Dotacja na otwarcie firmy w PUP Bydgoszcz – 05.2024 r.

Urząd Pracy w Bydgoszczy prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działlaności gospodarczej. Wnioski są przyjmowanie od 01.03.2024 r. – 1.06.2024 r. W ramach tego naboru można uzyskać dofinansowanie w wysokości 25 000,00 zł (co niestety stanowi kwotę znacznie niższą niż w większości innych Urzędów Pracy). 

O dotacje mogą wnioskować osoby, które spełniają jeden z następujących warunków:

 • wiek w przedziale 18-29 lat lub powyżej 50 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • niskie kwalifikacje (maksymalnie wykształcenie średnie)
 • długotrwałe bezrobocie (osoba nie posiadała zatrudnienia przez co najmniej 12 miesięcy w okresie 2 ostatnich lat)
 • kobiety

Przed złożeniem wniosku należy obowiązkowo odbyć bezpłatne szkolenie online: jak założyć własną firmę, które jest organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Całościowy czas szkolenia to 4h. 

Dotacje można przeznaczyć na wydatki niezbędne do podjęcia i prowadzenia wskazanego profilu działalności a więc narzędzia, urządzenia, wyposażenie, reklamę itp.

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dofinansowania nie przyznaje się na:

 • zakup samochodów osobowych;
 • zakup innych środków transportu (skutera, hulajnogi, motoru, motoroweru, roweru, wrotek itd.);
 • leasing maszyn, pojazdów i urządzeń;
 • opłaty skarbowe, administracyjne, podatki, koncesje, udziały wnoszone do spółek, zakup akcji, obligacji, koszty transportu, przesyłek, montaż reklamy-szyldu itp.;
 • wynagrodzenia wraz z pochodnymi;
 • finansowanie kosztów budowy;
 • zakup lokalu / ziemi, koszty najmu, dzierżawy;
 • remont lokalu, w którym będzie prowadzona działalność gospodarcza;
 • koszt ubezpieczenia lokalu / rzeczy
 • zakupy od osób powiązanych węzłem pokrewieństwa lub powinowactwa oraz innych osób bliskich pozostających we wspólnym pożyciu (np. konkubenta) nawet jeśli osoba ta jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą;
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej.

W przypadku chęci zakupu samochodu ciężarowego, na ten cel z dotacji można przeznaczyć maksymalnie 10 000,00 zł. Na zakup towaru handlowego można przeznaczyć maksymalnie 4 000,00 zł. Na zakup surowców / materiałów do produkcji, można przeznaczyć do 50% przyznanych środków. Na cele reklamowe (w tym hosting, pozycjonowanie strony) można przeznaczyć łącznie 2 500,00 zł. W przypadku chęci zakupu telefonu komórkowego – na ten cel można przeznaczyć do 800,00 zł. W przypadku chęci zakupu komputera obowiązuje limit 4500,00 zł.  Na zakup artykułów biurowych można przeznaczyć do 500,00 zł. Dotacje można przeznaczyć na niezbędne meble, aczkolwiek w przypadku gdy firma znajduje się w lokalu mieszkalnym dopuszczalne jest wyłącznie biurko i fotel biurowy. W przypadku mebli na potrzeby wyposażenia lokalu użytkowego dopuszcza się większą liczbę mebli – zasadnych z uwagi na wskazany profil działalności. Na wykonanie strony internetowej można przeznaczyć do 3 000,00 zł.

Uwaga, w uzasadnionych przypadkach PUP Bydgoszcz dopuszcza inny sposób rozdysponowania kwot dotacji. Np. w przypadku uruchomienia firmy zajmującej się projektowaniem graficznym lub edycją video na zakup sprzętu komputerowego można przeznaczyć wyższe kwoty (po szczegółowym uzasadnieniu tych zakupów w obrębowe wniosku i biznesplanu). 

Obowiązujący w Bydgoszczy wniosek, plan przychód, plan przepływu gotówki i inne niezbędne dokumentu można znaleźć tutaj: dokumenty o dotacje w PUP Bydgoszcz >> 

Przykłady gotowych wypełnionych dokumentów o dotacje można naleźć tutaj: gotowy wniosek o dotację z Urzędu Pracy >>

Uwaga, PUP Bydgoszcz nie udziela dotacji na następujące rodzaje działalności:

 1. w zakresie wypożyczenia sprzętu (chyba że zakup sprzętów z dotacji nie jest związany z jego wypożyczeniem);
 2. w zakresie pośrednictwa finansowego;
 3. w sektorze transportu;
 4. w zakresie handlu obwoźnego oraz ruchomych placówek gastronomicznych;
 5. w zakresie handlu rzeczami używanymi;
 6. w zakresie prowadzenia lombardów i komisów;
 7. tożsamej lub zbieżnej branżowo z działalnością gospodarczą prowadzoną przez członków rodziny wnioskodawcy ubiegającego się o dofinansowanie (małżonka, dzieci, rodziców), jeżeli działalność ta ma być prowadzona pod tym samym adresem, z wykorzystaniem pomieszczeń, w których jest prowadzona działalność (tyczy się całej grupy PKD);
 8. tożsamej lub zbieżnej branżowo z działalnością gospodarczą prowadzoną przez członka rodziny wnioskodawcy (małżonka, dzieci, rodziców) – w przypadku usług u klienta, działalności mobilnej (tyczy się całej grupy PKD);
 9. w zakresie produkcji podstawowej produktów rybołówstwa i akwakultury;
 10. w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury, gdy kwotę pomocy ustalono na podstawie ceny lub ilości produktów nabytych lub wprowadzonych do obrotu,
 11. w zakresie produkcji podstawowych produktów rolnych;
 12. w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach: a) kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą; b) kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 13. związanej z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej;
 14. uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy;
 15. na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przez przedsiębiorstwa prowadzące działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów;
 16. w zakresie sprzedaży prowadzonej z wykorzystaniem automatów samosprzedających (urządzeń vendingowych);
 17. w zakresie usług prowadzonych z wykorzystaniem automatów fotograficznych (foto-budki);
 18. w zakresie usług związanych z solarium;
 19. escape room

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej o dotacjach z PUP, to zachęcamy do zapoznania się z naszego obszernego poradnika: dotacje z Urzędu Pracy bez tajemnic >>

 

One comment on “Dotacja na otwarcie firmy w PUP Bydgoszcz – 05.2024 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *