O czym pamiętać zanosząc wniosek do Urzędu Pracy?

Powiatowy Urząd Pracy

Przed złożeniem swojego wniosku dobrze jest raz jeszcze przejrzeć regulamin dotacji oraz wszelkie dodatkowe wskazówki znajdujące się w obrębie dokumentów. Bywa, że dany Urząd Pracy wprowadza szczegółowe zasady dotyczące ich składania. Takie dodatkowe wytyczne mogą określać dopuszczalny rodzaj czcionki, wielkość odstępów między wierszami, maksymalną liczbę stron, sposób połączenia stron itp. (np. w Urzędzie Pracy m.st. Warszawa, dokumenty powinny być wykonane z wykorzystaniem czcionki Times New Roman 12 px, interlinia pojedyncza, a strony wniosku powinny być ze sobą trwale połączone, np. przez bindowanie). PUP w Opolu życzy sobie z kolei , aby wnioski i biznesplany były drukowane w kolorze.

Niedostosowanie się do wytycznych danego Urzędu Pracy może skutkować odrzuceniem wniosku ze względów formalnych. 

Dbajmy o to by wniosek był czytelny. Odradzamy ręczne wypełnianie wniosku / biznes planu. Takie dokumenty są mniej przystępne dla osoby oceniającej. Łatwiej też o błędy i literówki. Jeżeli dany Urząd Pracy udostępnił wzór wniosku o dotacje w postaci nieedytowalnej (np. wniosek w formacie PDF) – to komputerowe wypełnienie formularza jest trochę trudniejsze. Możemy jednak posłużyć się dostępnym online programem, który przekonwertuje pliki PDF na edytowalny format DOC (np. https://www.adobe.com/pl/acrobat/online/pdf-to-word.html)

Proszę pamiętać, że nie można zmieniać ogólnej budowy wniosku. Możemy jedynie rozszerzać objętość poszczególnych akapitów, dodawać wiersze w tabelach (np. w tabeli wydatków z dotacji), tak by zmieściła się cała treść.  Jeżeli do biznes planu chcemy dodać jakieś istotne kwestie, na które nie znajdziemy miejsca w obrębie obowiązujących w danym PUP formularzach – to umieśćmy je w dodatkowym załączniku.  

We wniosku i biznes planie o dotacje należy uzupełnić wszystkie pola. Jeżeli jakieś elementy nie dotyczą wnioskodawcy, należy wpisać „nie dotyczy”, „nie posiadam” itp. 

Przed złożeniem wniosku należy sprawdzić czy wniosek i załączniki zostały podpisane we wszystkich wyznaczonych do tego miejscach. Jeżeli w obrębie wniosku znajduje się lista załączników, to proszę je numerować według tej listy. Każdy załącznik w postaci kserokopii, np. prawo jazdy – powinien zostać opatrzony komentarzem „potwierdzam zgodność z oryginałem” (data i podpis). Oryginały należy wziąć ze sobą do ewentualnego okazania w dniu składania wniosku. 

Komplet tak przygotowanych dokumentów najlepiej składać w opisanej teczce (imię, nazwisko, adres, nr telefonu). Poszczególne strony powinny być ze sobą zespolone, co zminimalizuje ryzyko zgubienia przez urzędników którejś ze stron.

W przypadku zaświadczeń, np. o dochodach poręczyciela – od daty wydania takiego dokumentu nie powinno minąć więcej niż 30 dni.

I to zasadniczo to już wszystko… nadmienię jeszcze, że dobrze jest zachować dla siebie kopię przygotowanych dokumentów. Może się ona przydać w przypadku ewentualnego odwołania od decyzji PUP lub jako podstawa do wykonania ewentualnych uzupełnień.

Odwołanie od decyzji PUP w sprawie dofinansowania jest możliwe, lecz jedynie w przypadku, gdy wykaże się, że ocena wniosku została wykonana nieprawidłowo, tj. podczas oceny dokumentów urzędnik popełnił błąd lub złamał przyjęte przez Urząd Pracy kryteria udzielania dotacji.

Do spisu treści >>

OFERTA:

gotowy biznesplan

pisanie biznesplanów