Dotacje na otwarcie firmy PUP Zielona Góra – 03.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze prowadzi nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Bezzwrotne dotacje w wysokości 24 000,00 zł skierowane są do osób zarejestrowanych, które spełniają dodatkowo co najmniej jeden z następujących warunków dodatkowych:

 • wiek powyżej 50 lat
 • wiek do 30 lat
 • posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności
 • długotrwałe bezrobocie (powyżej 12 miesięcy w okresie 2 ostatnich lat) 
 • niskie kwalifikacje (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne lub średnie)

Niezbędne dokumenty można pobrać tutaj: dokumenty o dotacje PUP Zielona Góra >>

Po złożeniu dokumentów, wnioskodawca ma obowiązek zgłosić się do doradcy zawodowego w celu uzyskania dodatkowej opinii doradcy – związanej z chęcią podjęcie działalności gospodarczej. Innymi słowy pracownik Urzędu Pracy podczas krótkiej rozmowy próbuje ustalić, czy dana osoba nadaje się do zastania przedsiębiorcom i przedstawia swoją rekomendację Komisji Oceny Wniosków, która zwykle bierze ją pod uwagę podczas oceny złożonego wniosku i biznesplanu.

Komisja na podstawie uzyskanych przez wnioskodawców punktów tworzy listę rankingową. Dotacje w pierwszej kolejności otrzymują osoby, które uzyskają najwyższą punktację. Aby wniosek był przekonujący, powinien:

 • Wskazywać na konkurencyjność planowanego przedsięwzięcia względem innych firm
 • Przedstawiać wiarygodne dane na temat nasycenie rynku w sektorze, w którym ma znaleźć się planowana działalność gospodarcza
 • Przedstawiać wyczerpującą analizę mocnych stron, słabych stron, szans i zagrożeń
 • Wykazywać przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe i kwalifikacje wnioskodawcy
 • Przedstawiać wiedzę wnioskodawcy na temat rynku. Rozeznanie odnośnie popytu i podaży na produkty, towary lub usługi które zamierza oferować planowana firma
 • Ukazywać wiarygodną analizę finansowa przedsięwzięcia opartą na dokładnej charakterystyce ekonomiczno-finansowej
 • Przedstawiać zaangażowane środki własne oraz już podjęte działania organizacyjne (np. zgromadzenie listów intencyjnych od potencjalnych klientów)
 • Ukazywać ewentualny potencjał do stworzenia dodatkowych miejsc pracy w przyszłości 

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować swój wniosek o dotacje? Gotowe przykłady znajdziesz tutaj: biznes plan wzór do PUP >>

Zgodnie z obowiązującym w PUP Zielona Góra regulaminem, na zakupu środka transportu można przeznaczyć do 30 % przyznanego dofinansowania. Na zakup towaru handlowego – do 30 % przyznanego dofinansowania. Jeżeli chodzi i zakup materiałów reklamowych i/lub usług reklamowych – na ten cel można przeznaczyć maksymalnie 10 % przyznanego dofinansowania. 

Środków na podjęcie działalności gospodarczej nie można przeznaczyć na:
1) bieżące koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) opłaty administracyjne, bankowe, skarbowe oraz opłaty związane z uzyskaniem pozwoleń i koncesji,
3) finansowanie szkoleń,
4) finansowanie umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych,
5) zakup nieruchomości bądź gruntów oraz remont i modernizację lokalu, gdzie będzie prowadzona działalność gospodarcza,
6) koszty związane z wynajmem lokalu (czynsz, dzierżawa),
7) zakup półproduktów i materiałów,
8) zakup i produkcję broni bez względu na rodzaj działalności gospodarczej,
9) zakup motorów, skuterów i rowerów,
10) zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej oraz terminali płatniczych,
11) finansowanie zakupu od współmałżonka, od osób pozostających z Wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, od osób z pierwszej linii pokrewieństwa oraz ich współmałżonków, od teściów oraz innych podmiotów, których udziałowcem jest Wnioskodawca

Dodatkowe informacje na temat tej dotacji można otrzymać pod nr telefonu: 68 456 56 73 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *