Czy wymagany jest wkład własny?

Urzędy Pracy zwykle nie wymagają od osoby wnioskującej o dotacje, by posiadała dodatkowy wkład własny. Nie zmienia to jednak faktu, że taki wkład własny jest brany uwagę przy ocenie wniosku i może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania (dotyczy to zarówno własnych środków finansowych jak i posiadanych środków materialnych). 

Dla urzędników oceniających wniosek o dotacje, osoba bezrobotna deklarująca wkład własny, stanowi wyraźny znak, że jest ona zaangażowana w przedsięwzięcie. A skoro jest gotowa ryzykować własnym kapitałem – to jest bardziej zdeterminowana by odnieść sukces. Przyjmuje się, że skoro zgromadziła taki wkład własny – to jest zaradna i zorganizowana, a więc najprawdopodobniej posiada już pewne predyspozycje do prowadzenia własnej firmy. 

Ponadto, z uwagi na to, że niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztów transportu, OC samochodu stanowiącego majątek firmy, zakupu kasy fiskalnej), to może się okazać, że zaangażowanie własnych środków własnych jest niezbędne, by przedstawiony biznes plan był wewnętrznie spójny np. w przypadku zakupu firmowego wyposażenia przez Internet, wnioskodawca ponosi koszty transportu, których z zasady nie może finansować ze środków dotacji. Musi więc wykazać we wniosku, że posiada własne pieniądze, które przeznaczy na ten właśnie cel. 

Mile widziana jest też rezerwa finansowa, ułatwiająca utrzymanie płynności finansowej w pierwszym miesiącu prowadzenia firmy, nim działalność zacznie przynosić faktyczne przychody. Np. firma budowlana zwykle rozlicza się po zakończeniu prac. Tym samym pierwsze wpływy pojawią się dopiero po ukończeniu pierwszego zlecenia a do tego czasu będzie przecież trzeba pokryć koszty dojazdu na miejsce zlecenia, ewentualnego zakupu materiałów budowlanych itp. 

Jako „wkład własny” rozumie się również posiadane narzędzia i wyposażenie, które zostanie wykorzystane w ramach planowanej działalności np. samochód, komputer, telefon itp. Jeżeli są to sprzęty większej wartości (sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 2 – 3 tys. PLN), mile widziane są faktury, paragony lub inne dokumenty mogące świadczyć, że osoba bezrobotna faktycznie posiada wyszczególnione przedmioty. 

Jaki wkład własny zadeklarować, by uzyskać dobrą ocenę? Jeżeli dany PUP nie opublikował kryteriów oceny, które wskazywałyby precyzyjnie jak punktowana jest określona kwota, to można przyjąć, że wystarczy wkład na poziomie 10% wnioskowanej kwoty

Co zrobić, jeżeli nie posiada się żadnej wolnej gotówki? Cóż, Urząd Pracy jest zainteresowany deklaracją osoby bezrobotnej, nie rozlicza jej jednak z tego, czy wskazane we wniosku wydatki ze środków własnych faktycznie zostaną poniesione. Można więc przyjąć, że wnioskodawca ma tu pewną swobodę. 

Zobacz pełną listę zagadnień >>