Dotacje w Urzędzie Pracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego – 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego w okresie od 19.02.2024 r. do 23.02.2024 r. przeprowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Uwaga! Przed złożeniem wniosku osoba bezrobotna musi posiadać Indywidualny Plan Działania ustalony z doradcą zawodowym, w którym zostanie wskazane ubieganie się o dotacje. Kwota dotacji o jaką można wnioskować, to pełna wartość wynikająca z przepisów (na dzień dzisiejszy 43.169,70 zł)

Zgodnie z obowiązującym w tym Urzędzie Pracy regulaminem, środki z dotacji można przeznaczyć na:

 • środki trwałe, maszyny i urządzenia, narzędzia i osprzęt, oprogramowanie i wyposażenie konieczne do podjęcia działalności gospodarczej
 • na zakup mebli można przeznaczyć maksymalnie 20% dotacji 
 • zakup lokalu niebędącego nieruchomością;
 • materiały reklamowe – szyldy, banery i tablice reklamowe (do 10 % wnioskowanej kwoty łącznie);
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności do (10 % wnioskowanej kwoty łącznie)

Dotacji nie można przeznaczyć na zakup:

 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, leasing;
 • wydatki inwestycyjne obejmujące koszty budowy, remontów i zakup nieruchomości (definicja nieruchomości zgodna z zapisami Kodeksu Cywilnego) oraz koszty związane z urządzeniami budowlanymi (np. przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki);
 • opłaty administracyjne, eksploatacyjne (np.: prąd, woda, najem, dzierżawa, telefon, podatki, składki ZUS, koncesje, wypłaty wynagrodzeń);
 • zakup materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych;
 • zakup pojazdów (definicja pojazdu zgodna z zapisami Ustawy Prawo o ruchu drogowym z wyłączeniem przyczep i food – trucków);
 • zakup odzieży;
 • zakup towarów do handlu;
 • zakup inwentarza żywego;
 • zakup rzeczy od współmałżonka, wstępnych, zstępnych, krewnych i powinowatych w linii prostej, rodzeństwa ani powinowatych w linii bocznej, jeżeli osoby te nie prowadzą działalności gospodarczej;
 • finansowanie jakichkolwiek szkoleń;
 • zakup rzeczy używanych o wartości jednostkowej poniżej 1000 zł;
 • przejęcie działalności gospodarczej od członka rodziny
 • zakup przedmiotów nietrwałych, których żywotność jest krótsza niż 12 miesięcy;
 • zakup kasy fiskalnej

Komplet niezbędnych dokumentów (wniosek i załączniki, które tworzą całościowy biznes plan przedsięwzięcia) można pobrać tutaj: 

dokumenty o dotacje Urząd Pracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego >>

Urząd Pracy Powiatu Warszawskiego Zachodniego nie udziela dotacji na:

 • handel akwizycyjny i obwoźny;
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (w działalności handlowej wymagany jest punkt stacjonarny);
 • działalność sezonową;
 • transportową (przewozy towarów lub osób);
 • działalność w spółce;
 • sklepy zoologiczne

Jak widać, prócz dość oczywistych wykluczeń związanych np. z handlem obwoźnym (które wynikają z utrudnionego procesu kontroli takiej firmy, która stale się przemieszcza), Urząd Pracy wprowadził kilka dość egzotycznych zakazów. Np. zakaz udzielania dotacji na otwarcie sklepu zoologicznego. Ciężko powiedzieć jaki tok rozumowania za tym stoi i dlaczego wykluczono sklepy zoologiczne a pozostawiono np. sklepy z firanami, ale każdy PUP podejmuje w tej kwestii własną arbitralną decyzję i teoretycznie na liście zakazów może znaleźć się każdy rodzaj działlaności, który nie spodoba się osobie decyzyjnej w PUP. W tym przypadku są to właśnie sklepy zoologiczne.

Do realizacji zostaną wybrane wnioski z pozytywną oceną formalną i merytoryczną, które uzyskają kolejno najwyższą ilość punktów aż do wyczerpania limitu środków. W przypadku wniosków z taką samą liczbą punktów pierwszeństwo będą mieli wnioskodawcy z dłuższym okresem posiadania statusu osoby bezrobotnej. 

Ocena wniosku i biznesplanu uwzględnia następujące kryteria:

Cel i opis działalności gospodarczej: 0-5 pkt
Klient planowanego przedsięwzięcia: 0-4 pkt
Lokalizacja planowanej działalności gospodarczej: 0-4 pkt
Sposób zarządzania planowaną działalnością gospodarczą: 0-3 pkt
Analiza SWOT: 0-10 pkt
Ocena zbieżności pomiędzy posiadanym przygotowaniem merytorycznym (wykształceniem, odbytymi szkoleniami, doświadczeniem zawodowym) a planowaną działalnością: 0-6 pkt
Lokalizacja (poza / na terenie powiatu): 1-3 pkt
Lokal (własny, wynajęty, użyczony): 0-2 pkt
Posiadane maszyny, urządzenia, narzędzia, wyposażenie: 0-1 pkt
Przeprowadzone przedsięwzięcia organizacyjne i inwestycje: 0-2 pkt
Wybrana forma zabezpieczenia dotacji: 1-3 pkt
Uzasadnienie przewidzianych przychodów: 0-2 pkt
Uzasadnienie przewidzianych kosztów: 0-1 pkt
Wyliczenia podatku: 0-1 pkt
Uzasadnienie wydatków planowanych z dotacji: 0-3 pkt

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować dokumenty? Wzory gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje można znaleźć tutaj: Przykłady biznesplanów i wniosków do PUP >>

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *