Czy mogę amortyzować środki trwałe zakupione z dotacji?

Firmy płacące podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowo – mogą amortyzować środki trwałe, a więc wliczać w koszty prowadzenia firmy spadek wartości urządzeń, narzędzi, pojazdów i nieruchomości, który wynika z ich zużycia. Aby dana rzecz została zakwalifikowana jako środek trwały, jednostkowa wartość zakupu powinna przekraczać 10.000,00 zł, a okres jej użytkowania powinien być dłuższy niż 1 rok

W przypadku działalności uruchomionej w oparciu o dotacje z Urzędu Pracy sprawa nieco się komplikuje. Wedle obowiązujących przepisów osoba, która dokonała zakupu środka trwałego w oparciu o dofinansowanie PUP nie może później takiego środka trwałego amortyzować, gdyż otrzymana przez nią dotacja jest zwolniona z podatku dochodowego, a co za tym idzie –  dodatkowe amortyzowanie takich wydatków prowadziłoby do podwójnego zwolnienia z podatku dochodowego. 

Tym samym w obrębie rachunku wyników znajdującego się w biznes planie, pomija się amortyzację tych środków trwałych, które zostały zakupione w oparciu o dotacje.

W praktyce wiele osób po otrzymaniu dotacji amortyzuje zakupione środki trwałe, gdyż Urzędy Pracy nie posiadają narzędzi umożliwiających weryfikacje faktycznego stanu rzeczy. 

OFERTA: