Dofinansowanie na otwarcie firmy w PUP Lublin – 2024 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Lublinie prowadzi nabór wniosków o przyznanie dotacji na podjęcie działlaności gospodarczej (stan na 25.05.2024 r.). Aktualnie można otrzymać dofinansowanie w wysokości 30 000,00 zł. W przypadku osób niepełnosprawnych wysokość dotacji może wynieść nawet 50 000,00 zł.

Wymagane dokumenty

Komplet niezbędnych dokumentów (formularz wniosku i biznesplanu, oświadczenia, itp.), można pobrać tutaj: dokumenty o dotacje PUP Lublin >>

Ocena wniosków

Przy rozpatrywaniu wniosków o przyznanie środków na podjęcie działalności Komisja dokonuje wnikliwej analizy wszystkich okoliczności oceniając zasadność przyznania środków wnioskodawcy, zgodność formalną wniosku z wymogami rozporządzenia, zdolność wnioskodawcy do właściwego wykorzystania przyznanych środków oraz dokonuje punktowej oceny wniosku (maksymalnie można uzyskać 20 pkt). Podczas oceny bierze się pod uwagę przygotowanie merytoryczne wnioskodawcy, stopień przygotowania planowanej działalności, racjonalność wskazanych wydatków, przedstawioną w biznes planie analizę finansową przedsięwzięcia i szacowany stopień efektywności ekonomicznej oraz  wstępne ustalenia z potencjalnymi odbiorcami/dostawcami. Istotny wpływ ma też ocena realności przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę naliżę rynku i konkurencji, plan marketingowy oraz inne elementy biznes planu stanowiące część wniosku o dotacje. 

Jeżeli chcesz zobaczyć jak wyglądają poprawnie przygotowane dokumenty o dotacje, to wzory gotowych wniosków i biznesplanów znajdziesz tutaj:  gotowe biznesplany do Urzędu Pracy >> 

Na co można przeznaczyć dotacje z PUP Lublin?

Biorąc pod uwagę regulamin dofinansowania obowiązujący w tym Urzędzie Pracy dotację można przeznaczyć na wydatki niezbędne uruchomienia firmy o wybranym profilu. Z dotacji nie można finansować bieżących kosztów działlaności (czynsze, abonamenty, wynagrodzenia itp.) Ponadto PUP Lublin wprowadził dodatkowe ograniczenia, wg których dotacji nie można przeznaczyć na:

 • podjęcie działalności gospodarczej mającej charakter sezonowy;
 • zakupu od osób spokrewnionych lub spowinowaconych z Wnioskodawcą do II stopnia;
 • zakupy dokonane na współwłasność;
 • w przypadku zakupu smartfonów/telefonów komórkowych finansowane będą koszty do kwoty 3000 zł
 • zakup samochodu dostawczego lub osobowego w części przekraczającej 40 % kwoty wnioskowanych środków, z wyłączeniem zakupu samochodu do przewozu osób taksówką osobową (w takim przypadku na zakup auta można przeznaczyć 75% dotacji)
 • nabycie udziałów w spółkach;
 • leasing lub zakup ratalny;
 • zakup lub budowę nieruchomości;
 • remont lokalu w kwocie przekraczającej 2 000,00 zł;
 • koszty podłączenia wszelkich mediów (np. energii, gazu, linii telefonicznych, Internetu)
 • ubezpieczenia, podatki, akcyzę;
 • koszty przesyłki i dostawy, transportu, przygotowania, pakowania;
 • zakup towaru przeznaczonego do sprzedaży w kwocie przekraczającej 10 000,00 zł.;
 • zakup towaru w postaci alkoholu, wyrobów tytoniowych i innych używek;
 • uruchomienie przedsiębiorstwa prowadzącego działalność zarobkową w zakresie transportu drogowego towarów;
 • na zakup mebli w przypadku, jeśli działalność gospodarcza będzie wykonywana w miejscu stałego lub tymczasowego zamieszkania
 • w przypadku osób wykonujących wolny zawód, środki finansowe nie będą przyznawane na wykonywanie działalności w tym samym pomieszczeniu (pokoju), co inne osoby wykonujące ten sam rodzaj działalności;
 • koszty zakupu kasy fiskalnej i urządzeń pełniących taką funkcję
 • zakupu kasotaksometru fiskalnego do kwoty objętej ulgą na kasę fiskalną
 • podjęcie działalności gospodarczej o tożsamym PKD w stosunku do działalności już istniejącej pod tym samym adresem

Gdzie złożyć wniosek o dotacje?

Wnioski należy składać za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej PUP w Lublinie lub pocztą na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Lublinie, ul. Mełgiewska 11C, 20-209 Lublin lub osobiście w PUP w Lublinie pok. 212 (sekretariat). 

Dodatkowe informacje o dotacjach z PUP Lublin można uzyskać w siedzibie Urzędu Pracy pok. 201a lub pod nr telefonu (81) 745-18-16 wew. 259

Jeżeli szukasz sprawdzonych informacji dotyczących pisania wniosku i biznesplanu do PUP< to szczegółowy podatnik znajdziesz tutaj: pisanie wniosku  o dotacje PUP >> 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *