Czy mogę amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji?

Firmy płacące podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo mogą dokonać amortyzacji środków trwałych. Amortyzacja środków trwałych to nic innego, jak uwzględnienie w kosztach prowadzenia firmy spadku wartości posiadanych urządzeń, narzędzi, pojazdów i nieruchomości, który wynika z ich zużycia w czasie. Aby dana rzecz została zakwalifikowana jako środek trwały, jednostkowa wartość zakupu powinna przekraczać 10.000,00 zł netto, a okres jej użytkowania powinien być dłuższy niż 1 rok

W przypadku działalności uruchomionej w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy sprawa nieco się komplikuje. Wedle obowiązujących przepisów, osoba, która dokonała zakupu środka trwałego w oparciu o dofinansowanie PUP nie może później takiego środka trwałego amortyzować, gdyż otrzymana dotacja z której finansowany jest zakup jest zwolniona z podatku dochodowego. Tym samym amortyzacja takich wydatków prowadziłoby do podwójnego zwolnienia z podatku dochodowego a to jest niezgodne z obowiązującymi przepisami.

Z tego powodu w obrębie rachunku wyników znajdującego się w obrębie wniosku / biznes planu – pomija się amortyzację tych środków trwałych, które zostały zakupione w oparciu o dotacje.

Pomimo obowiązujących przepisów, niektóre osoby amortyzują zakupione z dotacji środki trwałe, wykorzystując fakt, że Urzędy Pracy mają dość ograniczone możliwości weryfikacji faktycznego stanu rzeczy. Dany PUP musiałby mieć bowiem możliwość bezpośredniego wglądu do Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji środków trwałych, aby ustalić, czy dana rzecz jest amortyzowana czy nie. Ponadto amortyzacja może zostać przeprowadzona z opóźnieniem, gdy już wygaśnie umowa zawarta z Urzędem Pracy. Np. rzecz zakupiona z dotacji może zostać wprowadzona do ewidencji środków trwałych po upływie roku, gdy umowa zawarta z PUP przestanie obowiązywać.

OFERTA:

biznesplan wzór

biznesplan na zamówienie