PUP Legnica – dotacja na firmę w 2024 r.

Termin składania dokumentów i kwota dotacji w PUP Legnica

Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy poinformował, że przyjmuje wnioski w sprawie przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej. W ramach tego naboru PUP udziela dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł (czyli ok. 50% maksymalnej kwoty wynikającej z ustawy). Choć nabór rozpoczął się w kwietniu, to na dzień dzisiejszy (14.06.2024 r.) wciąż przyjmowanie są winsoki. Informacje o kryteriach jakie trzeba spełnić, by móc złożyć wniosek znajdziesz tutaj: Kto może otrzymać dotacje z PUP? 

Wnioskodawcy ubiegający się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej muszą posiadać tzw. indywidualny plan działania (IPD), przygotowywany przez doradcę klienta z Powiatowego Urzędu Pracy z Legnicy. Jeżeli nie posiadasz IPD w którym wskazano chęć otwarcia firmy, a chcesz starać się o dotacje – skontaktuj się z doradcą klienta w Urzędzie Pracy. 

Obowiązujące dokumenty 

Wniosek z odpowiednimi załącznikami należy złożyć na obowiązującym w Urzędzie druku, do pobrania tutaj:

Dopuszczalne jest zwiększenie wierszy w opisach, tabelach kalkulacyjnych lub uzasadnieniu, nie wolno jednak zmieniać treści i formy wniosku. Wzory przykładowo wypełnionych wniosków i biznesplanów można znaleźć tutaj: gotowe wnioski o dotacje PUP 

Uwaga, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku wnioskodawcy zostaną skierowani na szkolenie „ABC prowadzenia działalności gospodarczej” w celu podniesienia kompetencji w zakresie prowadzenia własnej firmy. Szkolenie jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

W razie pytań i wątpliwości informacji udzielają pracownicy Urzędu Pracy w Legnicy pod numerami telefonów: 76/ 722-52-45 oraz 76/ 754-43-76

Kryteria oceny wniosków w PUP Legnica 

Podczas oceny wniosków Urząd Pracy bierze pod uwagę zapotrzebowanie na dany rodzaj działalności, innowacyjność pomysłu, rachunek ekonomiczny planowanego przedsięwzięcia w aspekcie szans utrzymania się na rynku przez okres co najmniej 12 miesięcy, perspektywy rozwoju i generowania nowych miejsc pracy. Istotna jest szczegółowość i spójność przedstawionego opisu przedsięwzięcia w tym znajomość zagadnień związanych z wybranym profilem firmy. Ponadto PUP bierze pod uwagę udokumentowane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne do samodzielnego prowadzenia działalności, działania już podjęte na rzecz ewentualnego pozyskania lokalu (jeżeli jest to istotne z uwagi na wybrany profil działalności) oraz deklaracje współpracy, listy intencyjne i niezbędne pozwolenia (jeżeli są wymagane). 

Przedstawione we wniosku wydatki z dotacji powinny być bezpośrednio i jednoznacznie związane z głównym profilem zamierzonej działalności oraz racjonalne kosztowo. Dotacja powinna być przeznaczona głównie na zakup środków trwałych, narzędzi, oprogramowania i wyposażenia. Cześć dotacji można też przeznaczyć na cele reklamowe (np. utworzenie strony internetowej, wizytówki, projekt logo itp.). 

Zobacz także: Pisanie wniosków o dotacje z Urzędu Pracy

Przeznaczenie dotacji 

Środki mogą być przyznane na zakup sprzętu używanego, ale taki zakup nie może przekraczać ich wartości rynkowej obowiązującej w danym czasie i musi być niższy od ceny nowego sprzętu. W przypadku zakupu samochodu, wnioskodawca zobowiązany jest do przedstawienia dokumentów wskazujących pochodzenie oraz poprzedniego właściciela zakupionego samochodu (dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeśli została wydana). 

Zgodnie z regulaminem dotacji obowiązującym w PUP Legnica, dotacji nie można przeznaczyć na:

 • opłaty eksploatacyjne, administracyjne i skarbowe, ubezpieczenia, gwarancje,
 • nabywanie akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, leasing,
 • pokrycie składek ZUS oraz innych opłat związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności
  gospodarczej,
 • nabycie pojazdów w celu świadczenia usług w zakresie drogowego transportu towarów,
 • koszty remontu, adaptacji i przebudowy obiektu,
 • zakup sprzętu/przedmiotów od podmiotów powiązanych rodzinnie lub majątkowo
 • zakup sprzętu/przedmiotów, których wnioskodawca był już właścicielem,
 • koszty podłączenia wszelkich mediów (np. linii telefonicznych, Internetu),
 • zakup kasy fiskalnej,
 • pokrycie kosztów transportu i innych kosztów związanych z przesyłką przedmiotów zakupionych w
  ramach przyznanych środków,
 • szkolenia i kursy

Tryb składania wniosków 

Wnioski o dotacje można składać osobiście (od bezrobotnych zarejestrowanych w Legnicy – adres: 59-220 Legnica ul. Gen. Władysława Andersa 2 (pokój nr 7, I piętro) od bezrobotnych zarejestrowanych w Chojnowie – adres: 59-225 Chojnów Rynek 20 (pokój nr 6, parter). Dopuszcza się również złożenie dokumentów drogą pocztową (adresy jw.). Ponadto istnieje możliwość złożenia dokumentów drogą elektroniczną poprzez portal www.praca.gov.pl/inne pismo do urzędu lub skrzynkę podawczą ePUAP

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *