Dotacje w PUP Kielce 22-26.01.2024 r.

Urząd Pracy w Kielcach ogłosił, że wnioski o dofinansowania dla rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie można złożyć w od 22 do 26 stycznia 2024 r. Maksymalna kwota dotacji o jaką będzie można wnioskować w ramach tego naboru to 43 000,00 zł.

Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej udzielane są na zakup środków trwałych maszyn (urządzeń), narzędzi, przedmiotów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, adaptację lub remont lokalu, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Na zakup nowych maszyn, sprzętu i urządzeń można przeznaczyć 100% dotacji. Jeżeli wnioskodawca zamierza w ramach otrzymanych środków zakupić materiały, surowce i towar – koszty zakupów nie mogą przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji. Jeżeli wnioskodawca zamierza zakupić materiały i surowce budowlane przeznaczone do remontu lub adaptacji – ich koszt nie może przekroczyć 20% wnioskowanej dotacji. Do kosztów remontu lub adaptacji zalicza się urządzenia montowane na stałe, np. umywalki, rolety, lustra, sedesy, klimatyzatory itp. Koszt wykonania usług związanych z adaptacją i remontem lokalu wnioskodawca pokrywa ze środków własnych.

Jeżeli wnioskodawca zamierza zakupić sprzęt, maszyny lub urządzenia używane – koszt zakupów nie może przekroczyć 30% wnioskowanych środków. Ceny jednostkowe wynikające z dokumentów potwierdzających transakcje kupna – sprzedaży muszą być niższe od wartości rynkowej nowego sprzętu. W przypadku zakupu sprzętu, maszyn lub urządzeń używanych wnioskodawca winien uzasadnić potrzebę zakupu używanych środków trwałych, a także dołączyć do wniosku aktualną ofertę dotyczącą faktycznie nowego i używanego środka o identycznych bądź podobnych parametrach.

Jeżeli wnioskodawca zamierza zakupić samochód używany – wydatek na ten cel nie może przekroczyć maksymalnie 50% wnioskowanej kwoty. Warunkiem zakupu jest uzasadnienie z którego wynika konieczność zakupu w świetle planowanej firmy. 

Jeżeli wnioskodawca chce sfinansować zakup materiałów i usług reklamowych – wydatki na ten cel nie mogą przekroczyć 5% wnioskowanych środków. Na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z otwarciem i prowadzeniem działalności – można przeznaczyć do 5% wnioskowanych środków;
W przypadku zakupu telefonu komórkowego – wydatek na ten cel nie może przekroczyć 8% wnioskowanych środków

Komplet niezbędnych dokumentów można pobrać tutaj: PUP Kielce, dokumenty o dotacje >>

Wzory gotowych, przykładowych wniosków i biznesplanów o dotacje można znaleźć tutaj: gotowe wniosek i biznesplany do PUP >>

Zgodnie z obowiązującym regulaminem, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przyznawane przez PUP Kielce nie mogą być przeznaczone na:

 • zakup akcji, obligacji, udziałów w spółkach, kaucje, zaliczki, leasing;
 • zakup nieruchomości, w tym zakup ziemi;
 • zakup, najem, dzierżawę lokalu;
 • zakup automatów (do gier zręcznościowych);
 • zakup pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego związanego z prowadzeniem
  działalności zarobkowej w zakresie drogowego transportu towarowego, zakup pojazdów
  przeznaczonych do prowadzenia działalności zarobkowej w zakresie drogowego
  transportu osób, przyczep i lawet (za wyjątkiem krajowego transportu osób taksówkami),
 • zakup części składowych pojazdów samochodowych, jeżeli związane są z wykonywaniem
  działalności zarobkowej w zakresie transportu;
 • modernizację i remont pojazdów, przyczep, lawet itp., a także bieżące koszty
  ich eksploatacji;
 • finansowanie działalności już po jej podjęciu (np. na opłacanie składek na ubezpieczenie
  społeczne, czynsz, wynagrodzenia);
 • pokrycie kosztów podłączenia mediów oraz finansowanie abonamentów (telefon,
  Internet, monitoring itp.), zakup abonamentu;
 • pokrycie kosztów transportu, wykonania usług obcych, opłat pocztowych, tłumaczeń
 • finansowanie szkoleń;
 • zakup przedmiotów i rzeczy, które będą stanowiły współwłasność z inną osobą
  lub podmiotem;
 • zakup sprzętu używanego, materiałów do produkcji zakupionych na podstawie umowy
  kupna-sprzedaży, których wartość nie przekracza 1.000,00 zł brutto
 • zakup kasy rejestrującej (np. kasy fiskalnej, drukarki fiskalnej, ksero-taksometru itp.);
 • prowadzenie planowanej działalności w innej formie niż jednoosobowa działalność
  gospodarcza;
 • kaucje za lokale i przedmioty;
 • inne zakupy uznane przez Urząd Pracy w Kielcach za wydatki nieracjonalne (nie związane w sposób bezpośredni z profilem działalności) 

Maksymalnie wniosek może uzyskać 57 pkt. W celu uzyskania pozytywnej opinii Komisji, wniosek podczas oceny merytorycznej musi uzyskać co najmniej 29 pkt. Urząd Pracy podejmuje decyzję o przyznaniu dotacji, biorąc pod uwagę ilość punktów oraz wielkość środków przeznaczonych na dofinansowanie. W przypadku większej liczby wniosków od środków którymi dysponuje PUP na dotacje – dofinansowanie zostanie udzielone tym wnioskom, które uzyskają najwyższą punktację. 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *