GUP Kraków – dotacja na otwarcie firmy 2024

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej. Wnioski i biznesplany będzie można złożyć w terminie: 11.03.2024 r. – 15.03.2024 r. W ramach tego naboru GUP Kraków będzie udzielał dotacje w wysokości do 38 000,00 zł (a więc nieco mniej, niż wynika z rozporządzenia tj. 600% średniego wynagrodzenia). 

Niezbędne dokumenty można pobrać tutaj: 

Wniosek o dotacje na otwarcie firmy GUP Kraków >>

Formularz informacji o pomocy de minimis >>

Informacja dla osób załączających do wniosku dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości/rzeczy >>

Regulamin dotacji GUP Kraków 2024 r. >>

Na dotacje mogą liczyć te osoby, których przedstawiony w dokumentach biznesplan – uzyska najlepszą punktację. W ramach oceny wniosek może uzyskać maksymalnie 36 punktów. Za wybrany rodzaj działlaności przyznaje się 1-2 punkty. Za wykształcenie i/lub kwalifikacje zbieżne z profilem planowanej firmy wnioskodawca może otrzymać do 5 punktów. Podobnie rzecz ma się z z udokumentowanym doświadczeniem zawodowym (również do 5 punktów). Za podjęte przedsięwzięcia w kierunku uruchomienia działalności gospodarczej (listy intencyjne itp.) wnioskodawca może otrzymać do 7 punktów. Miejsce rejestracji firmy – 1 punkt (za rejestrację na terenie miasta Kraków). Za przygotowanie szczegółowego opisu planowanego przedsięwzięcia, jego spójność, rozpoznanie rynku, konkurencyjność, cel i uzasadnienie wybranej formy działalności – do 10 pkt. Za przedstawienie uzasadnionych wydatków zbieżnych z wybranym profilem działlaności – do 6 punktów. 

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować dokumenty? Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje z Urzędu Pracy można znaleźć tutaj: gotowe wnioski i biznes plany do PUP >>

Środki z dotacji GUP Kraków mogą być przyznane m.in. na:

 • pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności
  gospodarczej,
 • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń,
 • zakup usług np. instalację oprogramowania, stworzenia strony internetowej oraz materiałów
  reklamowych np. wizytówki, ulotki, banery, reklama w internecie itp.,
 • zakup materiałów do produkcji lub/i towaru (nowego) do sprzedaży/w przypadku działalności
  handlowej/,
 • zakup programów komputerowych lub zakup dostępu do ich użytkowania (zgodnie z profilem
  działalności gospodarczej),
 • pozyskanie lokalu użytkowego tzn. wynajem w wysokości do 3-krotnej miesięcznej stawki czynszu,
 • usługi adaptacyjne oraz materiały do adaptacji lokalu użytkowego,
 • zakup samochodu z homologacją ciężarową, wyłącznie w przypadku, gdy jego wykorzystanie pozostaje w bezpośrednim związku z profilem zamierzonej działalności gospodarczej oraz z wyłączeniem pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów. UWAGA !!! Wymagane jest posiadanie prawa jazdy,
 • wyposażenie lokalu w sprzęt lub urządzenia bezpośrednio związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, np. meble, drobne AGD itp. (wymagane dokładne uzasadnienie celowości zakupu),
 • wydatki, które są adekwatne i racjonalne w kontekście planowanej działalności gospodarczej,
 • zakup specjalistycznych urządzeń, wyłącznie w przypadku posiadania uprawnień do ich obsługi
  (kserokopie dokumentów załączone do wniosku),

UWAGA!!! GUP Kraków zastrzega sobie możliwość ograniczenia wysokości kwot planowanych wydatków oraz pomniejszenia kwoty dofinansowania, w przypadku wskazania wydatków niezwiązanych z działalnością. W szczególnych, indywidualnych przypadkach, decyzję w sprawie planowanych wydatków podejmuje Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie na pisemny wniosek osoby wnioskującej.

Potrzebna pomoc w przygotowaniu wniosku? Zobacz moją ofertę w zakresie wykonania dokumentów o dotacje do GUP Kraków 

Środki na prowadzenie działalności gospodarczej udzielane przez GUP Kraków nie mogą być przeznaczone na:

 • podjęcie działalności w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, przetwarzania i wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, transportu drogowego towarów oraz górnictwa),
 • działalność gospodarczą w innej formie niż jednoosobowa działalność gospodarcza,
 • nabycie akcji lub udziałów w spółkach,
 • opłaty administracyjno-skarbowe, podatki, koncesje, kaucje, ubezpieczenia,
 • finansowanie szkoleń,
 • bieżące koszty utrzymania lokalu (w tym: opłaty za media, telefon, dostęp do Internetu, itp.),
 • wydatki inwestycyjne oraz koszty zakupu i budowę lokalu,
 • remont/adaptacja lokalu mieszkalnego,
 • zakupy w systemie kredytowym i leasingowym,
 • zakup ziemi i nieruchomości,
 • wypłaty wynagrodzeń i składek ZUS,
 • działalność poza granicami kraju,
 • sektor transportu krajowego i międzynarodowego oraz przewóz osób,
 • podjęcie działalności gospodarczej pod tym samym adresem, co inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą o tym samym rodzaju (zgodnie z głównym i dodatkowymi kodami PKD), w przypadku, gdy wnioskodawca nie załączył pisemnego wyjaśnienia lub uzasadnienia celowości prowadzenia działalności w lokalu, w którym funkcjonuje już inna działalność tego samego rodzaju (decyzja w zakresie uznania tych wyjaśnień należy do Dyrektora Urzędu),
 • przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu – przez przejęcie rozumie się przypadek,
  w którym ma miejsce nabycie środków trwałych i obrotowych od tego podmiotu oraz prowadzenie
  tego samego rodzaju działalności w tym samym lokalu,
 • prowadzenie salonów gier hazardowych (również zakup automatów do gier),
 • działalność lombardów,
 • działalność agencji towarzyskich, salonów masażu erotycznego, klubów go-go itp.,
 • działalności paramedycznej,
 • działalność związaną z wynajmem nieruchomości (dotyczy również wynajmu krótkoterminowego),
 • handel napojami alkoholowymi, innymi używkami,
 • bieżące koszty eksploatacji samochodu (ubezpieczenie AC, OC, paliwo, naprawa itp.),
 • zakup broni,
 • prowadzenie chowu, hodowli oraz zakup zwierząt,
 • import roślin i zwierząt egzotycznych,
 • handel złomem,
 • zakup kryptowalut oraz działalność związaną z handlem kryptowalutami,
 • zakup monet kolekcjonerskich,
 • handel środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi oraz środkami zastępczymi
 • handel, w tym handel internetowy, środkami takimi jak suplementy diety, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego (w tym odżywki i preparaty odchudzające), poza sprzedażą prowadzoną w stacjonarnych aptekach i sklepach zielarskich przez osoby uprawnione,
 • usługi medyczne ochrony zdrowia świadczone przez osoby nieposiadające wykształcenia kierunkowego,
 • usługi makijażu permanentnego i depilacji laserowej przez osoby nieposiadające wykształcenia
  kosmetycznego (formalnego),
 • usługi wykonywania i usuwania tatuaży przez osoby nieposiadające odpowiednio udokumentowanego przygotowania zawodowego,
 • usługi w zakresie opieki nad dziećmi świadczone przez osoby nie posiadające przygotowania zgodnego z wymogami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3,
 • zakup kasy fiskalnej,
 • pokrycie kosztów transportu, dostawy/przesyłki i usługi wniesienia zakupionych rzeczy.

 

Gotowy wniosek można złożyć osobiście na Dzienniku Podawczym – pok. 119, lub przesyłać na adres: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, ul. Wąwozowa 34, 31-752 Kraków.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *