Dotacje w Urzędzie Pracy Warszawa – 10.2023 r.

Urząd Pracy m.st. Warszawy ogłosił nabór wniosków o przyznanie dotacji na otwarcie firmy. Wnioski będzie można złożyć w terminie: 02.10.2023 r. – 06.10.2023 r. Maksymalna kwota dotacji o którą można wnioskować to 42.034,56 zł.

O przyznanie środków mogą ubiegać się wyłącznie osoby bezrobotne zarejestrowane w Urzędzie Pracy m.st. Warszawy, należące co najmniej do jednej z następujących grup:

 • osoby młode w wieku 18-29 lat (przed ukończeniem 30 roku życia)
 • osoby długotrwale bezrobotne – tj. osoby pozostające bez pracy, gotowe do podjęcia pracy i aktywnie poszukujące zatrudnienia nieprzerwalnie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy) w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych – zgodnie z Ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 • osoby w wieku 50 lat i więcej
 • osoby o niskich kwalifikacjach tj. osoby które posiadają wykształcenie na poziomie: podstawowym, gimnazjalnym, licealnym (liceum ogólnokształcące i profilowane), technicznym (technikum, technikum uzupełniające) lub zawodowym (zasadnicza szkoła zawodowa).
 • osoby z niepełnosprawnością
 • kobiety
 • migranci (w rozumieniu art. 87 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

DOKUMENTY

Wymagane wnioski i załączniki (które całościowo pełnią role biznesplanu), można pobrać tutaj:

——-

Przygotowane dokumenty powinny być spójne, dawać jasny i klarowny obraz rynku, na którym będzie prowadzona działalność, oraz miejsca – które na tym rynku wnioskodawca widzi dla siebie. Ponadto opis powinien być mocno osadzony w realiach. Duże znaczenie ma analiza mocnych i słabych stron opisanego planu działań. Pod uwagę bierze się wiedzę wnioskodawcy na temat rynku, na którym będzie działał. jego realnych możliwości i ograniczeń wynikających opisu merytorycznego. Sposób wypełnienia Wniosku powinien przekonać Komisję, że przyznając środki, zapewni właściwe i efektywne wydatkowanie pieniędzy publicznych.

WYDATKOWANIE DOTACJI

Zgodnie z regulaminem, dotację można przeznaczyć na:

 • zakup maszyn, urządzeń, oprogramowania oraz wyposażenia koniecznego do utworzenia miejsc pracy (nie mniej niż 50% wnioskowanej kwoty łącznie), przy czym na zakup telefonu komórkowego nie więcej niż 2.000,00 zł
 • zakup materiałów, surowców i towarów (do 50% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • reklamę (do 30% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakup materiałów przeznaczonych na remont oraz koszty adaptacji lokalu użytkowego – w tym np. koszty podłączeń mediów, instalacji połączenia sieciowego (do 20% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej (do 10% wnioskowanej kwoty łącznie),
 • zakup domeny internetowej (nie więcej niż 200 zł).

Środki z dofinansowania UP Warszawa nie mogą być przeznaczone na:

 • zakup pojazdów (z wyłączeniem przyczep)
 • zakup kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej,
 • finansowanie wszelkich kosztów związanych z przygotowaniem wniosku, przygotowaniem dokumentów niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, jej rejestracją, dodatkowych kosztów związanych z dokonywaniem zakupów w ramach przyznanych środków (np.: koszty tłumaczenia przysięgłego, podatek od czynności cywilno-prawnych, opłaty manipulacyjne, prowizje, ubezpieczenie zakupionego sprzętu, opłaty gwarancyjne i serwisowe zakupionego sprzętu)
 • koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (np.: opłaty za: abonamenty, Internet, hosting, pozycjonowanie strony),
 • pokrycie kosztów transportu/przesyłki/dostawy/pakowania zakupionych rzeczy,
 • finansowanie jakichkolwiek szkoleń.

WYKLUCZENIA

Dotacji w Warszawie nie przyznaje się na następujące rodzaje działlaności:

 • działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów,
 • działalność sezonowa,
 • handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny),
 • handel akwizycyjny,
 • przewóz osób oraz transport osób taksówkami,
 • na podjęcie działalności gospodarczej, której siedziba lub miejsce wykonywania działalności wskazane jest pod adresem tzw. wirtualnego biura, tj. w przypadku braku siedziby lub miejsca wykonywania działalności,
 • działalność, której siedziba i miejsce stałego prowadzenia znajduje się poza terenem miasta stołecznego Warszawy

Jak przygotować wniosek i biznes plan krok po kroku? 

WYMAGANE ZABEZPIECZENIE

UP Warszawa dopuszcza następujące formy zabezpieczenia dotacji:

 1. weksel z poręczeniem wekslowym (awal) poręczony przez jedną osobę fizyczną (lub firmę), która osiąga wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 5000 zł brutto
 2. poręczenie dwóch osób będących osobami fizycznymi (firmami), które osiągają wynagrodzenie lub dochód na poziomie co najmniej 5000 zł brutto każda
 3. blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym, przy czym kwota zablokowanych przez bank środków będzie przewyższać o 30% kwotę otrzymanych środków, a termin na który zostanie ustanowiona wynosić będzie 3 lata od dnia wypłaty środków,
 4. akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez Dłużnika do wysokości przyznanych środków wraz z należnymi odsetkami ustawowymi, obejmujący okres 3 lat od dnia wypłaty środków. (należy pamiętać, iż ta forma zabezpieczenia może obniżyć punktację wniosku, jeżeli wnioskodawca nie wykaże posiadania majątku (np. nieruchomości) uprawdopodobniającego ewentualną egzekucję komorniczą.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *