Czy wymagany jest wkład własny?

Urzędy Pracy zwykle nie wymagają od osoby bezrobotnej, aby posiadała jakikolwiek finansowy lub materialny wkład własny by uzyskać dofinansowanie. Wkład własny jest jednak brany uwagę przy ocenie wniosku i może znacząco wpłynąć na ostateczną decyzję dotyczącą przyznania dofinansowania. 

Dla urzędników osoba bezrobotna deklarująca wkład własny, to wyraźny znak, iż jest ona zaangażowana w przedsięwzięcie. Skoro jest gotowa ryzykować własnym kapitałem – to jest bardziej zdeterminowana by odnieść sukces. Skoro zgromadziła taki wkład własny – jest zaradna i zorganizowana, a więc najprawdopodobniej posiada predyspozycje do prowadzenia własnej firmy. 

Z uwagi na to, iż niektórych wydatków nie można finansować z dotacji (np. kosztów transportu, OC samochodu stanowiącego majątek firmy itp.) może się okazać, że zaangażowanie własnych środków własnych jest niezbędne, by przedstawiony biznes plan był wewnętrznie spójny np. w przypadku zakupu firmowego wyposażenia przez Internet, wnioskodawca ponosi koszty transportu, których z zasady nie może finansować ze środków dotacji. Musi więc posiadać własne pieniądze, które przeznaczy na ten cel. 

Mile widziana jest również rezerwa finansowa, ułatwiająca utrzymanie płynności finansowej w pierwszym miesiącu prowadzenia firmy. 

Pod tzw. „wkład własny” można również podciągnąć posiadane narzędzia i wyposażenie, które zostanie wykorzystane w ramach planowanej działalności np. samochód, komputer, telefon itp. Jeżeli są to sprzęty większej wartości (sprzęt o wartości jednostkowej powyżej 2 – 3 tys. PLN), mile widziane są faktury, paragony lub inne dokumenty mogące świadczyć, iż osoba bezrobotna faktycznie posiada wyszczególniony sprzęt. 

Jaki wkład własny zadeklarować, by uzyskać dobrą ocenę? Jeżeli dany PUP nie opublikował kryteriów oceny, które wskazywałyby precyzyjnie jak punktowana jest określona kwota, można przyjąć, że wystarczy wkład na poziomie ok. 10% wnioskowanej kwoty

Co zrobić, jeżeli nie posiada się żadnej wolnej gotówki? Cóż, Urząd Pracy jest zainteresowany deklaracją osoby bezrobotnej, nie rozlicza jej jednak z tego, czy wskazane we wniosku wydatki ze środków własnych faktycznie poniosła. Można więc przyjąć, iż wnioskodawca ma tu pewną swobodę.