Dotacja na firmę dla osób młodych w woj. podkarpackim 2024 r.

Wojewódzki Urząd Pracy ogłosił nabór do projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób młodych bezrobotnych, wsparcie rozwoju przedsiębiorczości”. W ramach projektu osoby młode, w wieku 18-29 lat mogą otrzymać jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej w wysokości 45 242,16 zł. Ogółem zostanie udzielonych ok. 150 dotacji. O dotacje o będą mogły ubiegać się osoby bezrobotne posiadające miejsce zamieszkania na terenie woj. podkarpackiego

Dokumenty rekrutacyjne można składać w dniach 19.03.2024 r. do 25.03.2024 r. Do projektu zostaną zakwalifikowane osoby, które uzyskają co najmniej 60% punktów. Formularz rekrutacyjny można pobrać tutaj: FORMULARZ REKRUTACYJNY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

Formularz można złożyć w Biurze Projektu: ul. Adama Stanisława Naruszewicza 11, 35-055 Rzeszów oraz,
Oddziałach zamiejscowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy:

  • Oddziale Zamiejscowym w Krośnie, ul. Augusta Lewakowskiego 27B, 38-400 Krosno
  • Oddziale Zamiejscowym w Przemyślu, ul. Tadeusza Kościuszki 2, 37-700 Przemyśl
  • Oddziale Zamiejscowym w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja 4a, 39-400 Tarnobrzeg

 

Dofinansowanie przyznaje się wyłącznie na podjęcie jednoosobowej działalności gospodarczej jako osoba fizyczna (wykluczone są wszelkie m.in. Sp. z o.o.). Środki mogą być przyznane tylko na podjęcie nowej działalności gospodarczej, a nie na przejęcie już istniejącej tj. działalności utworzonej w tym samym miejscu i tego samego rodzaju co poprzednia – w wyniku odkupienia sprzętu, wyposażenia lub środków obrotowych od poprzedniego właściciela.

Zgodnie z regulaminem dotacji nie udziela się na podjęcie następujących przedsięwzięć:
1) działalność, która ze względu na rodzaj według Polskiej Klasyfikacji Działalności PKD prowadzona była przez wnioskodawcę w okresie ostatnich 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
2) działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa i leśnictwa;
3) działalność sezonową;
4) handel akwizycyjny;
5) handel prowadzony na rynkach i targowiskach (wymagany jest punkt stacjonarny);
6) transport drogowy towarów i transport lotniczy;
7) działalność gospodarczą prowadzoną w oparciu o umowę franczyzową lub agencyjną na wyłączność;
8) usługi wróżbiarskie i ezoteryczne;
9) usługi w zakresie medycyny naturalnej świadczone przez osoby nieposiadające odpowiedniego przygotowania wynikającego z wykształcenia lub ukończonych szkoleń i kursów;
10)usługi prowadzenia badań i diagnostyki w celu oceny stanu zdrowia przez osoby nieposiadające wykształcenia medycznego;
11) działalność hazardowa, agencji towarzyskich.

Przekazane dofinansowanie może być przeznaczone na:
1) koszty zakupu obiektu, koszty remontu i adaptacji łącznie do wysokości 10% kwoty przyznanych środków. Wnioskowane środki nie mogą być przeznaczone na adaptację czy remont prywatnego mieszkania, gdzie będzie tylko siedziba firmy, a nie ma wyodrębnionego pomieszczenia wyłącznie do celów prowadzenia działalności (dotyczy działalności wykonywanej w przeważającej większości u klienta). Nie dopuszcza się zmiany miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez okres pierwszych 12 miesięcy jej prowadzenia, w przypadku gdy wnioskodawca wydatkował otrzymane środki na zakup, remont lub adaptację lokalu, przeznaczonego na działalność, chyba, że przemawiają za tym szczególnie uzasadnione względy gospodarcze;
2) koszty zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi i wyposażenia lokalu niezbędnego do prowadzenia działalności do wysokości 100% kwoty przyznanych środków;
3) koszty reklamowo – ofertowe, foldery do wysokości 5% kwoty przyznanych środków;
4) zakup materiałów i środków obrotowych do wysokości 30% kwoty przyznanych środków;
5) pomoc prawną, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej do wysokości 3% kwoty przyznanych środków;
6) zakup samochodu ciężarowego z dwoma/trzema miejscami siedzącymi i tyłem załadunkowym:
– w kwocie nieprzekraczającej 50% przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej, przy czym zakupiony samochód winien być zarejestrowany tylko na wnioskodawcę i wykorzystanie tego pojazdu pozostaje w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem podejmowanej działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem §11 ust. 6 pkt 20 Regulaminu – do wysokości 100% przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w przypadku działalności w zakresie usług kurierskich i przeprowadzek;
7) zakup samochodu osobowego w kwocie nieprzekraczającej 50% przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w sytuacji gdy wykorzystanie pojazdu będzie pozostawać w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem podejmowanej działalności (szkoła nauki jazdy lub transportu osób taksówkami);
8) innych pojazdów (np. koparek, ciągników) do wysokości 100% przyznanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej w sytuacji gdy wykorzystanie pojazdu będzie pozostawać w bezpośrednim związku z profilem i rodzajem podejmowanej działalności a wnioskodawca posiada udokumentowane uprawnienia do obsługi tych pojazdów.

Szczegółowy regulamin dotacji można znaleźć tutaj: Regulamin dofinansowania dla młodych 

Po zakwalifikowaniu się do projektu i pozytywnym rozpatrzeniu formularza rekrutacyjnego wymagane będzie złożenie pełnego wniosku, stanowiącego jednocześnie kompletny biznes plan przedsięwzięcia. Wzór wniosku można pobrać tutaj: Wniosek o dofinansowanie

Jeżeli chcesz zobaczyć jak poprawnie przygotować wniosek o dotacje? Gotowe przykłady tego typu dokumentów można znaleźć tutaj: przykładowe, gotowe wnioski i biznesplany o dotacje >>

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można uzyskać pod nr telefonu: (17) 74 32 868 lub (17) 85 09 223.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *