Dotacja na otwarcie firmy w PUP Malbork – 04.2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku prowadzi nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioski należy złożyć w terminie: 03.04.2024 r. – 12.04.2024 r. maksymalna kwota dotacji o jaką można wnioskować to 45 000,00 zł.  W ramach tego naboru PUP Malbork przewiduje udzielenie ok. 20 dotacji.

Aktualny wniosek o dotacje można pobrać tutaj: Wniosek o dofinansowanie podjęcia działlaności gospodarczej z PUP Malbork 2024 >>

Chcesz wiedzieć jak poprawnie przygotować swój wniosek o dotacje? Gotowe przykłady tego typu dokumentów są dostępne tutaj: gotowe wnioski i biznesplany do PUP >>

Komisja rozpatrując wnioski dokonuje oceny merytorycznej kierując się poniższymi kryteriami:
a) Spójność wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego wnioskodawcy z planowanym przedsięwzięciem;
b) Analiza finansowo – ekonomiczna planowanego przedsięwzięcia (realność przyjętych wydatków oraz przychodów w danym rodzaju działalności);
c) Spójność zakupów z rodzajem planowanej działalności oraz stopień w jakim zakupy umożliwiają realizację przedsięwzięcia;
d) Proponowana forma zabezpieczenia zwrotu otrzymanego dofinansowania;
e) Realność przyjętych założeń i możliwość ich realizacji oraz innowacyjność, uzasadnienie zapotrzebowania na dany rodzaj działalności;
f) Opinia doradcy zawodowego;

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej może być przeznaczone na wydatki związane bezpośrednio i jednoznacznie z rodzajem zamierzonej działalności tj.:

  • zakup środków trwałych, maszyn, urządzeń i innych rzeczy bądź przedmiotów charakteryzujących się długim okresem użytkowania, postacią rzeczową oraz są zdatne do użytku i niezbędne do prowadzenia działalności gospodarczej (nawet 100% dofinansowania). Kwota dofinansowania na zakup samochodu niezbędnego do prowadzenia działalności gospodarczej nie może przekroczyć 50% kwoty otrzymanego dofinansowania. Kwota przewyższająca 50% otrzymanego dofinansowania stanowi wkład własny Wnioskodawcy,
  •  zakup materiałów niezbędnych do realizacji usług, towarów dla handlu oraz surowców do produkcji maksymalnie do wysokości 50% dofinansowania;
  • remont i adaptację lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza maksymalnie do wysokości 10% dofinansowania. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwiększenia kosztów na remont i adaptację lokalu, w którym ma być prowadzona działalność gospodarcza do wysokości 20% dofinansowania. Każdorazowo decyzja o przyznaniu wyższej kwoty dofinansowania na remont i adaptację lokalu podejmowana będzie w oparciu o przedstawioną przez wnioskującego dokumentację fotograficzną i wyjaśnienia pisemne dołączone do wniosku.
  • reklamę i promocję działalności gospodarczej maksymalnie do wysokości 10% dofinansowania.
  • koszty pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanego z podejmowaniem działalności maksymalnie do wysokości 10% dofinansowania

Dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej nie jest przyznawane na:
a) założenie spółek;
b) działalność sezonową (obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy);
c) handel prowadzony wyłącznie na targowiskach i rynkach (dot. przypadku, gdy wnioskodawca nie ma punktu stacjonarnego)/handel obwoźny,
d) prowadzenie działalności tożsamej z działalnością współmałżonka,
e) podjęcie działalności prowadzonej już wcześniej przez Wnioskodawcę, w przypadku gdy nie minął okres 36 miesięcy od jej zakończenia,
f) wszelkie opłaty związane z uruchomieniem i prowadzeniem działalności gospodarczej np. czynsz, ubezpieczenie, wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, podatki, leasing, opłaty za wynajem lub dzierżawę lokalu, itp.;
g) działalność gospodarczą, której siedziba znajduje się poza terenem województwa pomorskiego;
h) zakup ruchomości i innych rzeczy wyszczególnionych w specyfikacji zakupów od współmałżonka i rodziny (dotyczy to również zakupu rzeczy, których współmałżonek był wcześniej właścicielem lub współwłaścicielem i dokonał zbycia w formie np. sprzedaży, darowizny i inne przed upływem 7 lat od dnia zbycia i aby ta ruchomość lub rzecz nie była wcześniej finansowana za środków publicznych);
i) zakup ruchomości i innych na podstawie umowy kupna – sprzedaży jeśli nie zostało to z góry wskazane we wniosku;
j) finansowanie szkoleń;
k) opłaty abonamentów;
l) wydatków inwestycyjnych związanych z budową i remontami kapitalnymi;
m) zakup paliwa;
n) pokrycie kosztów transportu/ przesyłki/ pakowania/ dostawy zakupionych rzeczy;
o) poniesienie wydatków w systemie ratalnym lub kredytowym,
p) zakup kasy / drukarki fiskalnej

 

W celu uzyskania bliższych informacji można kontaktować się z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy w Malborku pod nr tel. 55 555 02 67 lub e-mail: a.krupinska@malbork.praca.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *