Jak obliczyć koszty prowadzenia firmy?

rachunek zysków i strat

Prognoza finansowa – koszty

Kalkulacja finansowa wykonywana na potrzeby dotacji z PUP składa się z trzech części. Ten tekst został poświęcony kalkulacji kosztów prowadzenia działalności. W pozostałych artykułach opisałem sposób w jaki można kalkulować przychody i zysk

Koszty prowadzenia działalności

Jeżeli nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, należy pamiętać, aby wszystkie koszty ujmować w kwocie netto (wyjątkiem jest koszt paliwa). I odwrotnie, jeżeli nasza firma ma stanowić płatnika korzystającego z podmiotowego zwolnienia w zakresie VAT – wszystkie koszty ujmujemy w kwotach brutto. 

Poniżej przedstawiam listę typowych kategorii kosztowych, jakie należy uwzględnić w obliczeniach. Jeżeli dana kategoria kosztowa nie ma zastosowania w przypadku naszego przedsięwzięcia, a pojawia się we wniosku to wpisujemy 0,00 zł.

Zaleca się, aby każda przedstawiona kategoria kosztowa posiadała swoje uzasadnienie. Jeżeli konstrukcja wniosku nie pozwala na umieszczenie takiego uzasadnienia bezpośrednio w tabeli, może one zostać umieszczone pod tabelą lub w odrębnym załączniku.

Przykład uzasadnienia dla kategorii kosztowej – zakup surowców w studiu tattoo: 

Usługi w zakresie wykonywania tatuażu wiążą się z wykorzystaniem takich materiałów jak: barwnik, igły, kubeczek na farbę, kalka hektograficzna, papier do odbijania wzorów na skórze, wazelina biała, ręczniki papierowe, rękawiczki, środki do punktowej dezynfekcji skóry, woreczek na maszynkę, woreczek na przyłącze do maszyny. Zgodnie z przedawnionym w cenniku szacunkowym zużyciem tych materiałów związanych z wykonaniem jednego typowego tatuażu oraz przedstawionej w prognozie przychodów liczbie sesji – koszt związany z zakupem surowca wyniesie: 1200,00 zł/miesiąc. 

Typowe kategorie kosztowe:

 • Zakup towaru handlowego

Wskazujemy wartość przedmiotów, które kupujemy do późniejszej odsprzedaży. Ilość towaru handlowego powinna  pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Na potrzeby dotacji z PUP stosujemy pewne uproszczenie i zwykle pomijamy rezerwy magazynowe. 

 • Zakup materiałów do produkcji

Wskazujemy materiały i surowce, które zostają przez nas przetworzone celem wykonania innych produktów lub zostaną zużyte w ramach świadczonych usług. Ilość materiałów do produkcji powinna się pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Zwykle możemy w tej kategorii uwzględnić również ewentualne opakowania.

 • Koszt najmu lokalu

Wskazujemy koszt najmu wszystkich nieruchomości wykorzystanych w ramach działalności. Jeżeli siedziba firmy mieści się w miejscu zamieszkania, co często ma miejsce np. w przypadku usług z zakresu projektowania graficznego to możemy tu wskazać zerowy koszt najmu. Konieczna jest jednak umowa nieodpłatnego użyczenia lub akt własności potwierdzający fakt dysponowania takim lokalem. 

 • Wynagrodzenie pracowników

Wskazujemy wynagrodzenie wszystkich zatrudnianych pracowników w kwocie brutto, czyli kwotę brutto zawierającą również składki ZUS płacone przez pracowników.

 • Narzuty na wynagrodzenie pracowników

W związku z zatrudnieniem pracowników pracodawca ponosi dodatkowe koszty związane z narzutami na wynagrodzenia. Jest to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Harcowniczych. Ta kwota nie jest potrącana z wynagrodzenia, z tego względy traktuje się ją zwykle jako odrębną kategorię kosztową. Dla przykładu, przy wynagrodzeniu brutto w wysokości 3 490,00 zł/miesiąc, dodatkowe narzuty na wynagrodzenia wyniosą 714,75 zł/miesiąc.

 • Reklama

Uwzględniamy tu wszelkie wydatki zwiane z reklamą, które ponosimy w sposób stały, tj. druk wizytówek, dystrybucję ulotek, kampanie Google Ads, pozycjonowanie strony internetowej, publikację ogłoszeń w prasie itp. Zwykle nie uwzględnia się tu inwestycji o charakterze jednorazowym, które zostały uwzględnione w tabeli kosztów podjęcia działalności np. wykonanie szyldu reklamowego, oklejenie samochodu, stworzenie strony internetowej, zaprojektowanie logotypu itp. Wskazane kwoty powinny odpowiadać temu, co zostało wyszczególnione w zaprezentowanym wcześniej planie marketingowym

 • Koszty transportu

Koszty transportu obejmują:

 • wydatki związane z przywiezieniem towaru handlowego i surowców do siedziby firmy
 • dojazd do miejsca wskazanego przez klienta celem wykonania powierzonych usług (np. prace budowlane)
 • dostawa towarów/produktów do klienta (należy pamiętać, by wskazany koszt wysyłki towarów był adekwatny do prognozowanego poziomu zamówień, przedstawionego w prognozie przychodów)
 • ewentualny dojazd przedsiębiorcy do siedziby firmy

 

Uzasadnienie dla kosztów transportu może wyglądać w sposób następujący (przykład dotyczy firmy zajmującej się lokalnym serwisem urządzeń elektronicznych): 

W celu dojazdu do klientów będę się posługiwał samochodem Opel Zafira B (spalanie 8,9 L.Pb/100km). Zakładam, że średni dystans związany z dojazdem do klienta wyniesie 10km x 2 (odbiór urządzenia i dowóz naprawionego urządzenia). Biorąc pod uwagę cenę benzyny na poziomie 6,90 zł/1L, koszt transportu obliczam w sposób następujący: [(50 klientów x 10km x 2) / 100km] x 8,9L x 6,90 zł = 614,10 zł. Do tego dochodzi koszt transportu części zamiennych. Wskazani prze ze mnie dostawcy oferują darmową dostawę części przy zamówieniach przekraczających 200,00 zł. Biorąc pod uwagę zakładaną ilość usług i związaną z tym liczbę części – nie przewiduję dodatkowych kosztów transportu.
 • Media

Uwzględniamy tu koszt ogrzewania, wody, energii elektrycznej, gazu itp. Należy pamiętać, iż nawet w przypadku, gdy dysponujemy lokalem w oparciu o umowę nieodpłatnego użyczenia – należy koniecznie uwzględnić media, gdyż umowa użyczenia nie może obejmować kosztów eksploatacyjnych. Jeżeli siedzibę firmy stanowi jednocześnie miejsce zamieszkania, to powinniśmy uwzględnić cześć opłat, tj. dodatkowej energii elektrycznej, wody, ogrzewania – których zużycie wzrasta z tytułu prowadzonej firmy. W wielu przypadkach (np. usług związanych z projektowaniem graficznym) jedynym medium, którego zużycie realnie wzrośnie będzie prąd (eksploatacja komputera, tabletu itp.). W takich sytuacjach możemy wspomóc swoje obliczenia kalkulatorem zużycie prądu.

 • Opłaty administracyjne, koncesje, ubezpieczenia

Możemy tu uwzględnić abonament telefoniczny, Internet, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, OC samochodu, koncesje na sprzedaż alkoholu itp.

 • Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja dotyczy tylko tych podatników, którzy wybrali rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy. W przypadku środków trwałych, których wartość przekracza 10 000,00 zł – koszt ich zakupu uwzględnia się w kosztach prowadzenia firmy stopniowo (koszt ma odpowiadać stopniowej utracie wartości środków trwałych wraz z ich zużyciem). Rzecz jasna nie można amortyzować rzeczy zakupionych z dotacji, gdyż kwota dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego i amortyzacja prowadziła by do podwójnego zwolnienia. Stawkę amortyzacji można sprawdzić tutaj: Wykaz Rocznych Stawek Amortyzacyjnych.

Przykład: 

Jeżeli w ramach działalności zamierzamy wykorzystać własny samochód którego obecna wartość wynosi 15 000,00 zł, to możemy go amortyzować w stawce 20%/rok, co oznacza, iż miesięczna amortyzacja wyniesie 250,00 zł ponieważ (15 000,00 zł x 20%)/12 miesięcy = 250,00 zł. Amortyzacja umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania. Przy samochodzie o wskazanej wyżej wartości, w ciągu 5 lat, amortyzacja obniży nasz podatek dochodowy o 2700,00 zł. Jeżeli więc mamy możliwość amortyzacji, to zawsze warto z niej korzystać. Oczywiście by móc amortyzować posiadany samochód, musi się on stać majątkiem naszej firmy (wprowadzenie do ewidencji środków trwałych). 

 • Składki ZUS

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ponosi koszty związane ze składkami ZUS. Kosztem prowadzenia firmy jest składka na ubezpieczenie społeczne. W przypadku składki zdrowotnej sprawa jest bardziej skomplikowana. W przypadku gdy wybraną formą opodatkowania są zasady ogólne – nie możemy odliczać składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania. Jeżeli wybraną formą opodatkowania jest ryczałt, możemy od podstawy opodatkowania odliczyć 50% kwoty zapłaconych składek zdrowotnych. W przypadku gdy płacimy podatki liniowo – możemy odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki zdrowotne (obowiązuje jednak limit 10200 zł rocznie).

W wielu Urzędach Pracy konstrukcja rachunku zysków i strat która znajduje się w obrębie wniosku może narzucać nam konkretny sposób prowadzenia obliczeń. Przykładem może być wniosek o dotacje który obowiązywał w PUP Wałbrzych, gdzie konstrukcja rachunku zysków i strat wymagała łączenia ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W tych rzadkich przypadkach najlepiej stosować się do wytycznych PUP nawet jeżeli są one błędne.

W przypadku nowych przedsiębiorców, a więc takich, którzy w ostatnich 5 latach nie prowadzili działalności gospodarczej – mogą oni przez pierwsze 6 miesięcy korzystać ze zwolnienia i nie płacić ubezpieczenia społecznego a przez kolejne 2 lata korzystać z tzw. składki preferencyjnej, która od lipca 2023 wynosi: 341,72 zł (wliczając dobrowolne ubezpieczenie chorobowe). 

 • Pozostałe koszty

Umieszczamy tu koszty wynikające z prowadzenia firmy, które nie zostały uwzględnione w inny miejscu np. koszt obsługi biura rachunkowego, koszt zakupu materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja od sprzedaży na rzecz allegro.pl itp.

Spis treści >>

Problem z wnioskiem? Zdaj się na Nas!

wykonanie wniosku o dotacje