Jak obliczyć koszty prowadzenia firmy?

rachunek zysków i strat

Prognoza finansowa – koszty

Kalkulacja finansowa wykonywana na potrzeby dotacji z PUP składa się z trzech części. W pozostałych artykułach opisałem sposób w jaki można kalkulować przychody i zysk. Niniejszy tekst został poświęcony kalkulacji kosztów prowadzenia działalności

Koszty prowadzenia działalności

Jeżeli nasza firma jest płatnikiem podatku VAT, należy pamiętać, aby wszystkie koszty należy ujmować w kwocie netto.

Poniżej przedstawiam listę typowych kategorii kosztowych, jakie należy uwzględnić w obliczeniach. Jeżeli dana kategoria kosztowa nie ma zastosowania w przypadku naszego przedsięwzięcia a pojawia się we wniosku – wpisujemy 0,00 zł.

Zaleca się, aby każda przedstawiona kategoria kosztowa posiadała swoje uzasadnienie. Jeżeli konstrukcja wniosku nie pozwala na umieszczenie takiego uzasadnienia bezpośrednio w tabeli – może one zostać umieszczone pod tabelą lub w odrębnym załączniku.

Przykład uzasadnienia dla kategorii kosztowej – zakup surowców w firmie zajmującej się wykonywaniem tatuaży: 

Usługi w zakresie wykonywania tatuażu wiążą się z wykorzystaniem takich materiałów jak: barwnik, igły, kubeczek na farbę, kalka hektograficzna, papier do odbijania wzorów na skórze, wazelina biała, ręczniki papierowe, rękawiczki, środki do punktowej dezynfekcji skóry, woreczek na maszynkę, woreczek na przyłącze do maszyny. Zgodnie z przedawnionym w cenniku szacunkowym zużyciem tych materiałów związanych z wykonaniem jednego typowego tatuażu oraz przedstawionej w prognozie przychodów liczbie sesji – koszt związany z zakupem surowca wyniesie: 700,00 zł/miesiąc. 

Typowe kategorie kosztowe:

 • Zakup towaru handlowego

Wskazujemy wartość przedmiotów, które kupujemy do późniejszej odsprzedaży. Ilość towaru handlowego powinna  pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Na potrzeby dotacji z PUP stosujemy pewne uproszczenie i zwykle pomijamy rezerwy magazynowe. 

 • Zakup materiałów do produkcji

Wskazujemy materiały i surowce, które zostają przez nas przetworzone celem wykonania innych produktów, lub zostaną zużyte w ramach świadczonych usług. Ilość materiałów do produkcji powinna się pokrywać z zakładanym w prognozie przychodów poziomem sprzedaży. Zwykle możemy w tej kategorii uwzględnić również ewentualne opakowania.

 • Koszt najmu lokalu

Wskazujemy koszt najmu wszystkich nieruchomości wykorzystanych w ramach działalności. Jeżeli siedziba firmy mieści się w miejscu zamieszkania, co często ma miejsce np. w przypadku usług z zakresu projektowania graficznego – możemy tu wskazać zerowy koszt najmu. konieczna jest jednak umowa nieodpłatnego użyczenia lub akt własności potwierdzający fakt dysponowania takim lokalem. 

 • Wynagrodzenie pracowników

Wskazujemy wynagrodzenie wszystkich zatrudnianych pracowników w kwocie brutto, czyli kwotę brutto zawierającą również składki ZUS płacone przez pracowników.

 • Narzuty na wynagrodzenie pracowników

W związku z zatrudnieniem pracowników pracodawca ponosi dodatkowe koszty związane z narzutami na wynagrodzenia. Jest to ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, składka na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Harcowniczych. Ta kwota nie jest potrącana z wynagrodzenia, z tego względy traktuje się ją zwykle jako odrębną kategorię kosztową. Dla przykładu, przy wynagrodzeniu brutto w wysokości 2 600,00 zł/miesiąc, dodatkowe narzuty na wynagrodzenia wyniosą 532,48 zł/miesiąc.

 • Reklama

Uwzględniamy tu wszelkie wydatki zwiane z reklamą, które ponosimy w sposób stały, tj. druk wizytówek, dystrybucję ulotek, kampanie AdWords, pozycjonowanie strony internetowej, publikację ogłoszeń w prasie itp. Zwykle nie uwzględnia się tu inwestycji o charakterze jednorazowym, które zostały uwzględnione w tabeli kosztów podjęcia działalności np. wykonanie szyldu reklamowego, oklejenie samochodu, stworzenie strony internetowej, zaprojektowanie logotypu itp. Wskazane kwoty powinny odpowiadać temu, co zostało wyszczególnione w zaprezentowanym wcześniej planie marketingowym

 • Koszty transportu

Koszty transportu obejmują:

 • wydatki związane z przywiezieniem towaru handlowego i surowców do siedziby firmy
 • dojazd do miejsca wskazanego przez klienta celem wykonania powierzonych usług (np. prace budowlane)
 • dostawa towarów / produktów do klienta (należy pamiętać, by wskazany koszt wysyłki towarów był adekwatny do prognozowanego poziomu zamówień, przedstawionego w prognozie przychodów)
 • ewentualny dojazd przedsiębiorcy do siedziby firmy

Przedsiębiorcy korzystający z prywatnego samochodu osobowego w działalności, mogą ujmować w kosztach wydatki związane z jego eksploatacją (maksymalnie 20% kosztów eksploatacyjnych). Obecnie nie jest wymagane prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu.

 • Media

Uwzględniamy tu koszt ogrzewania, wody, energii elektrycznej, gazu itp. Należy pamiętać, iż nawet w przypadku – gdy dysponujemy lokalem w oparciu o umowę nieodpłatnego użyczenia – należy koniecznie uwzględnić media, gdyż umowa użyczenia nie może obejmować kosztów eksploatacyjnych. Jeżeli siedzibę firmy stanowi lokal, który jest jednocześnie naszym miejscem zamieszkania, to powinniśmy uwzględnić cześć opłat – proporcjonalną do części lokalu wykorzystanego na potrzeby działalności.

 • Opłaty administracyjne, koncesje, ubezpieczenia

Możemy tu uwzględnić abonament telefoniczny, Internet, opłaty związane z prowadzeniem rachunku bankowego, OC samochodu, koncesje na sprzedaż alkoholu itp.

 • Amortyzacja środków trwałych

Amortyzacja dotyczy tylko tych podatników, którzy wybrali rozliczenie podatku dochodowego na zasadach ogólnych lub w oparciu o podatek liniowy. W przypadku środków trwałych, których wartość przekracza 10 000,00 zł – koszt ich zakupu uwzględnia się w kosztach prowadzenia firmy stopniowo (koszt ma odpowiadać stopniowej utracie wartości środków trwałych wraz z ich zużyciem). Rzecz jasna nie można amortyzować rzeczy zakupionych z dotacji, gdyż kwota dotacji jest zwolniona z podatku dochodowego i amortyzacja prowadziła by do podwójnego zwolnienia.  Stawkę amortyzacji określa Wykaz Rocznych Stawek Amortyzacyjnych.

Przykład: 

Jeżeli w ramach działalności zamierzamy wykorzystać własny samochód którego obecna wartość wynosi 15 000,00 zł, to możemy go amortyzować w stawce 20%/rok, co oznacza, iż miesięczna amortyzacja wyniesie 250,00 zł ponieważ (15 000,00 zł x 20%)/12 miesięcy = 250,00 zł. Amortyzacja umożliwia obniżenie podstawy opodatkowania. Przy samochodzie o wskazanej wyżej wartości, w ciągu 5 lat, amortyzacja obniży nasz podatek dochodowy o 2700,00 zł. Jeżeli więc mamy możliwość amortyzacji – zawsze warto z niej korzystać. Oczywiście by móc amortyzować posiadane auto – musi się ono stać majątkiem naszej firmy (wprowadzenie do ewidencji środków trwałych). 

 • Składka na ubezpieczenie społeczne właściciela firmy

Przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności ponosi koszty związane ze składkami ZUS. Formalnie rzecz biorąc kosztem prowadzenia firmy jest wyłącznie składka na ubezpieczenie społeczne i  nie powinniśmy w kosztach działalności uwzględniać składki na ubezpieczenie zdrowotne, chyba, że wymaga tego konstrukcja tabeli znajdującej się w obrębie wniosku do PUP  (niestety, niektóre Urzędy Pracy przygotowują dokumenty w sposób niezgodny z praktyką rachunkową. Przykładem może być wniosek o dotacje który obowiązywał w PUP Wałbrzych, gdzie konstrukcja rachunku zysków i strat wymagała łączenie ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego. W tych rzadkich przypadkach najlepiej stosować się do wytycznych PUP nawet jeżeli są one błędne).

W przypadku nowych przedsiębiorców, a wiec takich, którzy w ostatnich 5 latach nie prowadzili działalności gospodarczej – mogą oni przez pierwsze 6 miesięcy korzystać ze zwolnienia i nie płacić ubezpieczenia społecznego a przez kolejne 2 lata korzystać z tzw. składki preferencyjnej, która w roku 2020 wynosi: 246,80 zł.

 • Pozostałe koszty

Umieszczamy tu koszty wynikające z prowadzenia firmy, które nie zostały uwzględnione w inny miejscu np. koszt obsługi biura rachunkowego, koszt zakupu materiałów biurowych, zakup środków czystości, prowizja od sprzedaży na rzecz Allegro.pl itp.

PROBLEM Z WNIOSKIEM? ZDAJ SIĘ NA NAS…