Czy muszę mieć biznes plan?

W zależności od Urzędu Pracy obserwujemy względem biznes planu trzy różne podejścia.

Niektóre Urzędy Pracy np. Urząd Pracy m.st. Warszawa nie przewidują składania odrębnego biznes planu, gdyż jego rolę pełni rozbudowany wniosek wraz z załącznikami, które zasadniczo obejmują wszytki elementy pojawiające się w biznes planie (opis rynku, konkurencji, plan marketingowy, analiza SWOT, rachunek zysków i strat itp.). 

Inne Urzędy Pracy przewidują załączenie do wniosku o dotacje dodatkowego biznes planu i określają jego budowę wskazując jakie elementy taki biznes plan powinien zawierać. Często taki biznes plan stanowi dodatkowy formularz do wypełnienia. Taka sytuacja ma miejsce np. w przypadku PUP Bytom.

Nieliczne Urzędy Pracy, np. Powiatowy Urząd Pracy we Wrocławiu – przewiduje jedynie ograniczony objętościowo wniosek. W tym przypadku niepisaną praktyką, jest utworzenie przez wnioskodawcę dodatkowego załącznika, zawierającego uzupełnienia do wniosku, które będą obejmować swym zakresem te elementy biznes planu, które nie zmieściły się we wniosku. Jest to konieczne z uwagi na to, iż sam wniosek obowiązujący we Wrocławiu miał do tej pory postać nieedytowalnego dokumentu PDF, a co za tym idzie możliwość wstawienia dłuższego opisu była znacznie utrudniona. 

Należy pamiętać, by komplet dokumentów, który składa się w PUP spełniał wszystkie wytyczne określone w regulaminie lub ogłoszeniu o naborze wniosków oraz w sposób możliwie kompletny i wyczerpujący opisywał planowaną działalność. Jest to nadrzędna zasada, którą powinniśmy się kierować przygotowaniem swojego wniosku / biznes planu o dotacje. Nawet jeżeli dany PUP określi budowę wniosku i dodatkowego biznes planu a mimo to posiadamy istotne informacje dotyczące planowanego przedsięwzięcia, na które nie znaleźliśmy miejsca w tych dokumentach – warto umieścić je w dodatkowym, utworzonym samodzielnie załączniku. Takie podejście zwiększy nasze szanse uzyskania wysokiej punktacji i uzyskania dotacji.

W wielu przypadkach liczba składanych wniosków przekracza liczbę dotacji, która może zostać przyznana przez PUP. Z tego względu dofinansowanie otrzymują te osoby, które uzyskały najlepszą ocenę. Warto więc poświęcić swój czas na rzetelne przygotowanie dokumentacji.  Wskazówki jak to zrobić, znajdą Państwo tutaj: Jak wykonać wniosek i biznes plan do Urzędu Pracy

Ile czasu potrzeba na wykonanie wniosku / biznes planu? To zależy od posiadanej wiedzy, doświadczenia w przygotowywaniu tego typu dokumentów oraz skomplikowania samego przedsięwzięcia. Zwykle jest to kilkanaście godzin pracy. 

OFERTA: