Czy muszę mieć biznes plan?

W zależności od Urzędu Pracy możemy wyróżnić trzy różne podejścia do biznes planu.

Niektóre Urzędy Pracy (np. Urząd Pracy m.st. Warszawa) nie przewidują składania odrębnego biznes planu, gdyż jego rolę pełni rozbudowany wniosek wraz z załącznikami, które zasadniczo obejmują wszytki elementy pojawiające się w biznes planie (opis rynku, konkurencji, plan marketingowy, analiza SWOT, rachunek zysków i strat itp.). 

Inne Urzędy Pracy przewidują załączenie do wniosku dodatkowego biznes planu i określają jego budowę wskazując jakie elementy taki biznes plan powinien zawierać. Często taki biznes plan stanowi dodatkowy formularz do wypełnienia (taka sytuacja miała miejsce np. w przypadku Powiatowego Urzędu pracy w Bytomiu).

Niektóre Urzędy Pracy (np. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu) – przewidują jedynie ograniczony objętościowo wniosek, gdzie jednocześnie nie można rozszerzać poszczególnych akapitów znajdujących się w formularzu. W tym przypadku to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek utworzenia ewentualnego dodatkowego załącznika z uzupełnieniami, który będzie zawierał te istotne elementy, które nie zmieściły się we wniosku, a są kluczowe do właściwego i wyczerpującego przestawienia koncepcji biznesowej osoby bezrobotnej. 

Należy pamiętać, aby komplet dokumentów, który składa się w PUP – spełniał wszystkie wytyczne określone w regulaminie lub ogłoszeniu o naborze wniosków i w sposób wyczerpujący opisywał planowaną działalność. Jest to nadrzędna zasada, którą powinniśmy się kierować przygotowując swój wniosek / biznes plan. Takie podejście zwiększy nasze szanse uzyskania wysokiej punktacji i uzyskania dotacji.

W wielu przypadkach liczba składanych wniosków przekracza liczbę dotacji, która może zostać przyznana przez dany Urząd Pracy. Z tego względu dofinansowanie otrzymują te osoby, które uzyskały najlepszą ocenę. Np. w marcu 2023 podczas naboru wniosków w Urzędzie Pracy Warszawa, o dotacje wnioskowało 430 osób z czego jedynie 90 wniosków zostało pozytywnie zaopiniowanych. Warto więc poświęcić swój czas na rzetelne przygotowanie dokumentacji.  Wskazówki jak to zrobić, znajdą Państwo tutaj: Jak wykonać wniosek i biznes plan do Urzędu Pracy

Ile czasu potrzeba aby napisać wniosek / biznes plan o dotacje z PUP? To zależy od posiadanej wiedzy, doświadczenia osoby bezrobotnej w radzeniu sobie z biurokratycznymi zawiłościami oraz skomplikowania samego przedsięwzięcia. Zupełnie inaczej pisze się biznes plan dla małej firmy remontowo-budowlanej a inaczej dla przedsiębiorstwa zajmującego się np. spedycją lub świadczącej specjalistyczne usługi ze skomplikowanym łańcuchem podwykonawców. Istnieją też olbrzymie rozbieżności pomiędzy poszczególnymi Urzędami Pracy. Np. w przypadku PUP Mikołów komplet dokumentów to ok. 40-45 str. podczas gdy wykonując wniosek i biznesplan dla PUP Tarnów można się zmieścić w 20 str. Z tego względu czas przygotowania dokumentów zawsze będzie inny. W jednym przypadku wystarczy  8-10 godzin pracy, w innym, trzeba będzie wygospodarować nawet 20-30 roboczogodzin. 

OFERTA:

pisanie biznesplanu