Dotacje w PUP Katowice – 10.2023 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Katowicach prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie (przyznanie bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej) w ramach projektu „Aktywizacja osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Katowicach” realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027 współfinansowanego ze środków EFS Plus.

W ramach ogłoszonego naboru przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie na kwotę nie wyższą nie 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia (na dzień 24.10.2023 r. jest to 42 034,56 zł).

Wsparcie realizowane w ramach projektu kierowane będzie do osób bezrobotnych znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy tj.: kobiet, osób w wieku 50+, osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach oraz osób młodych zarejestrowanych jako osoby bezrobotne w wieku od 18 do 29 lat, w szczególności:

  • osoby z grupy NEET
  • osoby samotnie wychowujące dzieci
  • osoby opuszczające pieczę zastępczą
  • osoby pochodzenia emigranckiego.

Osobą z kategorii „NEET” jest osoba, która spełnia łącznie trzy następujące warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym), nie szkoli (tj. w okresie ostatnich 4 tygodni nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy)

Do realizacji przyjęte zostaną wnioski rozpatrzone według następujących zasad:

  1. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o założenia realizacji projektu oraz procedury wynikające z Regulaminu przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej
  2. ocena wniosków zostanie dokonana w oparciu o kryteria oceny
  3. środki otrzymają osoby z najwyższą liczbą uzyskanych punktów, jednak nie niższą niż 20 punktów, zgodnie z założeniami projektu do wysokości posiadanego limitu środków
  4. w przypadku wpływu większej ilości wniosków, niż posiadany limit środków i uzyskania przez wnioskodawców takiej samej ilości punktów zostanie dokonane losowanie wniosków do uzyskania wymaganej liczby beneficjentów zgodnie z założeniami projektu.

Obowiązujący w Katowicach wniosek można pobrać tutaj: wniosek o dotacje Katowice >>

Jeżeli poszukują Państwo pomocy w przygotowaniu dokumentów, to zachęcamy do zapoznania się z wzorami gotowych wniosków i biznesplanów o dotacje >>

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *