się wydarzyć w przyszłości.

Mocne strony / słabe strony

 • Wiedza (kierunkowe kursy, wykształcenie)
 • Doświadczenie (wykonywanie wcześniej pracy związanej z interesującą nas branżą)
 • Rezerwa finansowa (posiadanie dodatkowych środków finansowych)
 • Aspekty innowacyjne (wykonywanie nowoczesnych urządzeń, rozwiązań informatycznych)
 • Oferta (polityka cenowa, czas realizacji, gwarancje, czynniki wyróżniające)
 • Zasoby ludzkie (wykwalifikowani pracownicy, zdolności realizacyjne, zaangażowanie wnioskodawcy)
 • Siedziba (dojazd, miejsca parkingowe, bezpieczeństwo, powierzchnia magazynowa)
 • Aspekty organizacyjne (umowy z dostawcami, wykorzystane rozwiązania podatkowe, możliwość zastępstwa dla kluczowych pracowników)

Szanse / zagrożenia

 • Rynek (spadek lub wzrost poziomu bezrobocia, zmiany demograficzne, rozwój branży, prognozy dla rynku)
 • Lokalizacja (firmy/instytucje w najbliższym otoczeniu, mogące mieć wpływ na sytuacje naszego przedsiębiorstwa)
 • Styl życia (możliwość zmiany nawyków i przyzwyczajeń potencjalnego klienta)
 • Firmy konkurencyjne (liczba, miejsce na rynku, zasoby, możliwa reakcja na pojawienie się naszej firmy itp.)
 • Zmiany w polityce i prawie (możliwość zmiany przepisów z zakresu regulacji określonych zawodów, planowane zmiany podatkowe, programy socjalne typu 500+ itp.)
 • Sezonowość (spadek/wzrost popytu w określonych porach roku)
 • Płynność finansowa (możliwość utrzymania płynności finansowej w przypadku spadającej liczby zleceń, opóźnieniach z zapłatą itp.)
 • Współpraca z innymi firmami (poziom zależności, możliwość dywersyfikacji źródeł zaopatrzenia, zasady współpracy)
 • Zdarzenia losowe (kradzieże, awarie urządzeń, pożar itp.)

Oczywiście nie wszystkie wskazane wyżej punkty będą miały zastosowanie w danym przypadku, gdyż każda firma jest inna i analiza SWOT musi być dostosowana do specyfiki danego modelu biznesowego. 

Analiza SWOT na przykładzie biura nieruchomości:

MOCNE STRONY SŁABE STRONY
 • Atrakcyjne ceny
 • Lokalizacja firmy w miejscu zamieszkania
 • Licencja pośrednika nieruchomości
 • Wieloletnie doświadczenie w branży
 • Liczne kontakty w środowisku
 • Wykorzystanie specjalnego oprogramowania do zarządzania ofertami 
 • Niewielka rezerwa finansowa
 • Brak rozpoznawalnej marki
 • Brak reprezentacyjnej siedziby firmy
 • Brak zatrudnionych pracowników
SZANSE ZAGROŻENIA
 • Ogólna poprawa sytuacji materialnej Polaków
 • Program MDM
 • Program 500+
 • Liczne inwestycje z zakresu budownictwa mieszkaniowego na terenie powiatu
 • Intensywny rozwój przedsiębiorczości
 • Duża liczba studentów
 • Strategia reklamowa
 • Wzrost popularności Internetu
 • Konkurencja
 • Zatory płatnicze
 • Ewentualne pogorszenie się sytuacji gospodarczej
 • Ewentualna usterka samochodu wykorzystywanego w działalności
 • Ewentualne problemy w działaniu firmowej strony internetowej 

Analiza SWOT powinna zostać opatrzona podsumowaniem, które stanowi rozwinięcie wskazanych w tabeli czynników. Komentarz można umieścić poniżej tabeli lub w dodatkowym załączniku. Poniżej przedstawiam przykład takiego podsumowania:

Oferta mojej firmy wypada korzystnie na tle firm konkurencyjnych, w szczególności w zakresie pośrednictwa w wynajmie, gdzie opłaty nie będą przekraczać 50% wartości miesięcznego czynszu. Większość biur nieruchomości stosuje prowizje w wysokości jednokrotności miesięcznego czynszu.
Co prawda, zaczynam swój biznes od zera, bez rozpoznawalnej marki i z niewielkim kapitałem początkowym, sądzę jednak, iż wykorzystanie zaawansowanych metod reklamy pozwoli skutecznie dotrzeć do potencjalnych klientów. W szczególności myślę tu o studentach, których liczba w Warszawie przekracza 240 tys.
Posiadam zdolności interpersonalne, licencję pośrednika nieruchomościami oraz doświadczenie w branży. Tym samym posiadam wszelkie niezbędne kwalifikacje do prowadzenia tego typu działalności. Dedykowana aplikacja pozwoli zautomatyzować cześć pracy związaną z publikacją ofert, dzięki czemu będę mógł pracować w sposób maksymalnie efektywny.
Lokalizacja firmy w miejscu mojego zamieszkania zagwarantuje niskie koszty stałe związane z utrzymaniem siedziby. W większości przypadków spotkania z klientami realizowane będą terenowo, więc taka siedziba w początkowym okresie działalności powinna wystarczyć. W przypadku większych transakcji (kupno/sprzedaż nieruchomości) – zamierzam korzystać z biura wynajmowanego na godziny.
Wszelkie transakcje będę rozliczał w oparciu skrupulatnie przygotowane umowy, gdzie w sposób jednoznaczny zostanie określony termin płatności mojego wynagrodzenia. Z tego względu nie przewiduję większych problemów z utrzymaniem płynności finansowej.
Obecnie mamy na rynku nieruchomości dobrą koniunkturę. Wpływa na to program „Mieszkanie Dla Młodych”, program „500+” oraz ogólna poprawa sytuacji materialnej Polaków. Rozwija się przedsiębiorczość – każdego roku powstaje w Warszawie 12 tys. nowych firm. W nadchodzących latach zostanie też oddanych do użytku szereg nowych inwestycji budowlanych, które ktoś będzie musiał sprzedać.
Istnieje pewne ryzyko, iż pandemia COVID-19 osłabi złotówkę, co będzie stanowić problem dla osób, które chcą wziąć kredyt hipoteczny w walutach obcych. Słaba złotówka może wpłynąć również na realizację rządowych projektów, bowiem dług państwowy jest w głównej mierze długiem zagranicznym. Rosnące koszty jego obsługi spowodują, że w budżecie państwa może być mniej pieniędzy na realizację wspomnianych wcześniej projektów. Oczywiście nie oznacza to, iż rynek od razu się załamie. Wzrośnie jednak konkurencyjność, a duża konkurencyjność wymusi obniżkę prowizji. Z uwagi na to, iż będę prowadził działalność samodzielnie, łatwiej adaptować mi się do nowej sytuacji niż dużym podmiotom, zatrudniającym wielu pracowników i posiadających swoje siedziby w prestiżowych lokalizacjach.
W przypadku ewentualnej usterki samochodu, mogę korzystać z wypożyczalni np. http://carfree.pl/ – gdzie dobowa cena najmu nie przekracza 80,00 zł. Co się tyczy ewentualnych usterek wykorzystywanego w działalności systemu informatycznego, a więc strony internetowej i współpracującej z nią aplikacji – ryzyko będzie minimalizowane dzięki renomowanemu serwerowi oraz wykonywanych automatycznie kopii bezpieczeństwa.
Biorąc pod uwagę wykazane wyżej mocne strony oraz liczne szanse i zagrożenia, którym łatwo przeciwdziałać – jestem przekonany, iż planowana działalność okaże się być rentowna. 

Ważną rzeczą jest przenikliwe i obiektywne spojrzenie. Nie ma czegoś takiego jak firma bez wad i zagrożeń. Jeżeli ich nie widzisz, to prawdopodobnie robisz coś nie tak. Jeżeli z kolei wady i zagrożenia znacznie przeważają – należy się zastanowić nad sensownością całego przedsięwzięcia.

Potrzebujesz pomocy? Naszą aktualną ofertę w zakresie dotacji znajdziesz tutaj: OFERTA